< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Фінансово стійким є підприємство, яке за рахунок власних коштів покриває значну частину активів, не допускає неоправданої дебіторської та кредиторської заборгованості та своєчасно розраховується по своїх зобов'язаннях.

Задачею аналізу фінансової стійкості підприємства є об'єктивна оцінка величини і структури його активів і пасивів з метою визначення незалежності підприємства.

Фінансова стійкість підприємства оцінюється системою коефіцієнтів, які відображають рівень ризику підприємства, що пов'язаний із структурою джерел формування капіталу. Ця система включає наступні коефіцієнти:

1) Коефіцієнт фінансування (Я,). Він характеризує обсяг залучених позикових коштів (ДК) на одиницю власного капіталу (ВК), тобто ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і розраховується так:

2) Коефіцієнт автономії (/у. Він показує, в якій мірі обсяг активів, що використовується підприємством, сформовано за рахунок власного капіталу. Цей коефіцієнт розраховується за такою формулою:

де АГ— загальна сума капіталу підприємства на певну дату, грн.; ЧА - вартість чистих активів підприємства, гри.; А - загальна сума активів підприємства на певну дату, грн. 3) Коефіцієнт маневреності власних коштів у). Він показує частку власного капіталу, інвестованого в оборотні активи (ВОК), у загальному обсязі власного капіталу підприємства:

4) Коефіцієнт маневреності власного та довгострокового позикового капіталу (KMX Він показує частку власного та довгострокового капіталу, інвестованого в оборотні активи (ВДКя), у загальній сумі власного (670 та довгострокового позикового капіталу (ПК^:

5) Коефіцієнт заборгованості (КЗ). Він показує частку позикового капіталу (ПК) у загальному обсязі капіталу підприємства (А) і розраховується за формулою:

6) Коефіцієнт поточної заборгованості (Л"Зиип) характеризує частку залученого підприємством короткострокового позикового капіталу в загальній сумі капіталу підприємства і розраховується за формулою:

Де ПКщщ, ~ сУма залученого підприємством короткострокового позикового капіталу, грн.

7) Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (КИЛ). Він показує, в якій мірі загальний обсяг активів сформовано за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу. Він розраховується за такою формулою:

За результатами розрахунків коефіцієнтів фінансової стійкості можна зробити висновки щодо інтенсивності використання позикових коштів; ступеня залежності від короткострокових зобов'язань та рівня довгострокової стійкості підприємства без позикових коштів.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та запозиченими коштами можна виділити такі типи фінансової стійкості підприємства:

 • - абсолютна фінансова стійкість - власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;
 • - нормально стійкий фінансовий стан - запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позиковими джерелами (нормальними джерелами фінансування);
 • - нестійкий фінансовий стан - запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат.

Показники оцінки ділової активності підприємства

Ділову активність підприємства характеризують за допомогою системи коефіцієнтів оборотності активів та капіталу.

Оборотність активів показує наскільки швидко обертаються сформовані активи в процесі господарської діяльності. Зростання показників оборотності свідчить про підвищення ефективності використання активів. Оборотність активів може визначатися кількістю разів обороту та періодом обороту певного виду активів в днях. Система показників оборотності активів включає:

1) кількість оборотів сукупних активів у періоді, що розглядається (КО^) можна визначити за такою формулою:

де ОР - обсяг реалізації продукції за певний період, грн.;

А - середня сума сукупних активів, грн. 2) кількість оборотів оборотних активів (КОін) розраховується за такою формулою:

де ОА - середня сума оборотних активів за певний період, грн.

3) період обороту сукупних активів в днях {ПОт) є одним із важливих показників ділової активності підприємства. Він розраховується за такою формулою:

де Д— кількість днів у періоді;

ОРа - одноденний обсяг реалізації продукції, грн. 4) період обороту оборотних активів в днях (ПО^ дає уяву про раціональне використання оборотних активів. Цей показник розраховується за такою формулою:

До системи показників оборотності капіталу відносяться:

 • - кількість оборотів всього капіталу за певний період;
 • - кількість оборотів власного капіталу за певний період;
 • - кількість оборотів позикового капіталу;
 • - кількість оборотів залученого банківського кредиту;
 • - кількість оборотів залученого товарного капіталу;
 • - період обороту всього капіталу підприємства в днях;
 • - період обороту власного капіталу в днях;
 • - період обороту позикового капіталу;
 • - період обороту банківського кредиту;
 • - період обороту товарного кредиту;
 • - період обороту загальної кредиторської заборгованості.

Розрахунок наведених показників дає змогу менеджменту підприємства оцінювати оборотність капіталу підприємства і розробляти заходи з метою її оптимізації

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >