< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

♦ Складові операційного менеджменту ♦ Оперативне управління виробництвом ♦ Управління товарними ресурсами ♦ Управління продуктивністю ♦ Управління якістю й конкурентоспроможністю продукції ♦ Управління трудовими ресурсами

Складові операційного менеджменту

Операційний менеджмент є центральною ланкою підприємства і створюється на основі раціонального (вертикального і горизонтального) розподілу праці та поєднання в часі і просторі предметів, засобів і самої праці. За допомогою операційної функції проводиться сукупність дій з переробки ресурсів і постачання результатів діяльності в зовнішнє середовище. Операційна система складається із трьох підсистем:

  • • переробної — виконує продуктивну роботу, безпосередньо пов'язану з перетворенням вхідних ресурсів у вихідні результати;
  • • забезпечення — не пов'язана безпосередньо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення переробної системи;
  • • планування та контролю — отримує інформацію із зовнішнього і внутрішнього середовищ про стан переробної підсистеми та підсистеми забезпечення, опрацьовує цю інформацію й видає рішення про те, як має працювати переробна підсистема.

Структура управління операційною системою охоплює всі можливі дії, процеси, прийоми, пов'язані з безпосереднім випуском продукції (наданням послуг).

Структура управління операційною системою (підсистеми операційного менеджменту)

Рис. 59 Структура управління операційною системою (підсистеми операційного менеджменту)

Усі ці підсистеми управління (рис. 5У) рівноправні й мають свою відповідну політику, методологію та інструментарій здійснення.

Оперативне управління виробництвом

Підсистема оперативного управління спрямована на виконання завдань оперативного забезпечення ритмічного виробничого процесу за раціонального використання ресурсів. Оперативне управління характеризується метою, критеріями досягнення локальних цілей, функціями, певною структурою. На підприємствах системи оперативного управління побудовані за ієрархічним принципом з розподілом функцій централізованого й децентралізованого управління.

"Дерево" цілей оперативного менеджменту має вигляд графа (рис. 60), а ранжування цілей за даним графом наведено в таблиці 24.

"Дерево" цілей оперативного управління оперативною системою

Таблиця 24. Характеристика цілей оперативного управління

Ранг цілі Шифр цілі Характеристика цілей
1-й 1 Забезпечити злагоджену роботу всіх ланок виробництва з випуску продукції встановлено? номенклатури виробів відповідно до замовлень за найкращого використання всіх виробничих ресурсів і оптимізації витрат на управління
2-й 1.1 Виконання планових завдань з виготовлення та випуску номенклатури виробів у встановлених обсягах і термінах за найкращого використання виробничих ресурсів
1.2 Оптимізація затрат на виконання завдань
1-й рівень 1.1.1 Забезпечення якісного контролю,облік та аналіз ходу виконання планових завдань
1.1.2 Забезпечення високоефективного планування й виконання планових завдань
1.1.3 Забезпечення ефективного виконання плану виробництва
1.1.4 Організація виконання плану
1.2.1 Забезпечення раціонального використання робочого часу і зниження простоїв обладнання
1.2.2 Раціоналізація затрат незавершеного виробництва
1.2.3 Оптимізація затрат на оперативне управління виробництвом
2-й рівень 1.1.1.1 Забезпечення якісно? нормативної бази оперативного управління
1.1.1.2 Розробка раціональних планів виробництва
1.1.1.3 Розробка ефективних планів роботи цехів, дільниць
1.1.1.4 Забезпечення змінно-добових планів
1.1.2.1 Забезпечення ефективного контролю за ходом виробництва
1.1.2.2 Забезпечення якісного обліку виробничого процесу
1.1.2.3 Забезпечення проведення якісного аналізу ходу виробничого процесу
1.1.3.1 Забезпечення ефективного регулювання ходу виробничого процесу на міжцеховому рівні
1.1.4.1 Своєчасне доведення розроблених планів за призначенням
1.1.4.2 Організація ефективного ходу виробничого процесу
1.1.4.3 Організація забезпечення цехів, дільниць, робочих місць матеріалами, напівфабрикатами
1.1.4.4 Організація забезпечення інструментами і пристроями відповідно до календарного плану
1.1.4.5 Організація забезпечення цехів, дільниць, робочих місць необхідною технічною документацією
1.2.1.1 Оптимальне планування завантаження робочих місць
1.2.1.2 Зниження простоїв обладнання через планове обслуговування
1.2.1.3 Організація своєчасного забезпечення робочих місць інструментами , документацією
1.2.1.4 Організація якісного контролю і обліку простоїв робітників
2-й рівень 1.2.2.1 Організація робіт зі зниження нормативів незавершеного виробництва
1.2.2.2 Зниження витрат на транспортування незавершеного виробництва
1.2.3.1 Раціоналізація організаційної структури системи оперативного управління виробництвом
1.2.3.2 Застосування засобів механізації та оргоснастки
1.2.3.3 Застосування автоматизованих систем оперативного управління виробництвом
1.2.3.4 Вдосконалення методів виконання функцій управління в системі оперативного управління
1.2.3.5 Підвищення якості роботи працівників оперативного управління виробництвом

Основний зміст операційного менеджменту полягає у виконанні таких функцій:

  • • планування — конкретизація й забезпечення завдань, встановлених поточним планом (уточнення обсягу й номенклатури продукції, встановлення декадних графіків, виробничих програм тощо);
  • • оперативний контроль — зіставлення фактичних параметрів технології та продукції, даних про хід виробництва з нормативними величинами;
  • • оперативний аналіз — своєчасна оцінка безперервного ходу виробництва, виявлення причин відхилень процесу виробництва від запланованих.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >