< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Механізм забезпечення природоохоронної діяльності

В Україні наявна система органів управління в галузі охорони навколишнього середовища - це юридично самостійні державні, самоврядні та громадські організації, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативно-експертні, контролюючі та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища. Система органів державного управління щодо охорони навколишнього середовища подана на рис. 15.2. Повноваження органів державного управління та регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища містяться у Законі України "Про охорону навколишнього середовища" від 25 червня 1991 р. з доповненнями та змінами. Цей закон визначає повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування щодо регулювання природоохоронної діяльності.

Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на місцях здійснюють комплексне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища в країні, проводять єдину науково-технічну політику з питань охорони навколишнього природного середовища й використання природних ресурсів, координують діяльність міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій у цій галузі; здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, рослинного і тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони держави, а також за дотриманням норм екологічної безпеки; забезпечують роботу державної екологічної інформаційної системи; затверджують нормативи, правила, беруть участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресур-

сів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; здійснюють державну екологічну експертизу; одержують безкоштовно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань; видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, на скиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та спеціальне використання природних ресурсів, відповідно до законодавства України; обмежують чи припиняють діяльність підприємств та об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням лімітів на викиди та скиди забруднюючих речовин; подають позови щодо відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони природного середовища й використання природних ресурсів; керують справами заповідників, ведуть Червону книгу України; координують роботу інших спеціально вповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; здійснюють міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчають, узагальнюють і поширюють міжнародний досвід у цій галузі, забезпечують виконання зобов'язань України за міжнародними угодами з питань охорони навколишнього природного середовища.

Громадське управління в галузі охорони навколишнього середовища здійснюється громадськими об'єднаннями, якщо така діяльність передбачена їхніми статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України. їх компетенція у цій галузі також регламентована чинним законодавством.

Метою управління в галузі охорони навколишнього середовища є реалізація законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів. Під час розвитку ринкової економіки важливе значення мають економічні заходи щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, які передбачають:

 • - взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективною охороною природного середовища;
 • - визначення джерел фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • - установлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та захоронення (складування) відходів;
 • - установлення порядку оплати та нормативів і розмірів платежів за використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення відходів та інші види шкідливого впливу;
 • - надання підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг за впровадження ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійснення інших ефективних заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • - відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій, позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів. Плата за спеціальне використання природних ресурсів встановлюється на основі нормативів оплати та лімітів використання ресурсів. Нормативи плати за використання природних ресурсів визначаються з урахуванням їхнього поширення, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки й утилізації відходів та інших чинників. Нормативи плати за використання природних ресурсів, а також порядок її стягнення встановлюються Кабінетом Міністрів України. Платежі за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів зараховують на витрати виробництва, а за понадлімітне використання та псування їхньої якості стягують з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян.

Плата за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі лімітів викидів і скидів забруднених речовин, захоронення (складування) відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва. Ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, складування відходів виробництва та інші види шкідливого впливу на території державного підпорядкування або окремих регіонів встановлюються: у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів державного значення - Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України; в усіх інших випадках - в порядку, що визначається обласними, міськими радами народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України. Порядок установлення нормативів плати та стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

Платежі підприємств, установ, організацій, а також громадян за викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів та за інші види шкідливого впливу в межах лімітів - стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, організацій, установ, чи окремих громадян. Платежі за погіршення характеристик природних ресурсів (зниження родючості ґрунту, продуктивності лісів і водойм) у результаті володіння і користування ними встановлюються на основі відповідних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України.

Розподіл платежів за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища здійснюється у такий спосіб. Платежі за використання природних ресурсів надходять до місцевих бюджетів та Державного бюджету України і спрямовуються на виконання робіт із відтворення, підтримання цих ресурсів у належному стані. Платежі за забруднення навколишнього природного середовища надходять до місцевих, обласних позабюджетних фондів та Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні 70, 20 і 10 %. Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до Державного бюджету України, здійснює Верховна Рада України. Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються державний та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища. Місцеві позабюджетні фонди організовують в межах єдиного позабюджетного фонду відповідної ради народних депутатів за рахунок:

 • - платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
 • - грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил та за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності чи понадлімітне використання природних ресурсів;
 • - цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян;
 • - надходжень від реалізації конфіскованого відповідно до законодавства майна, яке було предметом екологічного правопорушення.

Розподіл платежів, що надходять до місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється відповідно обласними, міськими радами народних депутатів та поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища створюється за рахунок: відрахувань з місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою; добровільних внесків підприємств, організацій, установ, окремих громадян та інших надходжень.

Розподіл коштів, що надходять до республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України. Кошти місцевих і державного позабюджетного фондів можуть використовуватися тільки для цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зменшення негативного впливу навколишнього природного середовища на здоров'я населення. Стимулювання у системі охорони навколишнього природного середовища здійснюється шляхом:

 • - надання пільг в оподаткуванні підприємствам, установам, організаціям і громадянам у разі реалізації ними заходів з раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища: переходу на маловідходні й безвідходні ресурсо- і енергозберігаючі технології, впровадження очисного обладнання й устаткування для утилізації забруднюючих речовин і переробки відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин;
 • - надання на пільгових умовах коротко- і довгострокових позичок для реалізації заходів із забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
 • - установлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;
 • - звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;
 • - передачі частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на здійснення заходів для гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин, зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, розвитку екологічно безпечних технологій та виробництв;
 • - наданням можливості отримання природних ресурсів під заставу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >