< Попер   ЗМІСТ

Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ

(перевірка та оформлення результатів інвентаризації, відображення в обліку інвентаризації активів і зобов'язань, порядок регулювання інвентаризаційних різниць)

Перевірка та оформлення результатів інвентаризації

Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) здаються в бухгалтерію для перевірки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти відповідних даних опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку.

Схема оформлення результатів інвентаризації відображено на рис. 35.1.

Результати інвентаризації

Рис. 35.1. Результати інвентаризації

Результати інвентаризації цінностей, які належать іншим організаціям з додатком копії опису повідомляють їхнім власникам. На останній сторінці опису також слід зробити відмітку про перевірку цін, таксування та підрахунок результату за підписами осіб, які проводили цю перевірку.

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визначення бухгалтерією результатів інвентаризації і свої висновки та пропозиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії, що заповнюється після закінчення інвентаризації.

У протоколі наводяться докладні дані про причини та осіб, винних в недостачах, втратах, а також надлишках і вказуються, які вжито заходи стосовно винних осіб.

Не пізніше ніж за десять днів після закінчення інвентаризації, протоколи інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи; в централізованих бухгалтеріях протоколи центральної інвентаризаційної комісії затверджуються керівником установи, при якій утворена централізована бухгалтерія. Матеріали інвентаризації та рішення щодо регулювання розбіжностей затверджуються керівником установи з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчена інвентаризація, а також і в річний звіт.

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку:

 • o основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші матеріальні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за спеціальним фондом з подальшим установленням причин виникнення лишків і винних у цьому осіб;
 • o недостача запасів у межах установлених норм природних втрат, виявлених під час інвентаризації і придбаних у поточному році, списується за розпорядженням керівника установи на фактичні видатки; придбаних у минулих роках - відноситься на зменшення результату кошторису установи. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні. За відсутності норм природних втрат втрата розглядається як недостача понад норму;
 • o недостача цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу установи та відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;
 • o втрати і недостачі понад норми природних втрат матеріальних цінностей, у тих випадках, коли винні особи не встановлені та справи знаходяться в органах дізнання чи досудового слідства, списуються з балансу установи і зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або до надання відповідної інформації від органів дізнання чи досудового слідства за цими справами.

У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіжкою, недостачею або втратою, визначення сум збитків здійснюється відповідно до постанови КМУ від 22.01.96 № 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" від 06. 06. 1995 р. № 217/95-ВР.

При встановленні недостач і втрат, які виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом п'яти днів після встановлення недостач і втрат підлягають переданню до слідчих органів, а на суму виявлених недостач і втрат подається цивільний позов.

Для обліку відображення результатів інвентаризації призначені субрахунки:

 • 363 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" - для відображення нестачі матеріальних цінностей за рахунок винних осіб;
 • 71 "Доходи спеціального фонду" - для відображення надлишків матеріальних цінностей при проведенні інвентаризації;
 • 05 "Гарантії та забезпечення" - для відображення збитків, коли винні особи не встановлені, справи знаходяться в слідчих органах.

Кореспонденцію рахунків з обліку результатів інвентаризації відображено в табл. 35.1

Таблиця 35.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання необоротних активів унаслідок недостачі, установленої при інвентаризації

401, 131 - 133

104 - 122

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені

05

2

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103 - 122 811

711 401

3

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених під час інвентаризації

231 - 236, 238, 239

711

4

Списання недостач виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування у межах установлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за операціями з внутрішньої передачі майна

801,802, 811 - 813, 431, 432,683, 684

 • 201, 204,
 • 205, 231 -
 • 236, 238, 239

5

Списання виявлених недостач і втрат виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках, за операціями з внутрівідомчої передачі майна

 • 801,802,
 • 811 -
 • 813,431,
 • 432, 683, 684
 • 201, 204,
 • 205,
 • 231 -
 • 236, 238, 239

Водночас проводиться другий запис:

на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

коли винні особи не встановлені

363 05

711

6

Оприбуткування лишків МШП, виявлених під час інвентаризації

221, 811

711, 411

7

Списання недостач МШП унаслідок недостачі, установлених при інвентаризації

411

221

7

Водночас проводиться другий запис на суму, яка віднесена на рахунок винних осіб

363 05

711

коли винні особи не встановлені

8

Відображено суму недостачі грошових коштів у касі, яка підлягає відшкодуванню винною особою

363

30

9

Внесено матеріально відповідальною особою до каси суму нестачі із заробітної плати

30

363

10

Утримано суми нестачі із заробітної плати

661

363

11

Відображено надлишки готівки

30

71

Синтетичний облік відображення результатів інвентаризації за загальним та спеціальним фондами відображаються окремо за загальним та спеціальним фондом у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

 
< Попер   ЗМІСТ