< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Добровільне страхування від нещасних випадків

Основною ознакою добровільного страхування від нещасних випадків є забезпечення взаємовигідних умов укладання та дії договору страхування між учасниками страхового процесу. Це означає, що основні параметричні характеристики страхового договору (страхова сума, страховий тариф, страхові випадки, термін дії договору тощо) визначаються на договірних засадах.

Об'єктом страхування від нещасних випадків виступають майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з життям та здоров'ям застрахованої особи. Суб'єктами страхування можуть бути як юридичні особи, так і дієздатні громадяни (фізичні особи), які уклали зі страховиками договори страхування. Страхувальники можуть укладати зі страховиками договори про страхування від нещасних випадків третіх осіб. Одночасно страхувальники мають право призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум, а також змінювати їх до настання страхового випадку.

Застрахованими особами вважаються громадяни віком від 1 до 70 років, якщо договором страхування не передбачено інше. Не можуть прийматися на страхування особи, які на час укладання договору страхування є інвалідами І або II групи, а також особи, які знаходяться на обліку у наркологічних, психоневрологічних диспансерах, центрах з профілактики та боротьби із СНІД, якщо договором страхування не передбачено інше.

Існують певні особливості щодо укладання договорів страхування від нещасних випадків. Якщо страхувальник - юридична особа, то договір страхування оформляється у двох примірниках. До кожного договору додається список осіб, які приймаються на страхування із зазначенням розміру страхової суми для кожної особи. За згодою між страхувальником і страховиком кожному видається страховий поліс. Якщо страхувальник - фізична особа, то на підставі заяви про страхування, після сплати страхового платежу, страхувальникові видається страховий поліс, копія якого зберігається у страховика. Страхувальникам, яким не здійснювались виплати за страховими випадками, при укладанні нового договору надаються певні знижки.

Під час укладання договору страхування від нещасних випадків необхідно враховувати певні особливості, а саме:

 • 1. Обмеження терміну страхування.
 • 2. Обмеження віку страхування.
 • 3. Обмеження обсягу страхової відповідальності, обумовленої наслідками нещасних випадків, які сталися із застрахованим у період дії договору.
 • 4. Пропорційний розмір виплати страхової суми, залежно від міри втрати здоров'я, працездатності або часу лікування.
 • 5. Настання нещасного випадку у період дії договору страхування, зміст якого обумовлено діючими правилами (виплати здійснюються за його наслідками, а не за фактом нещасного випадку).
 • 6. Обумовлений перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку.
 • 7. Обумовлений термін виплати страхової суми.

Страховими випадками вважаються події, передбаченні договором страхування та не підпадають під виключення або обмеження страхування, які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії договору страхування, а саме:

 • o смерть (загибель) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування;
 • o встановлення інвалідності (у т.ч. зміна групи інвалідності на вищу) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування;
 • o травматичне ушкодження або інший розлад здоров'я застрахованої особи, передбачені договором страхування внаслідок нещасного випадку, що мав місце у період дії договору страхування;
 • o тимчасова втрата працездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що мав місце у період дії договору страхування;

За згодою сторін, договір страхування може діяти цілодобово (впродовж 24 годин на добу) або протягом певного періоду часу впродовж доби, передбаченого договором страхування, наприклад: тільки під час виконання застрахованою особою службових обов'язків (перебування на службі, виконання різного роду завдань, пов'язаних з певною небезпекою для життя, здоров'я та працездатності людини.

До страхових випадків не відноситься і страхова сума не виплачується, якщо ушкодження здоров'я або смерть застрахованої особи настали внаслідок:

 • o подій, що сталися до початку дії договору страхування та після його закінчення;
 • o вчинення застрахованою особою злочину, готування до злочину або замаху на його вчинення;
 • o будь-яких дій застрахованої особи, здійснених нею у стані алкогольного сп'яніння (у т.ч. за умови вживання будь-яких речовин з метою сп'яніння) або під впливом наркотичних або токсичних речовин;
 • o управління застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також у зв'язку з передачею нею управління особі, яка знаходиться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, або яка не має права управління транспортним засобом (у т.ч. відповідної категорії);
 • o самогубства застрахованої особи, замаху на самогубство або навмисного нанесення застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, незалежно від ступеня її несамовитості, за виключенням випадків, коли вона була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб. При цьому, вказані дії застрахованої особи визнаються такими тільки на підставі рішення компетентних органів, що доводять вчинене; недотриманням Правил (норм) техніки безпеки праці та/або виробничої санітарії;
 • o грубого порушення Правил дорожнього руху або громадського порядку застрахованою особою.
 • o Не вважається страховим випадком:
 • o смерть застрахованої особи від захворювань, що не були наслідком нещасного випадку.
 • o загострення хронічного захворювання, раптове захворювання та інфекційні захворювання.
 • o харчова токсикоінфекція (за винятком правцю, сказу, кліщового енцефаліту та інших хвороб, що передаються через укуси тварин та комах), якщо інше непередбачено умовами договору страхування.

Страхова сума встановлюється за погодженням сторін (але не менше 1000 грн) та зазначається у договорі страхування. Страхова сума може бути зазначена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, а також договору страхування в цілому. Якщо страхувальник укладає договір страхування у відношенні декількох осіб, страхова сума встановлюється для кожної застрахованої особи, а в договорі вказується як загальна страхова сума за договором, так і страхова сума на кожну застраховану особу. Протягом строку дії договору, страхування страхова сума може бути змінена за згодою сторін.

Страховий тариф встановлюється у відсотках від страхової суми. Базові страхові тарифи, що застосовуються при укладанні договорів страхування розраховуються на основі актуаріїих розрахунків. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від обраних страхових ризиків, страхових сум, строку страхування, професії, віку застрахованої особи, періоду часу протягом доби, коли діє договір страхування, та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу страховика або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок страховика (його представника).

Розрахунковий страховий тариф (Т) визначається з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які застосовуються до базових річних страхових тарифів за формулою:

де:

(Т) - річний страховий тариф у% (у межах 0,30-1,40).

К - коригуючий коефіцієнт, що враховує професійні та виробничі ознаки (рід занять) застрахованої особи (у межах 0,85-2,5).

К- коригуючий коефіцієнт, що враховує дію договору страхування у межах добового періоду (у межах 0,6-1,0).

К. - коригуючий коефіцієнт, що враховує непрофесійне заняття спортом (у межах 1,0-3,5).

Кг - коригуючий коефіцієнт, що враховує кількість застрахованих осіб (у межах (0,5-1,00).

К - коригуючий коефіцієнт, що враховує термін страхування (у межах 0,06-1,00).

К - коригуючий коефіцієнт, що враховує територію дії страхування (у межах 1,00-1,35).

Кр - коригуючий коефіцієнт наявності необумовлених вище чинників, що впливають на ступінь страхового ризику (у межах 0,01-0,5).

Під час укладання договору страхування чітко визначаються права й обов'язки сторін страхової угоди. Так, страхувальник має право отримати страхову виплату при настанні страхового випадку на умовах, передбачених договором страхування; укладати зі страховиком договір свого особистого страхування та/або договори страхування третіх осіб (застрахованих осіб) за їх згодою; призначати у договорі страхування фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для отримання страхової виплати, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування; дострокове припинення договору страхування у період його дії, якщо договором це передбачене.

На страхувальника, згідно договору страхування, покладають певні обов'язки. Зокрема, вчасно сплачувати страхові платежі у розмірі та порядку, що обумовлені договором страхування; повідомляти страховику інформацію, що суттєво впливає на зміну ступеня ризику; вживати усіх можливих заходів та дій, у т.ч. рекомендовані страховиком, з метою запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком та для запобігання збільшення ступеня ризику; повідомити страховика у письмовій формі про настання страхового випадку у строк, передбачений умовами страхування.

Страховик, вступаючи у договірні відносини зі страхувальником, має відповідні права та певні обов'язки. До прав страховика належить: перевіряти достовірність наданих йому страхувальником відомостей, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику, а також перевіряти документацію страхувальника у частині, що стосується договору страхування у будь-який момент строку його дії; у випадку підвищення ступеня ризику щодо об'єкта страхування, запропонувати страхувальнику внести зміни до договору страхування, включаючи сплату додаткового страхового платежу або припинити дію договору страхування; самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, вимагати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин страхового випадку або розміру страхової виплати, не чекаючи повідомлення страхувальника про настання події, що може бути визнана страховим випадком.

Обов'язками страховика є: у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договором страхування строк; відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування; у випадку відмови у страховій виплаті письмово сповістити страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови.

Для отримання страхової виплати страхувальник (застрахована особа, вигодонабувач) повинен протягом шістдесяти календарних днів з дня настання страхового випадку (якщо інше не передбачено договором страхування) надати страховику оригінали чи відповідним чином засвідчені копії наступних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини та розмір збитку:

 • o письмову заяву на страхову виплату.
 • o оригінал договору страхування, що належить страхувальнику;
 • o акт про нещасний випадок (форми Н-1 або НТ) або документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання нещасного випадку.

У випадку тимчасового розладу здоров'я застрахованої особи (травматичного ушкодження або іншого розладу здоров'я, а також тимчасової втрати працездатності застрахованої особи):

 • а) виписку з карти амбулаторного або стаціонарного хворого, засвідчена підписом відповідальної особи та печаткою лікувальної установи;
 • б) листок або довідку про непрацездатність.

У випадку встановлення інвалідності застрахованій особи (у т.ч. зміни групи інвалідності на вищу):

 • а) довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для дітей - висновок ЛКК при стійкому розладі здоров'я);
 • б) довідку компетентних органів про причину встановлення інвалідності.

У випадку смерті (загибелі) застрахованої особи:

 • а) оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть;
 • б) матеріали компетентних органів щодо розслідування причин смерті;
 • в) оригінал документу, що засвідчує право на спадщину особи, яка звернулась за страховою виплатою (якщо у договорі страхування не зазначено вигодонабувача) у строк не більше 15 календарних днів з дати отримання свідоцтва про право на спадщину.

Протягом 15 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів та відомостей про обставини настання страхового випадку, страховик приймає рішення про страхову виплату або про відмову у виплаті та складає відповідний страховий акт.

У разі прийняття рішення про здійснення страхової виплати, вона здійснюється страхувальнику (вигодонабувачу) впродовж 15 робочих днів з дня складання страхового акта, якщо інший строк не передбачено договором страхування.

При укладанні договору страхування від нещасних випадків визначаються умови, за яких страхова компанія звільняється від виконання своїх обов'язків перед страхувальником. Підставами для відмови у страховій виплаті є:

 • o навмисні дії страхувальника, застрахованої особи (членів їх родин) або вигодонабувача, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;
 • o вчинення страхувальником, застрахованою особою, членами їх родин або вигодонабувачем навмисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
 • o подання страхувальником (застрахованою особою, вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування, ступінь страхового ризику, факт настання страхового випадку або приховування таких відомостей;
 • o шахрайство або інші дії страхувальника, застрахованої особи (членів їх родин), направлені на отримання незаконної вигоди від страхування;
 • o несвоєчасне повідомлення страхувальником (застрахованою особою, вигодонабувачем) про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховику перешкод у з'ясуванні обставин настання страхового випадку, у визначенні характеру та розміру збитків;
 • o неповідомлення або несвоєчасне повідомлення страхувальником страховика про підвищення ступеня ризику;
 • o невиконання страхувальником (застрахованою особою, вигодонабувачем) будь-якого із зобов'язань, що вказані у договорі страхування;
 • o ненадання страхувальником (застрахованою особою, вигодонабувачем) документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

Спектр послуг з добровільного страхування від нещасних випадків має постійно вдосконалюватись та оновлюватись у відповідності до реальних потреб потенційних страхувальників. Даний вид страхових послуг відрізняється від інших видів страхування своєю чутливістю та вразливістю людини до настання нещасних випадків. Це вимагає оперативної взаємодії між усіма учасниками страхового процесу з мінімізації наслідків реалізації страхової події.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >