< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

9.1. ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВ

 • • Порядок формування резервного фонду і резерву для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості.
 • • Формування та використання резервів за цінними паперами і кредитними операціями.
 • • Порядок визначення та формування обов'язкових резервів банком.
 • • Розрахунок показників прибутковості банку.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М. Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р. (зі змінами та доповненнями).
 • 4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 489 Правління НБУ від 28.11.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 5. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Постанова № 561 Правління НБУ від 17.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 6. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 7. Положення про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Постанова № 279 Правління НБУ від 07.12.2001 р.
 • 8. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Постанова № 172 Правління НБУ від 21.04.2004 р.
 • 9. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.-280 с.

Глосарій

Норматив обов'язкового резервування – установлений Національним банком України розмір до зобов'язань щодо залучених банком коштів.

Платоспроможність – здатність позичальника (контрагента банку) своєчасно здійснити розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань.

Прибуток економічний – частина загального доходу після відрахувань економічних витрат.

Прибуток чистий – прибуток, що залишається у фірми чи банку після сплати податків, відрахувань, обов'язкових платежів.

Резерв – кошти, що формуються банком з метою компенсування можливих збитків вкладеннями в активи, що виникають унаслідок зниження суми очікуваного відшкодування порівняно з балансовою вартістю цих активів.

Порядок формування резервного фонду і резерву для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості

У процесі своєї діяльності банки певною мірою ризикують, здійснюючи активні операції. Тому з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників вони формують резерви для покриття можливих втрат від проведення активних операцій.

Одним із таких резервів є резервний фонд банку. Порядок відрахувань у цей фонд та його використання встановлюється загальними зборами акціонерів банку. Відрахування здійснюються з чистого прибутку відповідно до вимог НБУ.

Резервний фонд банку може бути використаний тільки на покриття збитків банку за результатами звітного року згідно з рішенням спостережної ради банку і в порядку, що встановлений загальними зборами його учасників.

Банки зобов'язані формувати резерви для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.

Формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється на основі Положення про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості

Банки формують резерви під дебіторську заборгованість у повному обсязі за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків.

Резерви використовуються для покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості, якщо вона визнана безнадійною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >