< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністративне право і теорія держави та права

Теорія держави та права визначає основоположні засади, базис, фундамент для регулювання, а адміністративне право базується на загальнотеоретичних засадах, що можуть бути застосовані до його сфери регулюючого впливу. Загальнотеоретичне підґрунтя мають положення щодо природи та змісту суспільних відносин, які становлять предмет адміністративного права, щодо структури норм адміністративного права, щодо системи джерел адміністративного права, щодо системи адміністративно-правової галузі тощо.

Адміністративне право і галузі публічного права

Адміністративне та конституційне право. Конституційні норми є основоположними, базовими для адміністративного права, в сфері якого вони знаходять свою конкретизацію, практичне втілення. Між ними спостерігаються відмінності у методі правового регулювання. Конституційне право регулює відносини, які перебувають у статичному стані. Адміністративне право регулює ті самі відносини, але в їхньому розвитку, у стані реалізації.

Адміністративне та фінансове право. Тут спостерігається схожість у методах правового регулювання й розбіжність у предметах правового регулювання. Фінансове право регулює відносини, які складаються у процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання коштів, що становлять національний дохід держави. Адміністративне право регулює державні процедурні правила здійснення фінансових справ, організаційні структури, форми фінансових відносин тощо. Таким чином, фінансове право регулює відносини щодо розподілу фінансів, а адміністративне право - організаційно-процедурні питання роботи фінансових органів, тобто фінансове право регулює фінансові відносини як особливий різновид економічних відносин, а адміністративне право - відносини адміністрування в галузі фінансів.

Адміністративне та кримінальне право. Зазначені галузі національного права мають схожий метод правового регулювання - імперативний метод. Однак для адміністративного права імперативний метод дістає вияв переважно у формі владних приписів (зобов'язань у сфері публічного адміністрування), а для кримінального права притаманним способом правового регулювання є встановлення заборон. Норми і адміністративного, і кримінального права спрямовані на врегулювання деліктних відносин - суспільно небезпечних (кримінальне право) та суспільно шкідливих (адміністративне право). Схожими також є конструкції юридичної відповідальності в адміністративному та кримінальному праві (як, наприклад, щодо складу правопорушення). Варто зазначити, що деякі протиправні діяння є суміжними (наприклад, хуліганство і дрібне хуліганство), а різниця полягає у ступені їх суспільної небезпеки (шкідливості).

Адміністративне право і галузі приватного права

Адміністративне та цивільне право. Галузі різняться за характером інтересу, що є основою тих або інших правовідносин. Якщо переважає публічний інтерес, правовідносини належать до публічного права, якщо приватний - до приватного права. Адміністративне право - складова публічного права, цивільне право - приватного права. Спостерігається деяка схожість у предметі правового регулювання, оскільки обидві галузі регулюють відносини майнового характеру. Проте норми адміністративного права регулюють відносини майнового характеру з адміністрування державного майна, адміністративно-правову діяльність з організаційно-владного розпорядження майном. Більш суттєві розбіжності спостерігаються у методах правового регулювання. Сторони цивільно-правових відносин рівноправні, сторони адміністративно-правових відносин підпорядковані одна одній.

Адміністративне та сімейне право. Для сімейного права як галузі приватного права властивий приватноправовий характер відносин, що становлять його предмет, а також використання диспозитивного методу при регулюванні відповідних відносин, які виникають переважно між приватними особами. Однак реалізація прав та обов'язків в сімейному праві в необхідних випадках забезпечується втручанням органів публічної адміністрації, діяльність яких регулюється адміністративно-правовими нормами. Таким чином, певна частина сімейних відносин регулюється нормами адміністративного права: державна реєстрація актів цивільного стану, передача дітей на усиновлення, контроль за умовами, в яких вони проживають і виховуються, функціонування державних органів опіки і піклування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >