< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переваги і недоліки малих підприємств

Доцільність створення малих підприємств зумовлена основними їхніми перевагами:

 • 1) низькі витрати на управління та раціональна організаційна структура. Малі підприємства є тією частиною економіки, де найбільш послідовно впроваджується принцип господарської самостійності й самоврядування, освоюються найрадикальніші шляхи активізації діяльності трудового колективу. На таких підприємствах поширене поєднання професій і посад. Це зумовлено необхідністю у деяких випадках взаємозамінювання у процесі виробництва, що, своєю чергою, сприяє кращому використанню робочого часу, вдосконаленню професійних навичок, мінімізації апарату управління;
 • 2) малі підприємства сприяють подальшому розвитку науки, технічному прогресу, є провідниками НТП, важливим джерелом інновацій. їхня висока ефективність у створенні нової техніки і технології досягається завдяки мобільності управління, швидкості прийняття рішень, концентрації зусиль в одному напрямі, залученню висококваліфікованих спеціалістів, фінансовій підтримці великих підприємств, які сподіваються використати результати діяльності Малих підприємств;
 • 3) малі підприємства не потребують великого стартового капіталу, мають невисокі експлуатаційні витрати, тому швидко розпочинають виробництво, заповнюючи ринок товарами (дослугами), забезпечують додатковими доходами значну частину населення і створюють нові робочі місця. Отже, вони сприяють формуванню середнього класу в суспільстві;
 • 4) висока оборотність ресурсів, можливість використання місцевих сировинних ресурсів та відходів виробництва, що для великих виробничих підприємств є економічно невигідним. На малих підприємствах більш ефективно використовується робоча сила та устаткування, нижчий рівень запасів, порівняно з великими підприємствами, де виробничі потужності використовуються менш ніж наполовину. Існує можливість зменшення витрат у малих підприємств і за рахунок вузької спеціалізації виробництва;
 • 5) підприємницьке ставлення до діяльності: підприємця спонукає найбільш сильний варіант мотивації до праці. Його основу становить найбільша серед усіх верств економічно активного населення матеріальна зацікавленість у результатах своєї діяльності внаслідок збігу економічних і психологічних мотивів праці;
 • 6) маневреність та гнучкість в управлінні й організації виробництва, здатність легко пристосуватися до зміни попиту. Малі підприємства швидше реагують на потреби споживача, перебудовують діяльність та перелагоджують виробництво для випуску нової продукції (товарів народного споживання і надання послуг), сподіваючись отримати доходи більші, ніж конкуренти.

Разом з тим, варто зазначити і недоліки функціонування малих підприємств:

 • o Малі підприємницькі структури є досить нестійкими. Статистичні дослідження, проведені в США та інших країнах, засвідчують, що зі 100 підприємств, які розпочинають діяльність одночасно, у перший рік свого існування зазнають невдачі 20 %; у другий - 17 %; наприкінці третього року продовжують функціонувати близько половини підприємств, а наприкінці п'ятого - лише 33 %. Ще більш нестійкими є малі підприємства України.
 • o Значний комерційний ризик, пов'язаний із залученням особистих коштів власників малого підприємства. Водночас малим підприємствам не під силу здійснення великих, капіталомістких науково-технічних програм; вони обмежені у доступі до капіталу і сировини, у можливостях вивчення ринку збуту.
 • o Суб'єкти малого підприємництва значно чутливіші до економічних коливань, ніж великі. Розвиток економіки характеризується циклічністю: періоди економічного зростання змінюються періодами спаду ділової активності та депресією. У зв'язку з цим, розвиток малих підприємств залежить від загальної макроекономічної стабільності в державі, стану її економіки, рівня стабільності економічної кон'юнктури. Як показує світовий досвід, на стадії економічного спаду, в умовах економічної кризи, частка малих підприємств, що банкрутують, у 2-5 разів більша, ніж великих. Ці фактори впливають також на кількість новостворених підприємств.
 • o Вразливість малих підприємств до негативного впливу зовнішніх факторів: інфляції, коливань цін, умов кредитування, змін в оподаткуванні тощо. Функціонування малих підприємств значною мірою залежить від рівня інфляції, адже розрив у цінах на час придбання сировини та реалізації продукції спричиняє для них великі фінансові труднощі. Малі підприємства зазнають значних труднощів із фінансуванням, отриманням кредитів, нестачею оборотних коштів, заборгованістю.
 • o У малих підприємствах нижча продуктивність праці й прихована інтенсифікація внаслідок тривалого робочого дня, використання сімейної праці. Водночас малі підприємства зазвичай звертають менше уваги на умови праці та техніку безпеки. Наймані працівники обмежені у можливості підвищення свого кваліфікаційного рівня. Негативним моментом є відсутність профспілок, а також тих прав в управлінні виробництвом, які відстоюють наймані працівники великих підприємств.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >