< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вартість капіталу малого підприємства та основні сфери його використання

Однією із важливих передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості, тобто визначення ціни, яку підприємство сплачує за його залучення з різних джерел.

Концепція такої оцінки зумовлена тим, що капітал, як один із важливих факторів виробництва, має, як й інші фактори, певну вартість, що формує рівень операційних та інвестиційних витрат малого підприємства. Відтак вона не обмежується лише встановленням ціни залучення капіталу, а визначає низку напрямів господарської діяльності підприємства загалом. Розглянемо основні переваги використання показника вартості капіталу в діяльності малого підприємства (рис. 8.8).

Визначення сфери застосування показника вартості капіталу підприємства дає можливість з'ясувати рівень вартості капіталу конкретного малого підприємства, оцінити не лише реальну ринкову вартість або дохідність окремих інструментів фінансового інвестування, а й застосування вигідних напрямів формування основних виробничих засобів для підприємства, здатність підприємства провадити агресивний, компромісний або консервативний тип політики фінансування активів тощо.

Основні переваги використання показника вартості капіталу малого підприємства

Рис. 8.8. Основні переваги використання показника вартості капіталу малого підприємства

Важливість оцінки вартості капіталу за управління його формуванням зумовлює необхідність коректного розрахунку цього показника на всіх етапах розвитку малого підприємства.

Процес оцінки вартості капіталу базується на основних принципах, наведених у табл. 8.3.

Викладені принципи та методи оцінки дають можливість сформувати систему основних показників, що визначають вартість капіталу і границі ефективного його використання. Обчислення цих показників здійснюється у процесі цілеспрямованого управління вартістю власного і позиченого капіталу малого підприємства.

Таблиця 8.3. Принципи та методи оцінки вартості капіталу малого підприємства

Принципи та методи оцінки вартості капіталу малого підприємства

Стратегія управління капіталом малого підприємства

Сьогодні відбувається зміщення пріоритетів у системі управління капіталом малого підприємства, оскільки в ринкових умовах господарювання кожне підприємство має повну свободу щодо обрання структури ресурсів, а ефективне управління капіталом вимагає оптимізації ресурсного потенціалу малого підприємства. Тому актуальним є розроблення ефективної системи управління капіталом малого підприємства.

Основні напрями управління капіталом малого підприємства охоплює концепція, яка є системою науково обґрунтованих принципів. Головні структурні блоки концепції - це механізми, принципи, основні функції, методи і задачі.

До найважливіших функцій управління капіталом малого підприємства належать:

 • - економічний розвиток малого підприємства;
 • - максимізація ринкової вартості;
 • - фінансове зростання, фінансова рентабельність;
 • - фінансова ідеологія. Тактичними функціями управління є:
 • - створення нового бізнесу;
 • - інвестиції та інновації;
 • - сегментування;
 • - моніторинг та регулювання.

До методологічних принципів концепції управління належать:

 • - інтегрованість із загальною системою управління підприємством;
 • - комплексний характер формування управлінських рішень;
 • - динамізм управління;
 • - орієнтація на стратегічні цілі розвитку;
 • - варіантність вибору управлінських рішень.

Ці принципи поєднані з загальними принципами управління: системністю, адаптивністю, цілісністю, оптимальністю, надійністю, гнучкістю, ефективністю, координацією, науковістю.

Управління капіталом базується на ідеї інтегрованого підходу, якому властива системна цілісність, що поєднує різнорідні складники процесу формування капіталу. Ця концепція полягає у всебічному і комплексному вивченні процесів виробництва і споживання, що є основою стратегічного планування та прогнозування.

Управління капіталом малого підприємства, як і весь процес управління загалом, охоплює стратегію і тактику управління.

Під стратегією управління розуміють загальний напрям і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Запроваджуючи певні правила й обмеження, стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішень, що не суперечать обраному напряму управлінської діяльності.

Тактика управління - це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній ситуації та у визначений момент часу. Завдання тактики управління - вибір найбільш оптимального рішення і способів його втілення у ситуації, що склалася.

Існують такі базові стратегії управління капіталом:

 • - консервативна, метою якої є отримання дохідності вище, ніж за банківськими депозитами, за значно менших ризиків, ніж на ринку акцій;
 • - збалансована, за якої очікується отримання дохідності, що порівнюється з середньоринковою за найбільш ліквідними акціями, але з меншим ризиком;
 • - ризикова, метою якої є отримання максимального приросту активів;
 • - індексна, призначена для інвесторів, які мають за мету отримання інвестиційного доходу з портфеля цінних паперів, сформованого на основі індексу.

Загалом стратегія управління капіталом малого підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань:

 • 1) формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку малого підприємства;
 • 2) оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання;
 • 3) забезпечення умов досягнення максимальної дохідності капіталу за умови запланованого рівня фінансового ризику;
 • 4) забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов'язаного з використанням капіталу, за умови запланованого рівня його дохідності;
 • 5) підтримання постійної фінансової рівноваги малого підприємства у процесі його розвитку;
 • 6) встановлення належного рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників;
 • 7) досягнення належної фінансової гнучкості малого підприємства;
 • 8) оптимізація обсягу капіталу;
 • 9) забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.

Необхідно зазначити, що ефективність діяльності значною мірою залежить від рівня розвитку та вдосконалення системи формування та управління капіталом. Управління капіталом на малих підприємствах тісно пов'язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки величина та динаміка цього капіталу - важливі критерії встановлення їхньої оптимальності. Капітал завжди є необхідним атрибутом діяльності - від моменту створення підприємства до його ліквідації або реорганізації. Своєю чергою, управління капіталом припускає вплив на його обсяг і структуру, а також джерела формування з метою підвищення ефективності його використання.

Налагоджений механізм управління капіталом передбачає:

 • - чітке визначення цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді; удосконалення методики аналізу ефективності використання усіх видів капіталу;
 • - розроблення напрямів оптимізації процесу управління капіталом, а також їх аналізу і впровадження; розроблення методики оперативного управління високоліквідними обіговими активами;
 • - формування загальної стратегії управління капіталом;
 • - використання у процесі управління економічних методів і моделей, зокрема під час аналізу і планування;
 • - орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >