< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнення даних поточного обліку та складання звітності

Поняття, склад та вимоги до річної фінансової звітності

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для ухвалення рішень правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів. Фінансова звітність підприємств не складає комерційну таємницю, окрім випадків, передбачених законодавством. Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку. Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність в грошовій одиниці України. Фінансова звітність подається з моменту реєстрації підприємства і до його ліквідації (навіть якщо підприємство не здійснює ніяких операцій). Основними нормативними документами, регулюючими питання складання і надання фінансовій звітності є П(С)БО. Порядок надання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000р. № 419.

Обов'язок складання фінансової звітності передбачений ст. 11 Закону № 996, а основні принципи її складання викладені в П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Фінансова звітність складається всіма суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами і надається наступним користувачам (п. 1 ст. 14 Закону про бухгалтерський облік № 996).

 • - органам управління підприємством;
 • - трудовому колективу підприємства (на вимогу);
 • - власникам (засновникам) підприємства (товариства);
 • - органам виконавчої влади і іншим користувачам відповідно до законодавства.

Періодичність складання і терміни подання фінансової звітності. Відповідно до Закону про бухгалтерський облік № 996 звітний періодом для складання фінансової звітності є календарний

рік (з 1 січня 201_р. до 31 грудня 201_р.). Баланс підприємства

складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року)

(31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня звітного 201_р.). Звіт

за календарний рік називається річною фінансовою звітністю. Також передбачена і проміжна - квартальна фінансова звітність, яка складається наростаючим підсумком з початку року.

Річна фінансова звітність надається не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком, а квартальна - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

За дату надання фінансової звітності вважається день фактичної її передачі за призначенням. Якщо фінансова звітність пересилається поштою, то за дату її надання вважається дата отримання адресатом, вказана на штемпелі підприємства зв'язку. У разі, коли дата подання звітності доводиться на святковий або неробочий день, термін надання переноситься на перший робочий день, наступний за вихідним (святковим) днем.

Пунктом 11.3 ст. 11 Закону про бухгалтерський облік № 996 визначено, що для суб'єктів малого підприємництва національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати, тоді як для решти підприємств (окрім бюджетних установ) фінансова звітність включає:

 • - Баланс (ф. № 1);
 • - Звіт про фінансові результати (ф. № 2);
 • - Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
 • - Звіт про власний капітал (ф. № 4);
 • - Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5);
 • - Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6).

Скорочені форми фінансової звітності (Балансу й Звіту про фінансові результати) передбачені також п. 9 П(С)БО 2 "Баланс" й п. 6 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Зміст і форма скороченої фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва у формі фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, що складається з Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м), встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб 'єкта малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. із змінами і доповненнями (додаток до П(С)БО 25).

При застосуванні П(С)БО 25 у суб'єктів підприємництва виникає питання про обов'язковість надання такої скороченої форми звітності - чи є у них вільний вибір? Часто виходить так, що сьогодні підприємство підпадає під критерії суб'єкта малого підприємництва, а завтра, при зміні обсягу реалізації продукції або розширенні виробництва, - ні. Чи може таке підприємство і в періоді відповідності критеріям суб'єкта малого підприємництва, і в періоді їх перевищення надавати фінансову звітність по повній формі?

Відзначимо, що П(С)БО 25 передбачає наступний порядок надання скорочених форм звітності:

 • 1) підприємства, які за наслідками діяльності за минулий рік відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, в поточному році застосовують П(С)БО 25, тобто звітують за скороченою формою.
 • 2) якщо такі підприємства, а також знов створені підприємства за наслідками діяльності за І квартал або за І півріччя поточного (звітного) року не відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами надається за повною формою.
 • 3) підприємства, які за наслідками діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва, можуть надавати фінансову звітність за 9 місяців і за звітний рік згідно П(С)БО 25.

Як бачимо, свобода вибору передбачена тільки в третьому випадку. У першому випадку суб'єкти малого підприємництва зобов'язані керуватися П(С)БО 25.

Відповідно до ст. 5 Закону про бухгалтерський облік № 996 фінансова звітність складається в грошовій одиниці України - гривні. Якщо валюта, в якій ведеться бухгалтерський облік, відрізняється від валюти, в якій повинна складатися фінансова звітність, в примітках має бути розкрита причина цього і методи перерахунку даних бухгалтерського обліку в єдину валюту.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у відповідності с п. 1 П(С)БО 25 складається в тисячах гривень з одним десятичним знаком.

Основні вимоги до складання фінансової звітності

Перед складанням річної фінансової звітності на підприємстві має бути проведена інвентаризація активів і зобов'язань.

Інформація, приведена у фінансовій звітності, базується виключно на даних бухгалтерського обліку і повинна бити тотожна даним аналітичного і синтетичного обліку. Слід пам'ятати про те, що дані фінансової звітності вважаються за достовірні, якщо не містять яких-небудь спотворень або помилок, які можуть згодом вплинути на прийняті рішення.

При складанні фінансової звітності необхідно суворо слідувати принципам її підготовки - автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування і відповідності доходів й втрат, повного освітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Фінансова звітність має бути підписана керівником підприємства і головним бухгалтером.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >