< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Встановлення цін за географічною ознакою

Географічний підхід до ціноутворення передбачає ухвапення рішення про встановлення підприємством різних цін дпя споживачів, які знаходяться у різних частинах країни (виходячи з транспортних витрат). В межах підходу виділяють такі стратегії:

 • 1. Встановлення цін зв місцем походження товару передбачає, що товар передасться перевізнику на умовах франко-вагон, після чого всі права і відповідальність за нього переходять до замовника, який повністю оплачує всі транспортні і страхові витрати. Перевагою цієї стратегії є розподілена оппата транспортних витрат.
 • 2. Встановпення єдиної ціни з включенням в неї витрат з доставки є повною протилежністю попередньому методу, оскільки підприємство встановлює єдину ціну з включенням однієї і тієї ж суми транспортних витрат незалежно від місцезнаходження покупця. Перевагою цієї стратегії є відносна простота її застосування і можливість для підприємства рекламувати єдину ціну в загальнонаціональному масштабі.
 • 3. Встановлення зональних цін є дещо усередненим варіантом описаних вище стратегій. Підприємство при встановленні цін виділяє зони обслуговування. Всі замовники, які знаходяться в межах окремої зони, платять однакову ціну. Поза зоною ціни на товари зростають.
 • 4. Встановлення цін відносно до базового пункту дає можливість товаровиробнику обрати певне місто за базове і компенсувати транспортні витрати в сумі, яка дорівнює вартості доставки з вказаного пункту, незалежно від того, звідки в дійсності відбулося відвантаження. Перевагою цієї стратегії є те, що одночасно з підвищенням ціни для замовників, які знаходяться неподалік від базового пункту, для віддалених від нього замовників ця ціна знижується.
 • 5. Встановлення цін з прийняттям на себе витрат з доставки передбачає, що підприємство частково чи повністю приймає на себе фактичні витрати з доставки товару для розширення обсягів продажу і зменшення витрат. Ця стратегія використовується для проникнення на нові ринки, а також для утримання панівного положення на ринках з підвищеною конкуренцією.

Встановлення цін зі знижками і заліками

Підприємства зменшують вихідні ціни для винагороди споживачів за дострокову оплату рахунків, закупівлю більшого обсягу товарів чи несезонні закупівлі.

В межах цієї стратеги використовуються такі знижки

 • 1 Знижки за ппатіж готівкою передбачають зменшений ціни для покупців, які оперативно оплачують рахунки
 • 2. Знижки за кількість закуповуваного товару передбачають зменшення ціни для покупців, які замовляють великі партії товару Однак, знижки за кількість мо по* винні перевищувати суми економії витрат продавце, отримуваної внаслідок глоро-чеиня витрат, пов'язаних з продажем, підтримкою запоов < транспортуванням товару
 • 3. Функціональні знижки товаровиробники пропонують службам топароруху. "кі виконують визначені функції з продажу товарів, іх збереження тощо
 • 4 Сезонні знижки передбачають зменшення ціни для споживачів, яй здійснюють несезонні покупки товарів. Сезонні знижки дають можливість продапцю підтримувати стабільний рівень виробництва протягом усього року
 • 5 Здійснення заліків Під запшом розум ють інші пили знижок з прейскурантних цін. Зокрема, товарообмінний запік - це зменшення ціни нового товару за умоли повернення старого Заліки на стимулювання збуту - виплати чи знижки з ціни дпя винагороди дилерів за участь у програмах реклами"підтримки збуту

Встановлення цім для стимулювання збуту передбачає встановлення зменшених цін на цільові товари, які приносять постійний прибуток, заради залучення більшої кількості покупців. При цьому товаровиробник розраховує не то. що споживачі придбають й інші товари зі звичайними націнками Окрім того, ця стратегія стимулює встановлення цін для особливих випадків (зимові, весняні, передсвяткові розпродажі) тощо

Встановлення дискримінаційним цін передбачає внесення коригувань до встановлених раніше підприємством цн з урахуванням різниці між споживачами, товарами, місцевістю тощо. При застосуванні цього методу підприємство продає гоалр за різними цінами без урахування різниш у витратах, пов'язаних з його виробництвом. Встановлення дискримінаційних цій відбувається о різник формах, з урахуванням різних груп покупців. їх місцезнаходження, пори року та часу покупки

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

 • - адміністративні витрати.
 • - виробничо собівартість продукції (робіт, послуг),
 • - витрати зо статтями калькуляції:
 • - витрати звітного періоду;
 • - втрати від участі в капіталі;
 • - елементи витрат;
 • - мета обліку собівартості;
 • - мета планування собівартості;
 • - непрямі витрати;
 • - об'єкт витрат;
 • - одноразові витрати;
 • - поточні витрати:
 • - провідник (носій) витрат;
 • - прямі витрати;
 • - собівартість виробленої продукції;
 • - собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг);
 • - структура собівартості;
 • - умовно-змінні витрати;
 • - умовно-постійні витрати;
 • - фінансові витрати.
 • 1. Зменшення активів (або збільшення зобов'язань), які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови можливос-1 ті їх достовірної оцінки.
 • 2. Сукупність економічно однорідних витрат.
 • 3. Продукція (роботи, послуги або вид діяльності підприємства), які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
 • 4. Виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і збут продукції.
 • 5. Будь-який процес (технологічна операція, угода), що призводить до появи певного виду витрат підприємства і розглядається як укрупнено (для всього підприємства), так і деталізовано (в межах конкретного підрозділу підп-риємства).
 • 6. Витрати на окремі види виробів, а також витрати на основне і допоміжне виробництво.
 • 7. Витрати, пов'язані з виробництвом окремих видів продукції (на сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі тощо), які можуть бути безпосередньо включені до їх собівартості.
 • 8. Витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногоподарські витрати), що включаються до собівартості за допомогою спеціальних методів.
 • 9. Витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням.
 • 10. Витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється.
 • 11. Витрати, періодичність яких менша, ніж місяць.
 • 12. Періодично здійснювані витрати (з періодичністю більшою місяця), спрямовані на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.
 • 13. Економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва і збуту кожного виду та всієї промислової продукції підприємства.
 • 14. Своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з і виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контропь за використанням мате-ріапьних, трудових і грошових ресурсів.
 • 15. Сума виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
 • 16. Загальногосподарські витрати, спрямовані, на обслуговування та управління підприємством.
 • 17. Сума прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат.
 • 18. Витрати на проценти (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.
 • 19. Збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
 • 20. Співвідношення окремих елементів витрат, які виражені у відсотках до загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції.

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. До собівартості продукції відносять:
  • а) поточні витрати на виробництво;
  • б) капітальні витрати;
  • в) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;
  • г) витрати на сировину, матеріали і заробітну плату працівників.
 • 2. Для чого потрібна класифікація витрат на виробництво за економічними елементами?
 • а) для розрахунку собівартості одиниці конкретного виду продукції;
 • б) для складання кошторису витрат на виробництво;
 • в) для розрахунку витрат на матеріали;
 • г) для встановлення ціни виробу.
 • 3. Класифікація витрат за калькуляційними статтями витрат необхідна для:
  • а) визначення ціни виробу;
  • б) розрахунку прямих та непрямих витрат;
  • в) розрахунку собівартості одиниці конкретного виду продукції;
  • г) складання кошторису витрат на виробництво.
 • 4. До змінних витрат відносять:
  • а) матеріальні витрати;
  • б) витрати на реалізацію продукції;
  • в) амортизаційні відрахування.
 • 5. Які фактори не впливають на зниження собівартості продукції?
 • а) зміна розміщення виробництва;
 • б) зміна складу та якості природної сировини;
 • в) підвищення технічного рівня виробництва;
 • г) покращання структури продукції, що виробляється на підприємстві.
 • 6. За способом перенесення вартості на виготовлену продукцію витрати класифікують не:
  • а) витрати за економічними елементами та витрати за статтями калькуляції;
  • б) прямі витрати і непрямі витрати;
  • в) умовно-змінні витрати і умовно-постійні витрати;
  • г) поточні витрати і одноразові витрати
  • д) витрати виробництва, витрати цеху, витрати дільниці і витрати служби
 • 7. Які з наведених нижче тверджень розкривають зміст ролі витрат при здійсненні економічних розрахунків?
 • а) витрати утворюють нижню межу встановлюваної на виготовлену продукцію (товари, роботи, послуги) ціни;
 • б) облік складових витрат дає змогу виділити найбільш значимі елементи і після здійснення техніко-економічного аналізу випивати на їх зменшення;
 • в) аналіз витрат дає можливість товаровиробнику порівнювати власні витрати із середньогвлузевими, а також з витратами конкуруючих підприємств;
 • г) величина витрат визначає рівень рентабельності (прибутковості) виготовлення продукції (товарів, робіт, послуг);
 • д) групування витрат за калькуляційними елементами і обчислення собівартості виробленої (реалізованої) продукції (товарів, робіт, послуг) є якісною характеристикою та узагальнюючим показником ефективності досліджуваного виробництва,
 • е) всі перелічені ознаки розкривають роль витрат при здійсненні економічних розрахунків.
 • 8. Які елементи не вкпючають до виробничої собівартості продукції відповідно до П(С)БО 16 "Витрати"?
 • а) прямі матеріальні витрати;
 • б) прямі витрати на оплату праці;
 • в) інші прямі витрати;
 • г) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;
 • д) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
 • 9. Які витрати з наведених нижче не відносять до прямих матеріальних витрат?
 • а) вартість сировини та основних матеріалів;
 • б) вартість купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
 • в) вартість допоміжних матеріалів;
 • г) втрати від браку;
 • д) ппата за оренду земельних і майнових паїв.
 • 10. Які елементи не включаються до собівартості реалізованої продукції"?
 • а) виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду;
 • б) витрати на збут продукції;
 • в) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.
 • г) наднормативні виробничі витрати.
 • 11. Які з перелічених нижче елементів витрат но відносяться до Мінних за-гальновиробничих витрат?
 • а) витрати на обслуговування й управління виробництвом щоками. дільницями), що змінюються прямо (або майже прямо), пропорційно до зміни обсягу діяльності;
 • б) витрати на обслуговування й управління виробництвом, що залишаються позмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.
 • 12. До складу елемента "Матеріальні витратиш не включається
 • а) вартість сировини й основних матеріалів.
 • б) вартість купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
 • в) вартість палива й енергії;
 • г) вартість будівельних матеріалів;
 • д) вартість запасних частин;
 • е) зворотні відходи;

є) вартість тари й тарних матеріапів;

 • ж) вартість допоміжних та інших матеріалів.
 • 13 Який метод визначення точної собівартості одиниці виробу за допомогою розподілу величини накладних витрат, що припадають на кожну одиницю продукції, представляє собою двохстадійний процес, в якому на першій стадії накладні витрати співвідносяться з визначеними базовими показниками (часом роботи технологічного устаткування, кількістю операцій контролю якості тощо), в на другій стадії вони визначаються за кожним видом виробничої діяльності відповідно до носіїв витрат?
 • а) метод обліку прямих витрат праці.
 • б) АВС-метод;
 • в) модель оцінки нормативів цехових накладних витрат на кожен вид продукції.
 • г) всі відповіді правильні;
 • 14. З яких етапів складається процедура АВС-метод:
  • а) аналіз бізнес-процесу виробництва продукції;
  • б) визначення операційних центрів.
  • в) відстеження витрат за операційними центрами;
  • г) вибір провідників (носіїв) витрат. ,
  • д) процедура ABC-методу включає во визначені етапи
 • 15. При якому методі калькуляції собівартості змінні витрати відносяться на вироблену продукцію, а постійні витрати відносяться на реапізовану продукцію?
 • а) метод поглинених витрат;
 • б) метод прямих витрат
 • 16. Особливості якого методу калькуляції собівартості полягають в тому, що він грунтується не розподілі усіх складових витрат собівартості за видами продукції, передбачає розрахунок повної собівартості продукції будується но розподілі витрат на прямі і непрямі, дає можливість оцінити запаси готової продукції на екпаді за повною собівартістю?
 • а) метод поглинених витрат;
 • б) метод прямих витрат.
 • 17. Який з наведених нижче показників не відноситься до критеріїв оцінки ви-трвтності виробництва?
 • а) витрати на 1 грн реалізованої продукції;
 • б) собівартість одиниці продукції;
 • в) частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції;
 • г) рентабельність продукції;
 • д) матеріалоємність продукції;
 • е) зарплатоємність продукції;

є) енергоємність продукції;

 • ж) витрати на 1 грн товарної продукції.
 • 18. Який показник характеризує суму витрат на оплату енергоресурсів в обсязі всієї виготовленої підприємством продукції?
 • а) витрати на 1 грн реалізованої продукції;
 • б) собівартість одиниці продукції;
 • в) матеріалоємність продукції;
 • г) енергоємність продукції.
 • 19. Який показник розраховуються шляхом ділення собівартості реалізованої продукції на її обсяг у вартісному вираженні?
 • а) витрати на 1 грн реалізованої продукції;
 • б) витрати на 1 грн товарної продукції;
 • в) витрати на 1 грн валової продукції.
 • 20. Про яку функцію ціни йдеться, якщо вона полягає у вираженні в єдиній грошовій формі різних за своєю натуральною формою товарів (послуг)?
 • а) вимірювально-інформаційна функція;
 • б) розподільна функція;
 • в) стимулююча функція;
 • г) регулююча функція.

 • 21. Як класифікують ціни за способом фіксації?
 • а) тверді, періодично тверді, рухливі та плаваючі ціни;
 • б) оптові та роздрібні;
 • в) тривалі і змінювані;
 • г) загальнодержавні, місцеві і світові,
 • д) довідкові ціни, біржові котирування, ціни аукціонів, ціни фактичних угод, ціни пропозицій окремих фірм та розрахункові ціни.
 • 22. Яка стратегія ціноутворення передбачає встановлення порівняно низької ціни не товар з метою залучення якомога більшої кількості покупців і завоювання більшої частки ринку збуту, завдяки чому скорочуються виробничі витрати, і по мірі їх скорочення поступово зменшуються ціни?
 • а) стратегія "зняття вершків";
 • б) стратегія встановлення цін у межах товарного асортименту ;
 • в) стратегія глибокого проникнення на ринок;
 • г) стратегія встановлення цін на побічні продукти виробництва;
 • д) стратегія встановлення цін зі знижками.
 • 23. Яка з наведених нижче стратегій встановлення цін за географічною ознакою відповідає визначенню: "підприємство встановлює єдину ціну з включенням однієї і тієї ж суми транспортних витрат незалежно від місцезнаходження покупця.

Перевагою цієї стратегії є відносна простота її застосування і можливість для підприємства рекламувати єдину ціну в загальнонаціональному масштабі"?

 • а) встановлення цін за місцем походження товару;
 • б) встановлення єдиної ціни з включенням витрат з доставки;
 • в) встановлення зональних цін;
 • г) встановлення цін відносно до базового пункту;
 • д) встановлення цін із прийняттям на себе витрат з доставки.
 • 24. Про який вид знижок з ціни йдеться, якщо знижки передбачають зменшення ціни для покупців, що замовляють великі партії товару?
 • а) знижки за платіж готівкою;
 • б) знижки за кількість закуповуваного товару;
 • в) функціональні знижки;
 • г) сезонні знижки.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • 1. Однією з позицій товарного асортименту підприємства шинної галузі промисловості є шини 175/70 R-13 БЛ-85, які призначені для автомобіля марки ((Жигулі" моделі 06. Така продукція користується стабільним попитом через насиченість вітчизняного автомобільного ринка даним товаром. Для виробництва 1000 таких автопокришок необхідна безліч матеріалів, численний перелік яких наводиться тут разом з нормами їх витрат та закупівельними цінами.
 • 1.1. Основні матеріали:

каучук марок НК-1С - 804,6 кг за ціною 5 грн / кг, СКІ-3 - 1042,1 кг (5,4 грн / кг), СКМС-30АРК - 1376,0 кг (4,42 грн / кг), СКС-30АРК-15БР - 0,7 кг (3,8 грн / кг); найрит марки А - 0,5 кг (7 грн / кг); бутилкаучук БК-1675 - 15,7 кг (5,6 грн / кг); хлорбутил - 0,5 кг (6,2 грн / кг); СКД 2ГР ЗК - 298,6 кг (4,9 грн / кг); каучук латексу СКД-1 - 7,9 кг (5 грн / кг); каучук латексу ВП-107 - 3,4 кг (8 грн / кг); регенерат - 0,4 кг (1,68 грн / кг); білила цинкові - 166,7 кг (5,2 грн / кг), технічний вуглець марок П-234 (ПМ-100) - 2,2 кг (1,48 грн / кг), П-245 - 1181,9 кг (1,68 грн / кг), П-514 (ПМ-50) - 873,3 кг (1,36 грн / кг); корд анідний -1323,4 м2 (4,70 грн / м2); металевий корд - 561,2 м2 (6,2 грн / м2); бязь - 6,3 м2 (3,03 грн / м2); капронова тканина -1,2 м2 (4,76 грн / м2); проволока - 286 кг (3,5 грн / кг).

1.2. Допоміжні матеріали:

ангідрид фталевий - 10,5 кг (2,58 грн / кг); нафтонат - 5,8 (42 грн / кг); сантогард - 4,3 кг (24 грн / кг); кислота бензойна - 3,8 кг (4,6 грн / кг); віск - 26 кг (2,96 грн / кг); діафен - 50,9 кг (20 грн / кг); резорцин - 1,2 кг (19 грн / кг); ацетонаніл - 26,1 кг (7,2 фн / кг); гексол - 5,3 кг (13,2 грн / кг); сульфенамід М - 25,2 кг (14,2 фн / кг); сульфе-намід Ц - 14,2 кг (11,4 грн / кг); амберол - 0,8 кг (27,6 грн / кг); дітіодиморфолин – 11,8 кг (13,2 грн / кг); октофор Н - 4,4 кг (8 грн / кг); октофор Н 10 S - 0,3 кг (13 грн / кг); сірка мелена - 14,1 кг (0,44 грн / кг); сірка полімерна - 113,6 кг (8,4 фн / кг); каніфоль - 73,2 кг (3,6 грн / кг); масло ПН-6 - 115,8 кг (0,6 грн / кг); масло мінеральне - 1,3 кг (7,4 фн / кг); мазут - 2,5 кг (0,32 фн / кг); кислота олеїнова - 3,8 кг (2,6 фн / кг); парафін технічний - 0,1 кг (3,8 грн / кг); ренацит - 0,8 кг (35 фн / кг); смопа природна - 90.9 кг (2 грн / кг); стеарин технічний - 63,6 кг (5 грн / кг), бітум - 14,7 кг (1 фн / кг), рубракс - 2,3 (1 грн / кг), смола епоксидна - 9,1 кг (17 грн / кг), метафениленбіомале-їн - 0,1 кг (0,86 грн / кг), модифікатор РУ - 10,5 кг (19,6 грн / кг), модифікатор АРУ -1,7 кг (15,2 грн / кг), поліетилен - 10,4 кг (0,1 грн / кг), пігмент жовтий - 0,1 кг (2,1 фн / кг), фарба штемпельна жовта - 0,2 кг (12,44 грн / кг), каолін - 213,1 кг (0,1 фн / кг), крейда - 23 кг (2 грн / кг), слюда - 24 кг (5 грн / кг), тальк - 24,3 кг (0,8 грн / кг), бензин - 91,2 кг (1 грн / кг), їдкий натр - 0,2 кг (0,06 грн / кг), клей декстриновий - 0,4 кг (0,18 грн / кг), масло МС - 3,3 кг (12 грн / кг), емульсія - 4,4 кг (0,22 грн / кг), мило - 10,3 кг (1,9 грн / кг), скипидар - 0,6 кг (3,8 грн / кг), формалін - 1,6 кг (0,54 грн / кг), етилацетат 0,1 кг (3 грн / кг), концентрат апатиту - 5,3 кг (0,02 грн / кг).

1.3. Енергія на технологічні цілі - 49360 кВт-годин за ціною 0,156 грн / кВт-годину.

Відповідно до матеріальних та енергетичних потреб необхідно визначити матеріальні та енергетичні витрати в розрахунку на 1 автопокришку та на 1000 автомобільних покришок, а також обчислити собівартість однієї автопокришки марки 175/70 R-13 БЛ-85, якщо частка описаних вище матеріальних витрат в ній складає 68%.

2. Підприємство фармацевтичної галузі промисловості випускає медичний препарат "Аспаркам", призначений для лікування ішемічної хвороби серця і гіпокаліємії, викликаної застосуванням салуретичних засобів. Цей препарат користується підвищеним попитом серед людей, що мають хвороби серця. Його також застосовують при порушеннях ритму, пов'язаних з інтоксикацією препаратами наперстянки, при пароксизмах мерехтіння передсердь, а також нещодавно виниклих хворобах шлункової екстрасистології. Для виготовлення 438000 ампул розчину "Аспаркаму" необхідні такі основні матеріали та сировина:

До основних сировинних ресурсів відносяться:

 • - аспарагінова кислота -1805 кг за ціною 45 грн / кг;
 • - спеціально підготовлена вода для ін'єкцій - 21193 кг за ціною 0,5 грн / кг;
 • - окис магнію - 141 кг за ціною 34 грн /кг;
 • - гідроокис калію - 432 кг за ціною 31 грн / кг;
 • - сорбіт -1226 кг за ціною 17 грн / кг;
 • - вугілля активоване - 744 кг за ціною 9 грн / кг;
 • - ампули скляні ємністю 5 мл - 5002152 шт. за ціною 0,003 грн / шт.;
 • - коробки 438000 шт. за ціною* 0,15 грн / шт.;
 • - листи-вкладиші (надруковані інструкції) - 438000 шт. за ціною 0,02 грн / шт.;
 • - ніж для відкриття ампул - 438000 шт. за ціною 0,03 грн /шт.

В процесі виготовлення препарату використовується також численний перелік допоміжних матеріалів, таких як:

 • - ацетон в кількості 876 кг за ціною 2,35 грн / кг;
 • - бельтинг бавовняно-паперових фільтрів - 8760 м за ціною 1,7 грн / м;
 • - папір пергаментний - 10950 кг за ціною 1,9 грн / кг;
 • - перекис водню - 8760 кг за ціною 2,55 грн / кг;
 • - гідрохінон -14892 кг за ціною 1,05 грн / кг;
 • - марля медична - 4380 м за ціною 1,6 грн / м;
 • - шпагат - 19710 кг за ціною 1,25 грн / кг;
 • - пакувальні медичні ящики - 10950 шт. за ціною 2,2 грн /шт.

Для виготовлення препарату необхідна також електроенергія в обсязі 240900 кВт-годин за ціною 0,15 грн / кВт-година, природний газ - 254040 м3 за ціною 0,2 грн / м3, стисле повітря - 11826 м3 за ціною 0,05 грн / м3, вода технічна - 118260 м3 за ціною 0,03 грн / м.

Використовуючи вказані показники, необхідно обчислити сукупні матеріальні витрати для виготовлення однієї ампули та 438000 ампул розчину "Аспаркаму", а також визначити собівартість однієї ампули "Аспаркаму", якщо частка вказаних вище матеріальних витрат в ній становить 75%.

3. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству має скласти 16000 тис грн. Позавиробничі витрати в цілому по підприємству передбачаються в сумі 900 тис грн. Виробнича собівартість одиниці виробу 8 тис грн.

На основі планових показників підприємства визначте суму поза виробничих витрат, які включаються в собівартість одиниці виробу.

4. На виробництво виробу в плановому році передбачені такі витрати (грн): Сировина і матеріали - 426,5; основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників з відрахуванням на соціальні заходи 23,8; загальновиробничі витрати - 11,1; позавиробничі витрати - 2% до виробничої собівартості. І

Визначте виробничу та повну собівартість виробу на ппановий рік.

 • 5. Для визначення загальновиробничих витрат підприємство має такі дані:
 • 5.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис грн):
  • - основна заробітна плата виробничих робітників 940
  • - витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1750
  • - загальновиробничі витрати 640
 • 5.2. Витрати на виріб А (тис грн):
  • - основна заробітна ппата виробничих робітників 31
  • - витрати на утримання та експлуатацію устаткування 53

Визначте загальновиробничі витрати, які слід включити в собівартість виробу А.

6. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству складає 32000 тис грн. Позавиробничі витрати передбачаються в сумі 5120 тис грн. На виробництво цільового виробу планують такі витрати (грн): сировина і матеріали - 320; основна, і додаткова заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні заходи - 42; витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 55; загальновиробничі витрати - 60.

На основі наведених даних виробництва на плановий рік необхідно визначити виробничу та повну собівартість цільового виробу.

7. Загальновиробничі витрати по машинобудівному підприємству на рік склали 2032 тис грн, витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 4318 тис грн, основна заробітна плата виробничих робітників - 2626 тис грн; основна заробітна плата виробничих робітників в собівартості машини - 90 грн, витрати на утримання та експлуатацію устаткування в собівартості машини - 65 грн.

Визначте суму загальновиробничих витрат у собівартості машини.

8. З 1 тонни сировини виходить 600 кг продукції А і 200 кг продукції Б при загальних витратах 2610 грн. Основною у виробництві є продукція А, супутньою - продукція Б, яку списують за оптово-відпускною ціною, оскільки вона відповідає вимогам стандарту (ДСТУ). Оптово-відпускна ціна 1 тонни продукції Б складає 1650 грн.

Необхідно визначити собівартість 1 тонни основної продукції А.


9. На основі наведених в табпиці даних про випуск продукції підприємством необхідно оцінити можливість скорочення витрат в плановому періоді порівняно з базовим періодом за всіма можливими напрямками:

Види матеріалів Обсяг випуску продукції Витрати матеріалів на одиницю продукції Ціна одиниці матеріалів
в базовому періоді в плановому періоді в базовому періоді в плановому

періоді
А 120 1,5 1,4 28 26
Б 250 1,2 1,1 30 29
В 200 1,8 1,6 40 35

10. Для визначення рівня витрат на 1 грн товарної продукції в плановому році підприємство використовує такі дані:

Вироби Кількість виробів за планом (шт) Повна собівартість одиниці продукції за планом на рік (грн) Оптова ціна за одиницю продукції (грн)
А 8000 410 510
Б 7000 490 605
В 1600 620 800

Повна собівартість інших виробів - 548 тис грн, вартість їх в оптових цінах підприємства - 635 тис грн.

Необхідно визначити рівень витрат на 1 грн товарної продукції.

11. Товарна продукція підприємства в плановому році складає 505 тис грн, її повна собівартість 445 тис грн. Витрати на 1 грн товарної продукції за звітний рік очікуються в розмірі 89.88 коп.

Визначте рівень витрат на 1 грн товарної продукції підприємства в плановому році та їх зниження (в %) у порівнянні зі звітним роком.

 • 12. Визначте фактичний і плановий рівень витрат на 1 грн товарної продукції, а також процент їх зміни, якщо план випуску продукції А склав 1200 тонн на рік, а продукції Б - 1500 тонн на рік при собівартості продукції А 15 тис грн за тонну, а продукції Б - 8 тис грн за тонну. В звітному році випуск продукції збільшиться на 20%, а її собівартість зменшиться на 6%. Оптова ціна продукції А - 18 тис грн за тонну, а продукції Б - 10,3 тис грн за тонну.
 • 13. Визначте зменшення собівартості збірного залізобетону За кошторисом витрат і за його елементами на плановий рік, якщо відомо, що на підприємстві з виготовлення залізобетону в базовому році собівартість продукції за кошторисом витрат склала 90 млн грн. На наступний рік установлено зниження собівартості залізобетону за кошторисом витрат на 5%.

Заплановане зниження витрат розподіляється за елементами таким чином, у відсотках: витрати на сировину та матеріали - 16%; витрати на заробітну плату з відрахуваннями на соціальні потреби - 12%, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування - 10%, накладні витрати - 18%.

14. УІ кварталі поточного року питомі змінні витрати на виріб склали 95 грн, ціна одиниці продукції 125 грн, загальні постійні витрати 1000 тис грн. У II кварталі ціни на сировину зросли на 10%, що призвело до зростання змінних витрат також на 10%.

Визначте, як зміна ціни на сировину вплине на беззбитковий обсяг виробництва продукції.

15. Ціна на одиницю виготовлюваного підприємством виробу у І кварталі поточного року була 20,2 грн, у II кварталі ціна зросла на 7%. Постійні витрати складають 2000 тис грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 60,8 грн.

Визначте, як зміна ціни вплине на зміну беззбиткового обсягу випуску продукції.

16. Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має такі дані: витрати на виробництво цільового виробу А: основна сировина і матеріали - 102 фн, паливо і енергія на технологічні цілі - 27 грн, основна заробітна плата виробничих робітників - 45 грн, додаткова заробітна плата виробничих робітників - 22 грн, відрахування на соціальні потреби - 26 грн, витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 38 грн. Витрати на виробництво продукції по підприємству в поточному році склали (тис грн); основна заробітна плата виробничих робітників - 970, витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 610, загальновиробничі витрати - 660, загальногосподарські витрати - 740, позавиробничі витрати - 310, виробнича собівартість товарної продукції - 14840.

Визначте виробничу та повну собівартість виробу А на плановий рік.

 • 17. Обчисліть оптову ціну, ціну реалізації та роздрібну ціну виробу А, якщо прибуток від реалізації виробу складає 5 грн, собівартість реалізованої продукції - ЗО грн, ставка податку на додану вартість відповідно до норм чинного законодавства 20%, акцизний збір складає 25%, а торговельна націнка - 45%.
 • 18. Сформуйте роздрібну ціну виробу, якщо прибуток від реалізації виробу запланований на рівні 15 грн, собівартість реалізованої продукції 50 грн, ставка податку на додану вартість відповідно до норм чинного законодавства 20%, торговельна націнка - 15%.
 • 19. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн, роздрібна ціна - 17,5 грн. Підприємство надає знижки торговельним організаціям у розмірі 2,5% роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20% (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

20. Постійні витрати підприємства на виготовлення продукції за попередніми оцінками склали суму в 512 тис грн, їх орієнтовна частка в сумі сукупних виробничих витрат складає 32%. Пробний обсяг виробництва нової продукції має скласти 1 млн одиниць. Ціноутворення на продукцію, виготовлену підприємством, здійснюється за моделлю "середні витрати плюс прибуток" з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Ціна одиниці найближчого на ринку аналогу у конкурента, який складає гідну конкуренцію виготовленому новому товару, знаходиться на рівні 2,5 грн.

Визначте доцільність виробництва нової продукції, а також критичний та ефективний обсяги її виробництва підприємством, якщо норма прибутковості її виробництва закладена на рівні 15%. %

21. Підприємство планує започаткувати виробництво абсолютно нових товарів, які мають поліпшені властивості порівняно з найближчими аналогами на ринку. В ході проведення маркетингових досліджень було встановлено, що споживчий ефект на вироблений товар має скласти 2,4 грн з одиниці продукції, що визначає його споживчу цінність. Попередньо складений кошторис витрат показує, що для виробництва пробної партії товарів в розмірі 500 тис одиниць необхідно 3,5 млн грн, а рентабельність випуску такої продукції має скласти 20%. Ціноутворення щодо визначення нижньої межі ціни здійснюється за моделлю "середні витрати плюс прибуток" з урахуванням податку на додану вартість ПДВ. Ціна найближчого аналога виробленої продукції зафіксована на рівні 8,3 грн за одиницю.

Необхідно обчислити верхню та нижню межі ціни на товар, який планує випускати підприємство, на основі чого визначити рекомендовану ціну для продажу такого товару на ринку.

Разом з цим необхідно відповісти на запитання, чи доцільно виготовляти запланований обсяг продукції в розмірі 500 тис одиниць?

22. Підприємство започатковує випуск нових товарів з поліпшеними властивостями з метою захоплення визначеного ринкового сегменту. Пробний обсяг випуску і реалізації продукції складає 10 тис одиниць товару. Сукупні витрати на її виробництво і реалізацію складають суму 25,7 тис грн. З одиниці продукції планується отримати прибуток 8 розмірі 0.52 гри. Дпя реалізації своє)' продукції підприємство залучає посередників, послуги яких будуть сппачуватися в розмірі 5% від обсягів реалізованої продукції. Податок на додану вартість нараховується за ставкою 20%. Визначте, за якою ціною підприємству слід продавати виготовлену продукцію на визначеному ринковому сегменті?

Чи ефективним буде виробництво даної продукції, якщо на ринку склалася ціна на неї в розмірі 4 грн за одиницю?

Обчисліть економічний ефект (чи збиток) від продажу на ринку пробної парти товару в обсязі вказаних вище 10 тис одиниць товару.

23. Річна фінансова звітність підприємства наведена в Балансі та Звіті про фінансові результати. За наведеними в них даними необхідно проаналізувати витрат-ність роботи підприємства протягом звітного періоду, обчисливши показники собівартості товарної продукції, собівартості реалізованої продукції, матеріалоємність продукції, зарллатрємність продукції, витрати на 1 грн товарної продукції, витрати на 1 грн реалізованої продукції. Необхідно також проаналізувати структуру собівартості товарної продукції за економічними елементами.

За результатами аналізу необхідно зробити відповідні висновки і пояснення.

БАЛАНС

на 31 грудня 2004 року

Форма №1

1801001
Код за ДКУД

Актив Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного пері оду
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:

залишкова вартість

первісна вартість

знос
010 123 216
011 123 216
012 ( - ) ( - )
Незавершене будівництво 020 18517 14 491
Основні засоби:

залишкова вартість

первісна вартість

накопичена амортизація
030 203 682 222 127
031 284 323 304 012
032 (80 641) (81 885)
Довгострокові фінансові інвестиції:

обліковані методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції
040

045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 222 322 236 834
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

готова продукція

товари
100 9 340 4 594
110
120 3 46
130
140 524 371
Векселі одержані 150 21 715 15 755
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів
160 10 407 23 233
161 10407 23 233
162 ( - ) ( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

з нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

170

27

27
180 50
190
200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 543 772
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті

230

1

3
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 3193 2 532
Усього за розділом II 260 45 803 47 333
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 9018 7 854
Баланс 280 277 143 292 021
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 300 39 744 39 744
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 152 864 152 864
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 34 050 33 009
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 380 226 658 225 617
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416 ( - ) ( - )
Цільове фінансування 420 4 603 2 196 2196
Усього за розділом II 430 4 603
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 39 39
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 171 4 925
Усього за розділом III 480 210 4 964
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Короткострокові кредити банків 500 - 1 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 2 106 39
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 12 486 15175
Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

з бюджетом

з позабюджетних платежів

зі страхування

з оплати праці

з учасниками

із внутрішніх розрахунків

540
550 7 039 10 675
560 4 814 4 814
570 1 509 913
580 1 764 1 839
590
600 174 241
Інші поточні зобов'язання 610 13406 11 878
Усього за розділом IV 620 43 298 46 574
V. Доходи майбутніх періодів 630 2 374 12 670
Баланс 640 277 143 292 021

БАЛАНС

про фінансові результати за 2004 року

Форма №2

1801003
Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 110 782 105 366
Податок на додану вартість 015 16 670 13 814
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, рооїт, послуг) 035 94 112 91 492
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 87 304 73 391
Валовий:

прибуток

збиток

050

6 808

18101
055
Інші операційні доходи 060 8 907 9 912
Адміністративні витрати 070 4 858 9 575
Витрати на збут 080 499 402
Інші операційні витрати 090 8 704 18 706
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

збиток

100

1 654
105 670
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи 130 570 815
Фінансові витрати 140 558 345
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 1 684 1 271
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

збиток

170
175 17 1 470
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

збиток

190
195 17 1 470
Надзвичайні:

доходи

витрати

200
205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:

прибуток

збиток

220
225 17 1 470

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні витрати 230 41 669 40 220
Витрати на оплату праці 240 30 668 20 327
Відрахування на соціальні заходи 250 13 304 7 366
Амортизація 260 6 516 9 5317 28
Інші операційні витрати 270 251 665
Разом 280 101408 101 895

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >