< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

Державний кредит

Державний кредит — це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником та гарантом.

Державний кредит являє собою досить специфічну ланку державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. В окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти.

Державний кредит може бути у двох формах: ощадна справа і державні позики.

Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету.

Державні позики є основною формою державного кредиту.

Класифікація державних позик подана в табл. 21.1.1а.

Розглянемо облігаційні зобов'язання держави як одну з найбільш поширених форм державних позик.

Одним із найбільших покупців облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за останні роки був НБУ. Так, 1998 р.

Таблиця 21.1.1. Класифікація державних позик

Критерії класифікації Вид Характеристика
1 2 3
За правовим оформленням Державні позики, що надаються на підставі угод Надходять, як правило, від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових інституцій
Державні позики, забезпечені випуском цінних паперів За допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку
За формою емісії Облігації Боргове зобов'язання держави, за яким в установлені терміни повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти)
Казначейські зобов'язання Мають характер боргового зобов'язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Виплата доходів здійснюється у формі процентів
За місцем розміщення Внутрішні Надаються юридичними і фізичними особами даної чи інших країн
Зовнішні Надходять ззовні — від урядів" юридичних і фізичних осіб інших країв, міжнародних організацій і фінансових інституцій
За терміном погашення Короткострокові Термін погашення до 1 року
Середньострокові Термін погашення від 1 до 5 років
Довгострокові Термін Погашення понад 5 років
За характером виплати доходу

Процентні Дохід встановлюється у вигляді позичкового процента. При цьому може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і пільгова
Виграшні Виплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів
Дисконтні Державні цінні папери купуються з певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю

НБУ придбав 71 % ОВДП, проданих на первинному ринку. У 1999 р. НБУ був єдиним покупцем ОВДП.

Позики з облігаціями виявились досить дорогими, короткостроковими і нерівномірно розподіленими за терміном погашення. Уряд як емітент вимушений був погашати попередні випуски випуском нових. Побудована облігаційна піраміда має для України негативні наслідки:

Ринок облігацій не пов'язаний з виробництвом, і відволікання фінансових ресурсів з виробничої сфери не сприяє її розвитку.

Гарантовані виплати державою процентів у межах 30— 40 % за 1998—1999 pp. не сприяли заінтересованості банків вкладати кошти у виробничий сектор.

Певна обмеженість вкладень в облігації позбавила виробничі структури заінтересованості в розвитку корпоративних фондових інструментів.

Є певна загроза фінансовій стабільності держави внаслідок переважного представництва на ринку облігацій нерезидентів, що обмежує можливості державного регулювання через надмірну залежність від зовнішніх чинників, переважно політичного змісту.

Державний кредит є сукупністю найрізноманітніших форм і методів фінансових відносин. Такий підхід має на меті створення сприятливих передумов для залучення коштів як для держави, так і для її кредиторів. Різноманітність форм дає змогу органічно поєднувати інтереси юридичних, фізичних осіб і держави.

Залучення позик має ґрунтуватися на двох чинниках — мінімізації вартості позики та стабільності державних цінних паперів на фондовому ринку.

Відносини державного кредиту на загальнодержавному рівні врегульовані статтями 16 і 17 Бюджетного кодексу.

Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх позик у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, має держава в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, належать до платежів за боргом.

У разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із Державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками органи стягнення застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >