< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації.

Банк, що реорганізовується, після отримання дозволу Національного банку на реорганізацію протягом 10 робочих днів повідомляє Національний банк (відповідне територіальне управління) про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації. Особи, які внаслідок реорганізації мають стати власниками істотної участі в банку-правонаступнику і не були власниками істотної участі в банку, що реорганізовується, а також особи, які були власниками істотної участі в банку, що реорганізується, і збільшують її внаслідок реорганізації до 25, 50 чи 75 % статутного капіталу банку, зобов'язані до часу затвердження передавального акта / розподільчого балансу отримати письмовий дозвіл Національного банку на придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику у випадку та порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку про реєстрацію банків.

Банк у разі проведення реорганізації шляхом злиття, приєднання або перетворення складає передавальний акт.

Банк у разі проведення реорганізації шляхом поділу або виділення складає розподільчий баланс.

Передавальний акт / розподільчий баланс складається після проведення інвентаризації активів банку, що реорганізовується, та усунення виявлених розбіжностей, що підтверджується відповідним актом, оформленим згідно з вимогами законодавства України, і закінчення строку для пред'явлення кредиторами вимог (задоволення чи відхилення вимог кредиторів). Передавальний акт / розподільчий баланс складається на дату, визначену в плані реорганізації. Передавальний акт кожного банку, що реорганізовується, складається на одне й те саме число місяця.

Передавальний акт / розподільчий баланс складається в національній валюті в тисячах гривень на підставі балансу банку, що реорганізовується. Статті балансу, що містяться в передавальному акті/розподільчому балансі, мають відповідати вимогам нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок складання звіту "Баланс" квартальної фінансової звітності банку.

До передавального акта / розподільчого балансу додаються розшифрування активів, зобов'язань і капіталу, які передаються банку-правонаступнику, у розрізі рахунків. Розшифрування активів, зобов'язань і капіталу до передавального акта / розподільчого балансу здійснюються відповідно до вимог, установлених "Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" для подання статистичного звіту за ф. № ІД (щоденна) "Баланс банку".

Передавальний акт / розподільчий баланс підписуються головою та членами комісії для проведення реорганізації. Підписи голови та членів комісії для проведення реорганізації повинні бути нотаріально засвідчені.

Фінансова звітність банку, що реорганізовується, на дату складання передавального акта / розподільчого балансу перевіряється аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до законодавства України. Аудиторська перевірка здійснюється за період від останньої аудиторської перевірки до дати, на яку згідно з планом реорганізації складається передавальний акт / розподільчий баланс. Достовірність передавального акта / розподільчого балансу має бути підтверджена аудитором.

Аудиту підлягають у разі реорганізації шляхом виділення саме ті відокремлені підрозділи, майно, права та обов'язки яких згідно з планом реорганізації передаються банку-правонаступнику за розподільчим балансом.

Уповноважена учасниками банку-правонаступника особа після виконання заходів, передбачених планом реорганізації, перед проведенням його державної реєстрації подає до Національного банку (відповідного територіального управління) пакет документів для погодження статуту (змін до статуту) банку-правонаступника згідно з нормативно-правовим актом Національного банку про реєстрацію банків з урахуванням особливостей реорганізації банку за рішенням його власників.

До вищезазначеного пакета документів додаються аудиторський висновок, який підтверджує достовірність передавального акта / розподільчого балансу, та копія сертифіката аудитора.

Після затвердження передавального акта / розподільчого балансу учасниками банку, що реорганізовується, проводяться установчі (загальні) збори банку-правонаступника.

Статут банку-правонаступника має містити положення про правонаступництво щодо прав та обов'язків банку, що реорганізовується, які визначені в передавальному акті/розподільчому балансі.

Протокол установчих (загальних) зборів учасників банку-правонаступника, окрім зазначеного в нормативно-правовому акті про реєстрацію банків, має містити рішення про: створення банку внаслідок реорганізації; визнання учасниками банку-правонаступника прав та обов'язків банку, що реорганізувався, які визначені в передавальному акті / розподільчому балансі (з додаванням його до протоколу); затвердження балансу банку-правонаступника, складеного на підставі передавального акта / розподільчого балансу банків, що реорганізовуються (з додаванням його до протоколу).

У разі реорганізації шляхом перетворення установчий договір до Національного банку (відповідного територіального управління) не подається.

У разі реорганізації шляхом перетворення та залишення без змін напрямів діяльності та переліку операцій банку-правонаступника бізнес-план до Національного банку (відповідного територіального управління) не подається.

Якщо до Національного банку раніше подавалися документи про підтвердження джерел надходження коштів до статутного капіталу банку, що реорганізувався, то банком-правонаступником під час погодження (реєстрації) його статуту або змін до нього зазначені документи повторно не подаються.

Якщо керівниками банку-правонаступника призначаються на рівнозначні посади особи, які є керівниками банку, що реорганізовується, то документи щодо погодження їх призначення, підтвердження професійної придатності та бездоганної ділової репутації до Національного банку не подаються.

Банк-правонаступник отримує банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку.

Банк-правонаступник повинен здійснювати операції в національній та іноземній валютах в обсягах, не менших, ніж кожен з банків, що реорганізовуються.

Видача Національним банком письмового дозволу на здійснення окремих видів операцій банку-правонаступнику здійснюється без урахування вимог щодо терміну функціонування банку.

Завершення реорганізації.

Банк, що реорганізовується, для виключення його з Державного реєстру банків подає до Національного банку (відповідного територіального управління): копію свідоцтва про державну реєстрацію банку-правонаступника та копію його статуту з відміткою державного реєстратора (крім банків, що здійснюють реорганізацію шляхом приєднання); інформацію про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті реорганізації.

Банк, що реорганізовується шляхом злиття, поділу, виділення, перетворення, подає відповідні документи після проведення державної реєстрації та внесення до Державного реєстру банків запису про реєстрацію банку-правонаступника.

Відповідне територіальне управління у тижневий строк з дати отримання зазначених документів від банку надсилає їх до Національного банку разом з інформацією щодо їх комплектності.

Після внесення до Державного реєстру банків записів про виключення банку, що реорганізувався, з цього реєстру та про реєстрацію банку-правонаступника відповідні записи також уносяться до Довідника учасників системи електронних платежів Національного банку й Електронного технологічного довідника банків України та інших установ.

Заходи з реорганізації банку відповідно до шляхів реорганізації наведено в дод. 10.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >