< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю адміністративних витрат

Контроль за витратами на виробництво в підприємстві здійснюється в розрізі його виробничих підрозділів за статтями і елементами витрат, відхиленнями від нормативних або планових показників.

Під час внутрішньогосподарського контролю за витратами діяльності необхідно розв'язувати такі основні завдання.

 • - встановлення цілей об'єктів і напрямків контролю за витратами діяльності підприємства;
 • - з'ясування порядку здійснення обсягів, термінів та відповідальності осіб за проведення контролю щодо витрат діяльності;
 • - співставлення бюджетів витрат діяльності за їх видами, напрямами та виявлення певних відхилень від цих бюджетів; визначення причин відхилень і корегування бюджетів із врахуванням конкретних даних контролю та перспектив наступного функціонування підприємства та його сегментів;
 • - встановлення найбільш проблемних напрямків здійснення витрат діяльності (витрати на службовий транспорт, мобільний зв'язок, відрядження і т. д.) та посилення контролю за ними і відповідальності за доцільністю їх проведення.

Джерелами інформації внутрішньогосподарського контролю адміністративних витрат є:

 • o нормативно-правові акти щодо законності господарської діяльності та організації обліку;
 • o нормативні акти щодо регламентування складу адміністративних та загальновиробничих витрат, їх обліку та списання;
 • o інформація про облікову політику підприємства у сфері адміністративних та загальновиробничих витрат;
 • o планово-нормативна інформація про адміністративні та загальновиробничі витрати підприємства;
 • o внутрішня організаційно-розпорядча документація;
 • o первинні і зведені облікові документи та регістри аналітичного і синтетичного обліку адміністративних та загальновиробничих витрат;
 • o фінансова і статистична звітність.

Адміністративні витрати та витрати на збут є витратами періоду. Перевіряючий має переконатися в тому, що їх введено до витрат у момент визначення фінансового результату від операційної діяльності.

До основних завдань внутрішньогосподарського контролю адміністративних витрат можна віднести наступні (рис. 12.3):

Завдання внутрішньогосподарського контролю адміністративних витрат

Рис. 12.3. Завдання внутрішньогосподарського контролю адміністративних витрат

Перевірку адміністративних витрат на підприємствах доцільно проводити поетапно у наступній послідовності:

 • 1. Перевірка елементів облікової політики щодо адміністративних витрат
 • 2. Перевірити наявність первинних облікових документів.
 • 3. Визначити наявність планових величин витрат на відповідний період (квартал, півріччя, рік) за всіма центрами відповідальності та центрами витрат і в цілому по підприємству.
 • 4. Виявити наявність та правильність синтетичного та аналітичного обліку витрат.
 • 5. Визначити правильність, обґрунтованість і повноту віднесення (списання) на рахунок фінансових результатів адміністративних витрат підприємства.
 • 6. Перевірити достовірності та повноти відображення адміністративних витрат у фінансовій звітності;

Перевіряючому необхідно переконатись у порядку, правильності розподілу накладних витрат за об'єктами обліку та поділу на постійні та змінні загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут відповідно до класифікаційних ознак П(С)БО 16 "Витрати".

Адміністративні витрати пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, обліковуються на рахунку 92 "Адміністративні витрати". По дебету рахунку перевіряють витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, їх службові відрядження, утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, комунальні послуги, охорона, юридичні, аудиторські послуги, поштово-телеграфні та канцелярські витрати). Також слід перевірити суми обов'язкових платежів та зіставити їх із документами, які обґрунтовують достовірність їх здійснення.

Адміністративні витрати обліковуються на даному рахунку до кінця року наростаючим підсумком, а в кінці року списуються на фінансові результати основної діяльності (pax. 79 "Фінансові результати").

Для отримання не лише узагальненої, а й конкретнішої і точнішої інформації, яка б дала змогу ефективніше управляти адміністративними витратами за структурними підрозділами підприємства, перевіряючому доцільно усі виробничо-господарські підрозділи підприємства групувати за центрами виникнення адміністративних витрат і центрами відповідальності за здійснені адміністративні витрати. За таких умов на кожному рівні управління забезпечуватиметься мотивована відповідальність працівників за здійснені витрати і раціоналізацію діяльності.

Контроль за адміністративними витратами (рахунок 92) здійснюють за чотирма групами цих витрат: 1) адміністративно - господарські витрати; 2) витрати на обслуговування працівників; 3) інші накладні витрати; 4) витрати, що не враховані в нормах накладних витрат, але відносяться до накладних витрат.

Відхилення за групами та напрямками адміністративних витрат необхідно детально проаналізувати з метою встановлення причин значних відхилень та їх винуватців.

Ефективність внутрішньогосподарського контролю належить оцінювати не за кількістю проведених перевірок і сумах виявлених збитків, а за тим, наскільки поради цієї служби сприяють стійкості фінансового стану певного підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >