< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

Порядок обслуговування бюджетів за видатками

В основі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками лежить комплекс організаційних процедур та проведення розрахунково-касових операцій щодо перерахування бюджетних коштів на здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, забезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання бюджетів.

Організація роботи органів державної та місцевої влади й управління, державної казначейської служби у процесі виконання видаткової частини бюджетів здійснюється у такій послідовності:

 • - формування бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
 • - складання, затвердження та виконання паспортів бюджетних програм, формування звітів про їх виконання;
 • - доведення до органів казначейства планових показників бюджетних асигнувань та їх відображення в казначейському обліку;
 • - встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету, забезпечення їх обліку та контролю;
 • - внесення змін до планових показників, що виникають у процесі виконання державного та місцевих бюджетів;
 • - затвердження та відображення в казначейському обліку кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, планів використання бюджетних коштів одержувачів, а також внесених до зазначених документів змін;
 • - взяття бюджетних зобов'язань розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів;
 • - реєстрація, облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у казначейському обліку; - проведення операцій щодо відкриття асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету та виділення асигнувань з місцевих бюджетів. Лише після виконання цих обов'язкових організаційних функцій здійснюються видатки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та в межах кошторисних призначень. Перерахування коштів здійснюється шляхом оплати витрат із реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих бюджетним установам в органах казначейства.

Джерелом для здійснення видатків є кошти державного та місцевих бюджетів, акумульовані на єдиному казначейському рахунку, та виділяються розпорядникам коштів під певні програми та функції. Важливим джерелом фінансування є власні надходження бюджетних установ, тобто грошові кошти, отримані ними як плата за послуги, а також перераховані їм для виконання цільових заходів, благодійні внески, гранти, дарунки.

Органи казначейства здійснюють також перерахування міжбюджетних трансфертів та проводять операції за взаємними розрахунками між бюджетами, здійснюють бюджетне фінансування шляхом надання коротко-і середньострокових позичок і надання та повернення бюджетних кредитів.

При відкритті асигнувань з державного бюджету, виділенні коштів з місцевих бюджетів, здійсненні видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для забезпечення цільового спрямування та раціонального витрачання бюджетних коштів необхідно дотримуватись таких основних принципів:

 • - цільового спрямування бюджетних коштів, що передбачає виділення коштів їх розпорядникам та використання на визначені цілі та заходи. Реалізація цього принципу забезпечується органами казначейства шляхом встановлення відповідності показників кошторисів бюджетних установ розписам державного та місцевих бюджетів в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків;
 • - контролю за використанням бюджетних коштів, що реалізується шляхом перевірки платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням. Це дає змогу виявити недоліки й помилки у фінансовій діяльності, вжити заходів щодо їх усунення, а також недопущення нецільового використання коштів. Здійснюють контроль органи казначейства, місцеві фінансові органи, контролюючі органи, розпорядники бюджетних коштів;
 • - безповоротності надання коштів, оскільки бюджетною установою кошти не повертаються до джерела їхнього фінансування. Разом з тим, не використані впродовж бюджетного періоду кошти повертаються до бюджетів, з яких вони виділялися (крім власних надходжень бюджетних установ);
 • - ефективності управління коштами, що передбачає досягнення соціального та економічного результату за мінімальних витрат фінансових ресурсів. Тобто бюджетні кошти надаються на умовах забезпечення найбільшої результативності від їх використання.

Дотримання в процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками зазначених принципів дозволить раціонально та ефективно використовувати бюджетні кошти, спрямовувати їх на виконання найважливіших програмних завдань держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >