< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вибір дидактичних методів

Знаючи зміст традиційних та інноваційних технологій навчання, викладач має здійснити вибір дидактичних методів. У зв'язку з цим запропонуємо низку методичних порад, які допоможуть молодому викладачеві оптимізувати навчальний процес та його результати.

Отже, обираючи дидактичний метод чи їх поєднання, слід урахувати:

 • - Особливості навчальної дисципліни. Так, є методи, які успішно використовуються у процесі вивчення всіх навчальних дисциплін (лекція, бесіда, дидактична гра, самостійна робота з джерелами інформації тощо), є методи, які дають позитивні результати при викладанні природничо-математичних дисциплін (розв'язування задач, практичні роботи, лабораторний практикум та ін.), лекції типу "ток-шоу", тренінги, прес-конференції та інші можуть активно використовуватись при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін.
 • - Особливості теми заняття та його завдань (навчальних, виховних, розвивальних). Так, на семінарському занятті, орієнтованому на засвоєння нових знань, доцільно використати мікровикладання, бесіду, доповіді студентів з аналізом їх змісту. Практичне заняття, спрямоване на перевірку і корекцію знань, умінь та навичок, потребує використання вправ, тестових завдань, проведення "термінологічних" диктантів тощо.
 • - Особливості змісту і структури навчального матеріалу. Наприклад, якщо матеріал об'ємний, новий, складний для засвоєння, то можна використати лекцію, розповідь, опорні конспекти з коментарем викладача. За умови, що матеріал невеликий за обсягом і доступний для самостійного вивчення студентами, бажано обрати підготовку студентами рефератів, метод прес-конференції, обговорення вивченого в групах ("Акваріум", "Ажурна пилка" і т.п.). Для творчого осмислення теми, розвитку критичного мислення студентів можна використати "Брейн-стормінг", дидактичні ігри, метод синектики тощо.
 • - Обсяг часу, відведеного на засвоєння матеріалу. Якщо обсяг часу обмежений, не слід вибирати проблемну лекцію, дискусію, дидактичні ігри, тому що є ризик не встигнути глибоко і різнобічно висвітлити тему.
 • - Навчально-матеріальну базу ВНЗ. Добре обладнані аудиторії, наявність технічних засобів навчання, комп'ютерна підтримка навчального процесу, сучасна наочність сприяють реалізації "золотого правила" дидактики: використанню методів ілюстрації, демонстрації, якісному проведенню лабораторних, практичних робіт, організації плідної навчально-дослідної та науково-дослідної роботи.
 • - Вікові та психологічні особливості студентів, рівень загальної підготовленості академічної групи.
 • - Черговість навчального заняття за розкладом. Недоцільно проводити модульну контрольну роботу чи захист курсових робіт на останніх парах, коли студенти втомлені, а увага розконцентрована. Не можна також в один навчальний день проводити декілька контрольних заходів з різних предметів, що, по-перше, знижує об'єктивність отриманих результатів, а, по-друте, спричиняє недоцільне психологічне напруження і стресові стани студентів.
 • - Психолого-педагогічні особливості викладача, особливості його особистості та рівень педагогічної майстерності. Так, одні викладачі прекрасно володіють методикою проведення проблемної лекції, інші вдало організують дискусії, дидактичні ігри, тренінги і т.п. Однак слід використовувати не лише ті методи, які найкраще вдаються викладачеві, але й постійно розширювати їх спектр, вдосконалювати педагогічну майстерність. Власне на вирішення цієї проблеми і спрямований матеріал, висвітлений в модулі 3.
 • 4. Сформулюйте дидактичні вимоги до організації і проведення колоквіумів, заліків та іспитів.
 • 5. Заповніть таблицю, подану нижче (за прикладом описаної дискусії):

Метод

Зміст

Методичні поради

Переваги

Недоліки

Рольова гра

Метод кейсів

Метод "мозко­вого

штурму"

Дискусія

Вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи думками між викладачем і студентами та між студентами.

 • - Часові та етичні рамки мають бути обговорені до початку дискусії.
 • - На початку заняття обов'язково повинна бути чітко визначена мета дискусії.
 • - Необхідно створити сприятливе емоційно -психологічне середо­вище, забезпечити можливість вільного обміну думками

Демонстрація

розуміння.

Активне

опанування

знаннями.

Активна

взаємодія.

Можливе

відхилення

від теми.

Сильна

залежність

від рівня

підготовки

студентської

групи.

 • 6. Висловіть своє ставлення до зменшення кількості аудиторних занять і збільшення частки самостійної роботи студентів.
 • 7. Які методи навчання, на Вашу думку, орієнтовані на формування творчої особистості? Відповідь аргументуйте.

Індивідуальні творчі завдання

1. З психолого-педагогічної та науково-методичної літератури останніх років доберіть 7-10 публікацій, присвячених методам навчання у вищій школі. Проаналізуйте вплив нової парадигми навчання на погляди

науково-педагогічних працівників стосовно змісту освіти і вибору дидактичних методів.

 • 2. Проаналізуйте сутність поняття "педагогічна інноватика". Чи є різниця між термінами "інноватика" та "інновації"?
 • 3. Підготуйте план-конспект семінарського заняття з використанням інтерактивних методів навчання (за фаховим спрямуванням студента).
 • 4. Апробуйте методичну розробку в процесі педагогічної практики. Проаналізуйте результативність заняття.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >