< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ

Порядок відкриття рахунків в органах ДКУ

Грошові відносини бюджетних установ у процесі виконання кошторису доходів і видатків, здійснюються в основному безготівковій формі (рис. 10.1).

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів.

Для зберігання коштів загального фонду і проведення операцій з ними бюджетні установи відкривають у органах ДКУ наступні рахунки:

реєстраційні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах ДКУ розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Схема розрахунків бюджетної установи

Рис. 10.1. Схема розрахунків бюджетної установи

Порядок відкриття рахунків у органах ДКУ регламентується наказом ДКУ "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України" від 02.12.2002 року № 221 (рис. 10.2).

Органи ДКУ здійснюють розрахунково-касове обслуговування бюджетних установ шляхом проведення платежів з реєстраційних рахунків відповідно до затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів використання бюджетних коштів та наявності відповідного бюджетного зобов'язання.

Порядок відкриття реєстраційного рахунку

Рис. 10.2. Порядок відкриття реєстраційного рахунку

Безготівкові розрахунки та вимоги щодо заповнення розрахункових документів здійснюють відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, і проводяться за такими формами розрахункових документів:

 • o меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій, операцій зі списання коштів з рахунка платника, внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України;
 • o платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення бюджетної установи обслуговуючому органу ДКУ про списання зі свого реєстраційного рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача;
 • o платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів та доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача;
 • o платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувана або (у разі договірного списання) отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів із рахунка платника на рахунок отримувача;
 • o чек - документ, що містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку - емітента (банку, що видає чек або чекову книжку), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачеві (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів;
 • o акредитив - це форма розрахунків, згідно з якою банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Акредитиви класифікуються на:

відкличний акредитив - це акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом на вимогу покупця без попереднього погодження з постачальником;

невідкличний акредитив - це акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий;

покритий акредитив - це акредитив, для здійснення платежів за яким завчасного бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;

непокритий акредитив - це акредитив, оплата за яким за тимчасової відсутності коштів на рахунку гарантується банк-емітент за рахунок банківського кредиту.

Найпоширенішими серед перелічених платіжних документів у використання бюджетних установ є платіжні доручення.

Платіжні доручення приймаються органом ДКУ до виконання протягом 10 календарних днів після складання платіжного доручення й визначається в межах одного бюджетного періоду.

Органи ДКУ приймають до виконання доручення від платників тільки в межах наявних коштів на їхніх рахунків. Подання платіжних доручень до органів ДКУ здійснюють одночасно у паперовій та електронній формі.

Схему розрахунків бюджетних установ платіжними дорученнями відображено на рис. 10.3.

Схема розрахунків бюджетних установ платіжними дорученнями

Рис. 10.3. Схема розрахунків бюджетних установ платіжними дорученнями

де 1 - постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги);

 • 2 - постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію (роботи, послуги);
 • 3 - бюджетна установа подає до органу ДКУ платіжні доручення з реєстром;
 • 4 - орган ДКУ подає до уповноваженого банку платіжні доручення;
 • 5 - уповноважений банк списує кошти з казначейського рахунка;
 • 6 - уповноважений банк надсилає до органу ДКУ виписки з казначейського рахунка з доданими платіжними дорученнями;
 • 7 - орган ДКУ списує кошти з реєстраційного рахунку бюджетної установи;
 • 8 - орган ДКУ надсилає бюджетній установі витяги з реєстраційних рахунків з доданими платіжними дорученнями;
 • 9 - уповноважена установа банку передає електронним зв'язком або надсилає платіжне доручення на відповідну суму до банку постачальника;
 • 10 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок отримувача коштів;
 • 11 - банк постачальника надсилає витяг з рахунку постачальнику (отримувачеві) коштів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >