< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика

Організаційна стадія включає в себе вибір об'єкта ревізії та її організаційно-методичну підготовку.

Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу передбачає проведення необхідної підготовчої роботи для надання контролю необхідного системного характеру, вирішення питань інформаційного забезпечення та координації дій контролюючих.

Організаційно-методична підготовка перевірки починається з вивчення стану економіки об'єктів контролю. Ревізійна бригада до виїзду на об'єкт контролю вивчає:

 • 1. виробничо-фінансові плани та рівень їх виконання за ревізований період;
 • 2. річну і періодичну бухгалтерську та статистичну звітність;
 • 3. акти попередніх ревізій та рішення по них;
 • 4. документи тематичних перевірок та обстежень;
 • 5. фінансовий стан підприємства;
 • 6. рівень збереження власності;
 • 7. зауваження фінансових контрольних та провірених установ;
 • 8. службові листи тощо.

Підготовча робота також включає загальне вивчення стану обліку, функціональних обов'язків структурних підрозділів і посадових осіб; закріплення загального методичного керівництва організацією контролю на підприємстві; узгодження кандидатур для включення до складу ревізійної комісії (групи); встановлення об'єктів контролю; визначення оптимальної системи контрольних показників; впорядкування та закріплення інформаційної бази; розробка методики контролю з чітким встановленням найбільш ефективних прийомів і методів контролю.

На підставі вивчення економіки підприємства, яке ревізують, керівник ревізійної бригади розробляє програму ревізії. її затверджує керівник органу управління, що призначає ревізію. В програмі зазначають об'єкти контролю, зміст, послідовність перевірки, періоди для вибіркового і суцільного контролю тощо.

Вказані питання виконуються також при розробці плану - графіка ревізії. Він передбачає встановлення строку перевірки кожного об'єкта, виконавців, виходячи із загального строку проведення ревізії.

Якщо проводиться ревізія великого об'єднання, концерну, то затрати часу доцільно розрахувати за допомогою суттєвого графіка. Ним передбачається паралельне виконання різних контрольно-ревізійних процедур з тим, щоб завершити весь контрольно-ревізійний процес у запланований строк.

Завершується організаційно-методична підготовка ревізії складанням робочого плану ревізора. В ньому кожний виконавець по виділеному йому керівниками бригади об'єкті у строк завершення ревізії планує проміжні інтервали часу і елементи виконуваних робіт.

На підприємство, що підлягає ревізії, кожний ревізор відкриває Журнал ревізора з групування і систематизації результатів ревізії в розділі питань, які необхідні для складання акту ревізії відповідно до її проведення. Така структура журналу дозволяє заносити виявлення ревізією факти безпосередньо у відповідний розділ акту ревізії.

Дослідна стадія контрольно-ревізійного процесу та її характеристика

Дослідницький процес в проведенні контролю та ревізії складається з послідовного виконання контрольно-ревізійних дій дослідження діяльності підприємства у відповідності з програмою ревізії (перевірки) та індивідуальними планами роботи перевіряючих. Контрольно-ревізійні дії можуть здійснюватись паралельним або послідовним способом. При паралельному їх провадженні певні ділянки контролю закріплюються за конкретним перевіряючим. Послідовний спосіб реалізації контрольних дій передбачає покрокове вивчення ділянок контролю з розподілом робіт між членами ревізійної комісії (групи). Координація спільних дій членів ревізійної комісії (групи) знаходиться в компетенції голови (керівника) ревізійної комісії (групи).

Першочерговими діями на об'єкті контролю є представлення ревізійною бригадою керівнику підприємства повноважень, що засвідчують особистість членів бригади та їх права на проведення ревізії. Одночасно для ревізійної бригади виділяють окреме приміщення і створюють необхідні умови для роботи.

Дослідження об'єкта контролю починається з вивчення розташування в місцях зберігання та експлуатації активів, забезпечення їх збереження. Одночасно вивчають організаційно-розпорядчі документи, видані за ревізійний період, виконання рішень за результатами попередніх перевірок, а також з усунення недоліків, виявлених на підприємстві іншими перевірками. Готуються джерела інформації, підбираються законодавчі акти, інструкції, положення, методичні вказівки, норми, нормативи, а також первинні документи, пояснювальні записки, облікові регістри, звітність підприємства.

Виходячи із результатів проведення контрольних дій, керівник ревізійної бригади здійснює:

 • - коригування програми ревізії-конкретизує об'єкти суцільного і вибіркового контролю, періоди їх перевірки тощо;
 • - уточнення плану-графіка ревізії - перерозподіл ревізорів для виконання контрольно-ревізійних процедур, змінює тривалість перевірки об'єктів;
 • - розробляється календарний робочий план ревізора - уточнюються індивідуальні плани з кожним ревізором.

Дослідний процес - це безпосереднє виконання ревізором контрольно-ревізійних процедур в процесі дослідження діяльності підприємства відповідно до програми ревізії, планів-графіків і календарних планів.

Дослідна стадія складається з двох етапів - переддослідного і дослідного.

Переддослідний етап включає низку процедур організаційного характеру, спрямованих на створення необхідних умов для якісного проведення ревізії в установлені строки.

Дослідний етап - це виконання контрольно-ревізійних процедур з перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.

Залежно від чисельності ревізійної бригади виконання процедур може здійснюватись паралельним або послідовним способом (рис. 5.2).

Класифікація дослідної стадії за способами

Рис. 5.2. Класифікація дослідної стадії за способами

Незалежно від того паралельно чи послідовно організовано дослідження, всі об'єкти контролю вивчають у взаємозв'язку, оскільки господарські операції у діяльності підприємства взаємопов'язані і взаємообумовлені. Координація виконання контрольно-ревізійних процедур здійснюються керівниками ревізійних бригад.

Господарські операції ревізори досліджують за допомогою методичних прийомів, які реалізуються виконанням відповідних контрольно-ревізійних процедур.

У процесі дослідження використовують загальнонаукові і власні методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю операцій і процесів господарської діяльності.

Дослідження господарських операцій у процесі контролю включає перевірку достовірності їх фактичними і документальними методичними прийомами, правомірність їх чинному законодавству і нормативним актам, виявлення відхилень від них і прийняття за цими відхиленнями відповідних рішень.

Особливістю документального контролю є ретельне вивчення перевіряючими первинних документів, облікових регістрів та звітності. Таке вивчення може відбуватись двома шляхами: від первинних документів до регістрів аналітичного та синтетичного обліку й від регістрів до балансу та звітності; або ж навпаки - від звітності й балансу до регістрів аналітичного та синтетичного обліку, від останніх - до первинних документів.

Серед прийомів і методів фактичного контролю особливе місце посідає інвентаризація. За допомогою останньої встановлюються недостачі та надлишки, пересортиця цінностей, збережуваність і стан активів, заборгованості та зобов'язань підприємства.

В процесі дослідження використовуються також загальнонаукові прийоми і методи такі як аналіз, дедукція, порівняння, співставлення, економіко-статистичні методи. Лише загальне дослідження із застосуванням різних методичних прийомів в процесі контролю дозволяє уникнути помилок та сформувати правильний висновок.

Ревізія може досліджувати всі господарські операції за ревізійний період суцільним (операції з коштами) або вибірковим способом (розрахунки з постачальниками, покупцями тощо).

Тільки всебічне дослідження в процесі ревізії господарських операцій із застосуванням різних прийомів дає змогу правильно оцінити об'єкт контролю і уникнути помилок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >