< Попер   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. П. І. Гайдуцького.- К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.

Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформ.-аналіт. зб. / За ред. П. Т. Саблука та ін. - 2003. - Вил. 6. - 764 с.

Горбонос Ф.В. Кооперація: Методологічні і методичні основи. - Л.: ЛДАУ, 2003. - 264 с.

Гордієнко К.Д. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання: Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - 276 с.

Господарський кодекс України // Звід кодексів і законів України. - К.: Укр. агентство інформації та друку "Рада", 2007. - 800 с.

Дусановсъкий С. Л., Білан Є. М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах. - Т.: Економічна думка; Астон, 2003. - 198 с.

Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С. В. Мочерний таін. - К .: Видав, центр "Академія", 2000-2001.

Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Ба-зилевича.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Знання-прес, 2004. - 615 с.

Земельний кодекс України // Звід кодексів і законів України. - К.: Укр. агентство інформації та друку "Рада", 2007. - 800 с.

Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Логос, 2001. - ООП -

Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. Аграрна економіка і ринок. - Т.: Екон. думка, 2003. - 256 с.

Конституція України. - К.: Либідь, 1996. - 26 с.

Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: Навч. посів. / В. В. Зіновчук, Г. В. Черевко, Ф. В. Горбонос та ін. - К.: Вища освіта, 2001. - 464 с.

Основи аграрного підприємництва / За ред. М. Й. Малі-ка. - К.: Ін-т аграрної економіки, 2000. - 582 с.

Основні напрями високоефективного розвитку пореформе-ного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі / За ред. П. Т. Саблука. К.: ІАЕ ІААН, 2002. - 730 с.

Павленчик А. Теоретичні засади аграрного ринку // Економіка АПК. - 2006. - № 13. - С. 92-100.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 49. - Ст. 527.

Про зайнятість населення: Закон України // Звід кодексів і законів України. - К.: Укр. агентство інформації та друку "Рада", 2007. - С. 598-604.

Про інвестиційну діяльність: Закон України // Інвестиції, кредит і лізинг в АПК: законодавчі і нормативні акти. - К.: За друга, 1998. - С. 61-66.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 7-23.

Про кооперацію: Закон України // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142-152.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України, 3 грудня 1999 р. // Офіційний вісн. України. - 1999.- №49 - С. 240.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Звід кодексів і законів України. - К.: Укр. агентство інформації та друку "Рада", 2007. - С. 446-482.

Про особисте селянське господарство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 116-122.

Про оптові продовольчі ринки: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 1999. - 11 черв.

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 1. - Ст. 17.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 39. - С. 683- 695.

Про фермерське господарство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Норматив но-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 126-147.

Сільське господарство України: Стат. щоріч. за 2006 рік. - К.: Держ. комітет статистики України, 2007. - 367 с.

Современная украинская энциклопедия. - X.: Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2005. - 416 с.

Статистичний бюлетень за 2006 рік. - К.: Держ. комітет статистики України, 2007. - 216 с.

Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Іваницька Г. Б., Павленчик Н. Ф. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За. ред. Г. В. Черевна. - Л.: Апріорі, 2004. - 384 с.

 
< Попер   ЗМІСТ