< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Головний бухгалтер підприємства та його контрольні функції

Згідно вимог закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIV від 16.07.1999 р. відповідальність за організацію та здійснення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві покладається на головного бухгалтера.

Головний бухгалтер має право другого підпису документів, повинен забезпечувати систематичний контроль за раціональним використанням наявного ресурсного потенціалу, а також збереження власності.

Призначення, переміщення та звільнення матеріально-відповідальних осіб на підприємстві проводиться за узгодженням з головним бухгалтером. Договори та угоди на одержання чи відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт, послуг та накази, розпорядження про встановлення посадових окладів, надбавок до заробітної плати та преміювання попередньо розглядаються та візуються головним бухгалтером.

Разом із керівниками інших підрозділів та служб, головний бухгалтер зобов'язаний ретельно контролювати:

 • - дотримання встановлених правил оформлення, приймання та випуску товарно-матеріальних цінностей;
 • - правильно встановлених цін, тарифів, скидок, надбавок, окладів, доплат, дотримання штатної фінансової та касової (розрахунково-платіжної) дисципліни;
 • - дотримання інструкцій, вказівок щодо порядку проведення інвентаризації та відображення результатів таких інвентаризацій в обліку.
 • - відшкодування в установлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості та інше.

Функції, які виконує головний бухгалтер в процесі внутрішньогосподарського контролю наведено на (Рис.3.4).

Значний обсяг робіт з внутрішньогосподарського контролю покладений на працівників служби обліку. Функції контролю вони здійснюють за основними напрямками діяльності, безпосередньо на стадії оформлення та прийняття первинних документів та їх відображення в облікових регістрах.

Функції головного бухгалтера в процесі внутрішньогосподарського контролю

Рис. 3.4. Функції головного бухгалтера в процесі внутрішньогосподарського контролю

У практиці роботи вітчизняних підприємств, відповідно до Положень про відділи та служби, що виконують економічні функції, та

Посадових інструкцій до контрольних функцій бухгалтерії належать:

 • - здійснення контролю за своєчасним проведення інвентаризацій грошових засобів, запасів і розрахунків, а також ревізій у підзвітних господарствах із самостійним балансом;
 • - вжиття заходів до попередження недостач, розтрат та інших порушень і зловживань;
 • - забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку та звітності у виробничих (структурних) одиницях підприємства, а також на виробництвах і в господарствах, виділених на самостійний баланс;
 • - своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;
 • - забезпечення складання достовірної звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її у відповідні органи;
 • - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;
 • - забезпечення своєчасного проведення спільно з підрозділами та службами у виробничих (структурних) підрозділах підприємств перевірок і ревізій та підготовка пропозицій з покращення їх робіт;
 • - контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 • - контроль за відшкодуванням в належні терміни дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;
 • - контроль законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
 • - здійснення обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення цих операцій;
 • - участь у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат;
 • - здійснення заходів з підвищення механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт;
 • - забезпечення неухильного дотримання касової та розрахункової дисципліни, витрачання отриманих в банках коштів за призначенням;
 • - постійний контроль за своєчасним оформленням приймання та видачі грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, правильним витрачанням фонду оплати праці, обчисленням і видачею всіх видів премій, дотриманням встановлених штатів, посадових окладів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >