< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Система реформування освіти в Україні ставить своїм завданням становлення високоінтелігентної, внутрішньо вільної і свідомої особистості, здатної розв'язувати соціальні і економічні проблеми молодої суверенної держави. Його реалізація можлива за умови організації особистісно-орієнтованого навчання, кінцевою метою якого є максимальне розкриття індивідуальних можливостей та самоактуалізація особистості кожного. Однак втілення цих завдань в життя ускладнюється в реальному житті нестабільністю сьогодення з його економічними і соціальними негараздами та в зв'язку з цим несприятливою соціальною ситуацією розвитку дитини, переважанням старих, малоефективних технологій навчання в школі та авторитарних форм спілкування з учнями.

Важливим завданням діяльності як вчителів початкових класів, так і практичних психологів освітніх закладів є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини, стержнем якого виступає "Я-концепція", вже з перших днів навчання дитини у школі. Водночас одним із факторів, який негативно впливає як на особистісний розвиток, так і на становлення "Я-концепції" молодших школярів, є низький рівень їх навчальних досягнень. Розв'язання зазначених вище завдань є неможливим без знань майбутніми вчителями початкових класів та практичними психологами особливостей "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, методів і методик її діагностики та корекції.

Метою посібника виступає забезпечення студентів необхідними навчальними матеріалами з діагностики і корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень.

Засвоєння студентами знань з діагностики і корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень спирається на попередньо отримані знання з загальної, вікової та педагогічної психології, методики організації роботи практичного психолога, психодіагностики і психокорекції та суттєво доповнює їх.

Згідно з модульною організацією сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах, зміст навчального матеріалу визначено трьома модулями: "Розвиток "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень", "Психологічна

діагностика "Я-концепції" учнів початкових класів з низьким рівнем навчальних досягнень", "Психологічна корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень".

Навчальний матеріал з діагностики і корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень пропонується для вивчення студентами педагогічних і психологічних спеціальностей, майбутня професія яких передбачає наявність глибоких знань психології молодшого школяра та вміння їх використовувати для подолання проблем у розвитку дитини.

Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань психології "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень і містить розкриття феноменології та сутності самосвідомості та "Я-концепції" особистості, груп чинників низького рівня навчальних досягнень учнів початкових класів. Окрема увага надається методам і методикам психологічної діагностики та психокорекції "Я-концепції" молодших школярів і низького рівня навчальних досягнень учнів початкових класів.

Навчальний посібник містить курс лекцій з діагностики і корекції "Я-концепції" учнів початкових класів з низьким рівнем навчальних досягнень, запитання для програмованого контролю знань. До практичної частини посібника увійшли психологічні методи і методики дослідження та корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, тестові завдання для контролю та самоконтролю, орієнтовні питання до модульної контрольної роботи, теми доповідей і рефератів, питання для самостійного опрацювання, словник, список рекомендованої та використаної літератури.

Метою лекційного курсу є висвітлення основних теоретичних питань з діагностики і корекції "Я-концепції" учнів початкових класів з низьким рівнем навчальних досягнень. Мета практикуму полягає в осмисленні студентами теоретичних знань і відпрацюванні у них вмінь та навичок їх використання при розв'язанні практичних завдань, пов'язаних з психологічною діагностикою і корекцією "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень.

Навчальний посібник призначається для студентів педагогічних і психологічних спеціальностей, і може використовуватися практичними психологами освітніх закладів та викладачами вищих навчальних закладів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >