< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Моделі економічного зростання

Сучасна макроекономічна теорія спрямована на створення оптимізаційних економіко-математичних та економетричних моделей економічного зростання. їх вивчають такі дисципліни, як "макроекономіка", "економіко-математичне моделювання" й "економетрика". Розглянемо дві найпростіші моделі економічного зростання:

  • - на основі кривої виробничих можливостей;
  • - на основі виробничої функції.

Модель економічного зростання на основі кривої виробничих можливостей графічно зображена на рис. 16.6.

Крива виробничих можливостей

Рис. 16.6. Крива виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей показує комбінації випуску продукції різних видів за наявної кількості природних, трудових, інвестиційних ресурсів і певного технологічного рівня виробництва.

Зміщення кривої виробничих можливостей праворуч і вгору означає економічне зростання. Це зміщення відбувається в результаті збільшення обсягів пропозиції ресурсів і технічного прогресу.

Якби економіка працювала в умовах потенційного обсягу, але не зростала, а суспільство мало б потребу збільшити обсяг виробництва І підрозділу (ЗВ), наприклад, з Уа до У6, суспільство мусило б жертвувати частиною продукту П підрозділу (від X до ХЛ,

Якщо економіка зростає, вона буде спроможною збільшити обсяг виробництва І і II підрозділів (Уп; Хп).

Пропорції, в яких відбувається приріст виробництва І і П підрозділів, можуть відрізнятись. Чим більше національна економіка виробляє предметів споживання, тим більше вона дбає про сьогодення. Чим більше економіка виробляє засобів виробництва, тим більше вона дбає про майбутнє.

Виробнича функція й економічне зростання. Створений національною економікою продукт є результатом використання економічних ресурсів: землі, праці, капіталу. Зв'язок між обсягом використаних ресурсів й обсягом вироблених із них продуктів описує виробнича функція

деіг - ресурс праці; К - ресурс капіталу; А - ресурс землі.

Формула (3) описує екстенсивне економічне зростання, оскільки вона відображає тільки кількісні характеристики застосованих у виробництві ресурсів.

Для того, щоб відобразити інтенсивне економічне зростання, необхідно знати величину граничного продукту кожного

ДУ

ресурсу. Так, граничний продукт праці МР. ~ -;

*■ Дії

ДУ

граничний продукт капіталу МРК=; граничний продукт землі МРА = -.

Ці показники виражають внесок кожної додаткової одиниці ресурсу в річний обсяг національного виробництва. Тоді виробнича функція (3) матиме вигляд:

Приріст граничної продуктивності кожного з ресурсів відбувається під впливом НТП. Саме НТП дає змогу збільшувати обсяги національного виробництва навіть за скорочення залучених до виробничого процесу ресурсів.

Зобразимо графічно (рис. 16.7) модель економічного зростання на основі виробничої функції, яка характеризується: наявністю ресурсів праці (£) та капіталу (К); постійною граничною продуктивністю цих ресурсів; незмінною пропорцією обсягів праці та капіталу; постійною віддачею від масштабу.

Нехай на 10 од. капіталу припадає 15 од. праці, тобто К: Ь ш213.

На рис. 16.7 зображено три ізокванти, які показують різні комбінації праці й капіталу, необхідних для виробництва певного обсягу продукту і доходу.

Економічне зростання на основі виробничої функції

Рис. 16.7. Економічне зростання на основі виробничої функції

їзокванта (крива байдужості) - це крива рівновеликих випусків обсягів виробництва за різних комбінацій залучених до виробництва ресурсів. Крива має випуклу в бік початку координат форму, що свідчить про взаємозамінність ресурсів.

Лінія О У відображає економічне зростання. Як видно з графіка, для виробництва 100 од. продукту необхідно використати 10 од. капіталу та 16 од. праці. Для виробництва 200 од. доходу - відповідно 20 од. капіталу і ЗО од. праці і т.д. Це означає, що спостерігається постійна віддача від масштабу.

Навчальний Тренінг

Основні терміни і поняття

Безробітні. Безробіття. Види, типи, форми безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Джерела економічного зростання. Добровільне і вимушене безробіття. Довгостроковий зростаючий тренд. Економічне зростання. Економічно активне й економічно неактивне населення. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Зайняті. Інноваційне економічне зростання. Інституціональне та неінституціональне населення. Концепція ноосферного розвитку. Концепція нульового економічного зростання. Макроекономічна нестабільність. Матеріальна основа промислового циклу. Моделі економічного зростання: на основі виробничої функції та кривої виробничих можливостей. Молодіжне, сезонне, технологічне безробіття. Нециклічні коливання. Повна зайнятість. Природне безробіття. Природний рівень безробіття. Закон Оукена (Окуня). Рецесія. Рівень безробіття. Середні, короткі та довгі цикли. Фази середніх циклів: криза, депресія, пожвавлення й піднесення. Сталий економічний розвиток. Структурні, фінансові й екологічні кризи. Теорії циклічних коливань: виробництва, обміну, розподілу, екстернальні й інтернальні. Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Цикли. Чинники економічного зростання. Чисельність робочої сили.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >