< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування професійної відповідальності

Страхування професійної відповідальності пов'язано з можливістю пред'явлення претензій особам за наслідки помилок, допущених під час виконання ними професійних обов'язків, вказаних у страховому полісі. Страхування відповідальності спрямовано на надання страхового захисту на випадок висунення страхувальнику третіми особами (вигодонабувачами) вимог, заявлених згідно з нормами чинного законодавства щодо відшкодування майнової шкоди.

Процес страхування професійної відповідальності передбачає наявність не менше трьох осіб: страховика; страхувальника, а також третіх осіб.

Страховик - юридична особа, зареєстрована у встановленому порядку, в обов'язки якої входить виплата страхового відшкодування особам, яким заподіяні збитки діяльністю страхувальника;

Страхувальник - фізична або юридична особа професійна діяльність якої може спричинити майнові збитки третім особам.

Треті особи (вигодонабувачі) - невизначене коло осіб, яким страхувальник може завдати майнових та немайнових збитків.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі при здійсненні ним своєї професійної діяльності.

У сфері страхування професійної відповідальності страховики надають страхові послуги з таких видів страхування:

 • - професійна відповідальність аудиторів;
 • - професійна відповідальність оцінювачів;
 • - професійна відповідальність ріелторів;
 • - професійна відповідальність будівельників (архітекторів);
 • - професійна відповідальність адвокатів;
 • - професійна відповідальність нотаріусів;
 • - професійна відповідальність медичних працівників;
 • - професійна відповідальність при здійсненні іншої професійної діяльності, передбаченої договором страхування.

Страховим випадком за даним видом страхування є помилка, допущена страхувальником під час виконання професійних обов'язків, яка призвела до матеріальних збитків або втрати здоров'я, заподіяння тілесних пошкоджень чи смерті третіх осіб.

Усю загальну сукупність ризиків, які покриваються страхуванням професійної відповідальності, поділяють на дві групи:

До першої групи відносяться ризики, пов'язані з можливістю заподіяння третім особам тілесних пошкоджень та шкоди здоров'ю. Такі випадки найчастіше трапляться у роботі лікарів, водіїв транспортних засобів тощо.

Друга група ризиків пов'язана з можливістю заподіяння матеріальних збитків, куди включають термін втрати права на пред'явлення претензій. Ці ризики пов'язані з діяльністю архітекторів, будівельників, консультантів тощо.

Необхідність укладання дії договору страхування професійної відповідальності полягає у посиленні матеріальної відповідальності фізичних та юридичних осіб, які можуть у процесі своєї діяльності (бездіяльності) заподіяти шкоду третім особам (вигодонабувачем). Страховик зобов'язаний відшкодувати прямі матеріальні збитки третій особі (вигодонабувачу) у разі:

 • o непрофесійних дій страхувальника, що спричинили заподіяння шкоди протягом строку дії договору страхування;
 • o порушення страхувальником положень законодавчих та нормативно-правових актів, які спричинили настання страхової події.

Як правило, умовами договору страхування професійної відповідальності передбачається, що страховик бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки третій особі (вигодонабувачу), спричинені з вини страхувальника.

Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо шкода причинена:

 • o військовими та пов'язаними з ними ризиками;
 • o терористичними актами, а саме: здійсненням навмисних протиправних дій (вибух, підпал, аварія або інші дії) однією або кількома особами,
 • o будь-якого роду забрудненням або зараженням ядерними, хімічними або біологічними речовинами та матеріалами, у т.ч. внаслідок використання, зберігання або перевезення.

До страхових випадків не відноситься, й страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки страхувальника, пов'язані з подією, що:

 • o не обумовлена, як страховий ризик у договорі страхування;
 • o відбулася поза вказаним у договорі страхування місцем (територією) страхування;
 • o спричинена навмисними діями, наміром або грубою необережністю страхувальника, й осіб, які працюють у нього, його представників, або осіб, які пов'язані з ним умовами будь-яких договорів.

При добровільному страхуванні страхова сума встановлюється за погодженням сторін з врахуванням індивідуальних характеристик об'єкту страхування та в залежності від річного доходу страхувальника (заробітної плати тощо), кількості працівників, максимального розміру шкоди, яку страхувальник може заподіяти третім особам (вигодонабувачам) у відповідності до умов договору страхування.

Як і в інших видах страхування, при страхуванні професійної відповідальності встановлюється ліміт відповідальності по одному страховому випадку, тобто визначається максимальна сума, яку страховик виплачує незалежно від кількості осіб, які подають вимоги по одному страховому випадку.

За згодою сторін у межах загального ліміту відповідальності можуть бути встановлені окремі ліміти відповідальності по відшкодуванню:

 • а) шкоди, заподіяної життю й здоров'ю третіх осіб;
 • б) шкоди, заподіяної майну третіх осіб.

Страховик за укладеним договором страхування несе відповідальність у межах тих страхових сум (лімітів відповідальності), які зазначені у договорі страхування, незалежно від кількості осіб, яким було заподіяно шкоду, кількості заявлених вимог у зв'язку із заподіянням шкоди.

Договором страхування може бути встановлене обмеження по кількості страхових випадків, за якими страховик здійснює виплату страхових відшкодувань.

Страховик не несе відповідальності й не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує суму (відповідний ліміт відповідальності) за договором страхування.

Розмір франшизи може встановлюватися за згодою сторін у відсотках від страхової суми або в абсолютному грошовому виразі.

Умови встановлення безумовної та умовної франшизи регулюються загальними правилами майнового страхування.

При страхуванні професійної відповідальності страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від виду професійної діяльності страхувальника, страхових сум (лімітів відповідальності), розміру франшизи, строку страхування, ступеня ризику та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування.

Базові страхові тарифи по добровільному страхуванню професійної відповідальності відображені у табл. 12.2.

Таблиця 12.2. Базові річні страхові тарифи по добровільному страхуванню професійної відповідальності

Види професійної діяльності

Річний страховий тариф, у% до страхової суми

Страхова сума (ліміт відповідальності), грн

до 50000

до 100000

до 250000

до 500000

Аудитори

1,40-1,60

0,85-1,00

0,65-0,75

0,40-0,50

Оцінювачі

0,65-0,70

0,40-0,50

0,25-0,30

0,15-0,20

Ріелтори

0,55-0,60

0,30-0,40

0,30-0,35

0,25-0,30

Будівельники

1,1-1,25

0,80-1,00

0,60-0,70

0,40-0,50

Адвокати

1,00-1,10

0,80-0,85

0,60-0,70

0,40-0,55

Нотаріуси

0,85-1,00

0,70-0,80

0,55-0,65

0,40-0,50

Медичні працівники

1,35-1,50

1,10-1,30

1,00-1,20

0,85-1,00

Інша професійна діяльність

0,80-1,00

0,60-0,75

0,45-0,60

0,30-0,50

При укладанні договору добровільного страхування професійної відповідальності визначається термін страхування, як правило, він становить від 1 до 12 місяців. Це означає, якщо під час дії договору страхування трапиться страхова подія з вини страхувальника, страховик зобов'язаний відшкодувати збитки третім особам (вигодонабувачам) у межах, передбачених страховою угодою.

Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розміри збитку. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором страхування на підставі письмової заяви страхувальника та страхового акту, складеного страховиком або уповноваженою ним особою.

Сума страхових відшкодувань за одним або декількома страховими випадками не може бути більше відповідної страхової суми (ліміту відповідальності страховика) за договором страхування.

При нанесенні шкоди третім особам, відшкодуванню підлягає шкода, заподіяна:

 • o життю або здоров'ю третіх осіб у розмірі, визначеному відповідно до чинного законодавства;
 • o майну третіх осіб, тобто втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням майна, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права, у розмірі, що визначений відповідно до чинного законодавства.

У договорі страхування професійної відповідальності можуть бути передбачені додаткові страхові події, у відповідності до яких страховик зобов'язується відшкодувати збитки третім особам (вигодонабувачам). Такими подіями вважаються:

 • o упущена вигода внаслідок настання страхового випадку у розмірі, визначеному судовим рішенням;
 • o моральна шкода, заподіяна страхувальником внаслідок настання страхового випадку у розмірі, визначеному судовим рішенням.

Подальший розвиток страхування професійної відповідальності потребує детальної розробки Кабінетом Міністрів України переліку професій, що підлягають обов'язковому страхуванню професійної відповідальності, та розробки Правил для його здійснення. З добровільного страхування страхові компанії мають розширювати асортимент та якість страхових послуг у відповідності до потенційних інтересів страхувальників та третіх осіб (вигодонабучів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >