< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи Визначення Фальсифікації Яєць

Для харчових цілей використовують доброякісні яйця курей, індичок, цесарок, перепілок, качок і гусей. На кожну партію яєць, що вивозиться за межі району, необхідно мати ветеринарне свідоцтво, а в середині району - ветеринарну довідку встановленого зразка. Продаж яєць на базарах допускається за умов благополуччя місцевості щодо інфекційних захворювань.

Качині та гусячі яйця використовують лише на хлібопекарських і кондитерських підприємствах, а також в мережі громадського харчування.

Яйця водоплавної птиці (качок, гусей) часто бувають інфіковані збудниками сальмонельозу, а тому можуть стати причиною виникнення харчових токсикоінфекцій у людей. З метою попередження захворювань людей качині й гусячі яйця, а також курячі, з неблагополучних щодо інфекційних захворювань птиці господарств дозволяється використовувати на хлібопекарських і кондитерських підприємствах тільки для випікання дрібно штучних виробів із тіста (булочок, здоба, сухарі, печиво, пряники), що піддаються дії високої температури, а також на підприємствах громадського харчування (після попереднього проварювання на спеціальних пунктах) для салатів, окрошок та інших страв, кулінарних виробів і напівфабрикатів, рецептурою яких передбачені варені яйця.

Забороняється використання качиних, гусячих і курячих яєць із господарств, неблагополучних щодо інфекційних захворювань птиці, для виготовлення кремових і збивних кондитерських виробів, морозива, майонезу, меланжу, яєчних концентратів, для підприємств громадського харчування (сирі яйця), для реалізації в державній, кооперативній торговельній мережі, а також на колгоспних ринках для харчових цілей. Варіння таких яєць для підприємств громадського харчування необхідно здійснювати на спеціальних пунктах, що знаходяться поза приміщеннями цих підприємств.

Асортиментна фальсифікація яєць і яєчних товарів може відбуватися за рахунок пересортиці й підміни одного виду яєчних товарів іншими.

Пересортиця курячих яєць широко поширена - найчастіше столові яйця продають як дієтичні. Продаж дієтичних яєць із простроченим терміном реалізації (тобто більше 5 діб), що повинні бути реалізовані як столові, також є поширеним видом фальсифікації.

До асортиментної фальсифікації відноситься і реалізація курячих яєць із простроченим терміном зберігання або з повітряною камерою більше 7 мм, яка утворюється при зберіганні їх при більш високій температурі або під впливом сонячних променів.

Якісна фальсифікація яєць і яєчних товарів може здійснюватися такими способами: порушенням умов зберігання; введенням чужорідних добавок; уведенням підвищених доз антибіотиків.

Порушення умов зберігання яєць і яєчних товарів призводить до якісних змін їх складу. Під час неправильного зберігання можуть формуватися неприпустимі вади. Яйця з такими дефектами не підлягають реалізації, а якщо вони реалізуються, то таку фальсифікацію можна віднести до якісної.

Термінологічний Словник

Автентичність - відповідність оригіналу, дійсність; те, що грунтується на першоджерелі.

Адекватність інформації - рівень відповідності створюваного за допомогою отриманої інформації образу реальному об'єкту, процесу, явищу.

Асортиментна (видова) ідентифікація - встановлення відповідності найменування товару його асортиментній характеристиці, яка обумовлює пред'явлені до нього вимоги. Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару при усіх видах оцінної діяльності, але особливе значення вона має при товарознавчій експертизі та сертифікації товарів. Виявлення невідповідності визначається як асортиментна фальсифікація товару.

Бренд: 1. Уособлена в торговій марці сукупність іміджевих, експлуатаційних, технічних та інших характеристик товару, яка дає власнику право на дану марку не тільки відігравати одну з провідних ролей на ринку певних товарів чи послуг, але й використовувати саму марку як товар чи послугу. 2. Назва (найменування), слово, вираз, символ, знак або дизайнерське вирішення чогось, або комбінація всього цього, які є засобом ідентифікації конкретного товару або конкретного виду послуги одного продавця чи групи продавців.

Вартісна фальсифікація - обман споживачів шляхом реалізації низькоякісних товарів за ціною високоякісних, або товарів менших розмірних характеристик за ціною товарів більших розмірів. Цей вид фальсифікації найбільш поширений, оскільки проводиться спільно з усіма іншими видами фальсифікації.

Видова назва товару - застосовувана в назві товару географічного місця, в якому спочатку товар цього виду виробляється, і яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження. Видова назва товару не є підставою для надання правової охорони кваліфікованому зазначенню походження товару.

Власне інформаційні товарні знаки - сукупність умовних позначень (піктограм, символів, ідеограм, кодів тощо), призначених для інформування споживачів і фахівців про особливості окремих споживчих властивостей товарів або матеріалів, з яких вони виготовлені, про специфіку їх призначення, конструкційні особливості, видовий чи модельний асортимент тощо. Поділяються на конструкційні, асортиментні, технологічні, комунікаційні, знаки позначення споживних властивостей, знаки позначення призначення виробів та інформаційні написи.

Галузевий стандарт (ГСТУ) - в Україні - категорія нормативних документів зі стандартизації. Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Обов'язкові вимоги галузевих стандартів підлягають безумовному виконанню підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери управління органу, який їх затвердив.

Географічне зазначення походження товару (ГЗП) - назва географічного місця, яку використовують для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднання цих природних умов і людського фактора. При цьому географічним місцем тут вважається будь-який географічний об' єкт з офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Дезінформація: 1. Дезінформація та інформація. Уведення в оману, поширення неправдивої, свідомо спотвореної, тенденційної інформації. 2. Введення в оману спотвореною інформацією.

Державний стандарт (ДСТУ) - в Україні - категорія нормативних документів із стандартизації. Вони розробляються на групи однорідної продукції міжгалузевого виробництва та використання, а також на конкретну продукцію, що має найважливіше народногосподарське значення також міжгалузевого виробництва та використання. Затверджуються Держстандартом України і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності, що діють у правовому полі України. ДСТУ, як правило, містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.

Добавки - це речовина чи сировина, яку добавляють до харчового продукту з метою покращення його споживчих властивостей. Харчові добавки широко використовуються в харчовій промисловості і передбачені рецептурою продуктів. На упаковці більшості імпортних товарів стоять індекси, які означають введені харчові добавки.

Достатність товарної інформації - один з принципів "трьох Д" (вимога достатності). Може трактуватися як раціональна інформаційна насиченість, що включає надання як неповної, так і зайвої інформації. Неповна інформація - це відсутність визначених відомостей (даних) про товар. Найчастіше неповнота інформації зумовлює також її недостовірність. Зайва інформація - це надання таких відомостей, які дублюють основну інформацію без особливої на те необхідності або даних, які не становлять особливого інтересу для її користування.

Достовірність інформації - властивість інформації бути правильно сприйнятою. У загальному випадку достовірність інформації досягається: 1) вказуванням часу звершення подій, про які передаються відомості; 2) зіставленням даних, отриманих з різних джерел інформації; 3) своєчасним відкриттям дезінформації; 4) вилученням спотвореної інформації.

Достовірність товарної інформації - один з "трьох Д" (вимога достовірності). Передбачає правдивість і об'єктивність відомостей про товар, відсутність у їх поданні дезінформації і суб' єктивізму, які б вводили користувачів інформації в оману. Найчастіше недостовірною є інформація про фальсифіковані товари, оскільки асортиментна і якісна фальсифікації обов' язково супроводжуються також фальсифікацією інформаційною. недостовірність інформації здебільшого може бути кваліфікована як інформаційна фальсифікація. Недостовірна інформація може бути спричинена недостатніми фаховими знаннями суб'єктів, які її подають, або нечіткими вимогами до певних даних (відомостей).

Доступність товарної інформації - один з принципів "трьох Д" (вимога доступності). Пов'язаний з принципом інформаційної відкритості відомостей про товар для всіх користувачів. Забезпечується дотриманням чотирьох вимог: мовної доступності; зручності; зажадання (подання інформації за потребою); зрозумілості.

Екологічне маркування - комплекс відомостей екологічного змісту про вироби, продукцію, процеси або послуги у вигляді тексту, окремих графічних та/або колірних символів (умовних позначень) та їх комбінацій, які залежно від конкретних умов наносяться безпосередньо на виріб, упаковку (тару), табличку, ярлик (бирку), етикетку або містяться у товаросупровідній документації.

Екологічні знаки (еко-знаки) - умовні позначення у вигляді символів, емблем та піктограм, які подають інформацію про екологічну чистоту споживчих товарів, про екологічну безпеку під час їхнього виробництва, експлуатації, використання та утилізації, тобто про їх екологічні властивості. Смислове значення графічної частини еко-знаків може доповнюватися мовними знаками - відповідними написами (галсами, закликами чи девізами екологічного змісту) або екологічними заявами.

Екологічні знаки - вислови, символи або якість графічні зображення, що вказують на екологічний аспект продукції, її елемента або упаковки. Екологічну заяву також можуть наносити на етикетку продукції або на упаковку, може включатися у супровідну документацію на продукцію, поширювати технічними бюлетенями, засобами реклами, публікаціями, а також з використанням цифрових або електронних засобів, таких як Інтернет [ISO 14021]. На практиці така заява часто потребує певних додаткових процедур, які підтверджували б її достовірність.

Етикетка: 1. Установлений чи прийнятий порядок (правило) дотримання певних вимог, норм, умовностей, які сприяють однозначному розумінню (прочитанню) властивостей товару і умов його використання або врахування його споживчих характеристик. 2. Будь-яка барвиста або описова характеристика продукції (виробу) та її виробника, яка надрукована у вигляді трафарету, штампу або рельєфу на одиниці упаковки, а також на листку-вкладиші, ярлику тощо, які прикладаються до кожної одиниці товару.

Засоби товарної інформації (ЗТІ) - сукупність прийомів, способів, заходів, дій щодо доведення до суб' єктів ринку повідомлень про товар, а також знарядь, які для цього слугують. Видами ЗТІ є: товарне маркування, торговельна документація, реклама та пропаганда і спеціальна література.

Знаки відповідності в галузі сертифікації - захищені у встановленому порядку знаки, що застосовуються або видані відповідно до правил системи сертифікації, і які вказують на те, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що дана продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу. Знаки відповідності (ЗВ) в галузі сертифікації поділяють на дві підгрупи: національні ЗВ (загальні і групові) і транснаціональні.

Знаки відповідності та якості. У практиці виробничого товарного маркування - це сукупність різноманітних позначень (переважно у вигляді символів та емблем), які інформують споживача про те, що якість (рівень якості) даного виробу відповідає певним установленим вимогам.

Знаки-копії: 1. Немовні знаки; відтворення, яке мають більшу чи меншу подібність з позначуваним (відтворюваним) об' єктом. 2. Відтворення, репродукції, більш-менш схожі з позначуваним (такими є фотографії, відбитки пальців, а також до певної міри знаки піктографічної писемності).

Ідентифікатор: 1. Ознака (взірець), яка слугує для ідентифікації предмета, що розпізнається. 2. Захисна ознака для встановлення справжності цінних паперів.

Ідентифікація - визначення відповідності показників якості харчових продуктів і продовольчої сировини показникам, встановленим у нормативній та технічній документації виробника харчових продуктів чи наведеним в інформації про ці продукти, а також визначення відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини узвичаєній загальній назві з метою сертифікації.

Імітатори - це продукти, які використовуються чи спеціально розробляються для заміни натуральних продовольчих товарів (наприклад, кофейні напої з використанням зернових та цикорію; соки, сиропи та напої з використанням синтетичних барвників, кислот, ароматизаторів).

Інформаційні товарні знаки. Складова частина товарного маркування - умовні позначення у вигляді сукупності символів, емблем, піктограм, кодів тощо, через які частково реалізується більшість його (товарного маркування) функцій.

Кількісні товаросупровідні документи - документи технічного характеру, які призначені для подання і збереження інформації про кількісні характеристики окремих товарів або товарних партій. Вони, як правило, містять відомості про власне кількісні (кількість штук, кількість місць тощо) та розмірні характеристики (маса, довжина, об'єм, габарити тощо) товарів. Крім того, тут обов' язково містяться дані, що ідентифікують товар, котрого ці характеристики стосуються (найменування, при необхідності сорт, марка тощо).

Кількість інформації. У теорії інформації: міра інформації, яка повідомляється появою події певної ймовірності; або міра оцінювання інформації, яка міститься в такому повідомленні; або міра, що характеризує зменшення невизначеності, котра міститься в одній випадковій величині стосовно іншої.

Кількісна фальсифікація - це обман споживача за рахунок значного відхилення параметрів товару (маса, об'єм, довжина та ін..), які перевищують граничні норми відхилення. Кількісна фальсифікація - це один з найбільш давніх способів обману споживачів. Практично цей вид фальсифікації називають недоважуванням та недомірюванням.

Клеймо. 1. Особливий знак, мітка на виробі, товарі, що вказує на сорт виробу, назву виробника тощо. 2. Носій товарної інформації (виробничого маркування) - ідентифікаційне умовне позначення у вигляді відтисків (відбитків) встановленої форми на виробах. Результат технологічної операції клеймування або таврування.

Кольєретка - різновид етикетки, яка наклеюється тільки на шийки пляшок обов' язково у поєднанні з основною етикеткою і має особливу, в основному каплеподібну, овальну або прямокутну форму, залежно від виду тари, на яку вона наноситься.

Комерційна таємниця (комерційна таємниця підприємства): 1. Право підприємства на збереження у таємниця (засекречування) виробничих, торгових та фінансових операцій, а також відповідної документації; охороняється законом. 2. Відомості (дані), пов' язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, які не є державною таємницею, і розголос котрих (поширення, передавання, витік) може завдати шкоди його інтересам. Склад та обсяг відомостей (даних), які є комерційною таємницею, а також порядок їх захисту від розголосу (передавання, поширення, витоку) визначається керівником підприємства.

Комплексні товаросупровідні документи - документи, які призначені для передавання і збереження інформації про кількісні, якісні і вартісні характеристики партій товару, а також для кількісного їх обліку в процесі то-варопросування. До комплексних ТСД відносяться прибутково-видаткові і товарно-транспортні накладні (автомобільна (ТТН) і міжнародна автомобільна (СМЯ), авіаційна, залізнична, річкова, морська, для змішаних перевезень, замовлення-квитанції), а також декларації (МД, ВМД та ПД).

Компонентні знаки - сукупність умовних позначень, що призначені для інформування споживача про види сировини, матеріалів чи інших речовин, які входять до складу виробу (продукту).

Контретикетка - додаткова етикетка, яка, згідно з Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, застосовується тільки для даного виду продукції і яка обов' язково повинна містити такі реквізити: позначення "Колекційне" для колекційних вин; інформацію про основний склад компонентів і погоджені з МОЗ рекомендації щодо вживання напою для вермутів; штриховий код (в окремих випадках); іншу додаткову інформацію (рецептура коктейлів, код підприємства та номер ліцензії на виробництво тощо).

Контрольна стрічка - носій компактної товарної інформації (маркування) у вигляді невеличкої вузької стрічки, виготовленої з текстильних матеріалів. Призначена для дублювання, контролю або відновлення відомостей про товар у випадку втрати етикетки, бирки або ярлика і, таким чином, переважно застосовується як додаток до вказаних носіїв маркування, а рідше - замість них. Особливістю к. с. є. переважання вмісту цифрової або символьної форм інформації, мета якої - зазначення артикулу виробу, номера моделі, розміру, сорту, експлуатаційних знаків тощо. Найчастіше застосовуються у маркуванні одяго-взуттєвих товарів (пришиваються або приклеюються в найбільш важкодоступних місцях виробів).

Логотип: 1. У бізнесовій практиці - словесний товарний знак, графічне зображення текстових частин усіх його видів, а також фірмових назв. 2. У практиці дизайну - оригінальний штриховий напис. Найчастіше логотипи створюють написанням назви (найменування) фірми або товару (або того й іншого) вибраною шрифтовою гарнітурою. Залежно від типу використаної гарнітури такі логотипи можна поділити на дві підгрупи: класичного виконання і декоративного виконання. 3. У право- і патентознавстві (слово, словесний знак) теж є товарним знаком і таким чином, об' єктом права промислової та інтелектуальної власності з усіма юридичними наслідками. 4. Комбінація початкових букв, що є скороченою назвою якоїсь установи, підприємства фірми тощо (зазвичай у вигляді вензеля).

Маніпуляційні знаки: 1. Умовні позначення, які призначені для інформування споживачів та фахівців про способи оптимального поводження з товарами. бувають у вигляді немовних знаків - піктограм, а також мовних знаків - написів відповідного змісту. 2. За визначенням чинного законодавства, - це знаки, які вказують на спосіб поводження з вантажем.

Марка: 1. Знак оплати поштових або гербових зборів, як правило, у вигляді чотирикутної наклейки із зображенням і позначенням ціни. 2. Фабричне клеймо, знак фірми на виробах, товарах. 3. Тип виробу, сорт, якість.

Марка акцизна, марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркують алкогольні напої та тютюнові вироби; наявність а. м. на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність їх ввезення та реалізації на території України. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором.

Марка виробнича, марка заводська, марка фабрична - видове поняття родового поняття "товарний знак" - клеймо або штамп, яке (який) проставляється на виробі або його упаковці з метою індивідуалізації виробника. У колишньому СРСР передбачалося обов' язкове маркірування товарів всіма виробничими підприємствами. Виробнича марка не реєструється і застосовується незалежно від товарного знаку.

Марка товарна - ім' я, знак чи символ (малюнок) або їх поєднання, які ідентифікують продукт чи послугу, що пропонуються на ринку різними продавцями вона відрізняється від марки торгової тим, що відноситься до конкретного виду виробу (його різновиду), хоча може містити складову частину останньої (логотип, символ, частину слова) або ж її (марку торгову) в цілому. Товарна і торгова марки одного суб'єкта господарської діяльності переважно виконуються в однаковій кольоровій гамі.

Марка торгова: 1. Торговий знак клеймо на виробах товарах; старовинна назва - фабрична або заводська марка, тобто визначення торгової марки тут подібне до енциклопедичного визначення товарного знаку. 2. Ім'я, поняття, рисунок, символ або їх поєднання, за яким вбачається ідентифікація товарів, послуги продавця чи групи продавців, і, таким чином, диференціація їх щодо товарів і послуг конкурентів.

Маркірування: 1. Нанесення на виріб або упаковку клейма з технічною характеристикою продукції і позначенням виробника. 2. Постановка, тобто нанесення марок (знаків, клейм, торгових знаків тощо) на вироби.

Маркування: 1. У законодавстві України - це умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розміщені на упаковці, прикріплені до неї, вкладені всередину (вкладиш). 2. Нанесені на вироби, тару і упаковку умовні позначення, рисунки, цифрові, літерно-числові або символічні знаки, які позначають найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, марку, сорт виробу. 3. Текст, умовне позначення, малюнок або їх поєднання, нанесені на упаковку і (або) товар, а також інші допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, для доведення до споживача інформації про виробників (виконавців), про кількісні і якісні характеристики товару. 4. Умовні позначення на товарах або на їх упаковці, що містять інформаційні дані про цей товар: написи, заводські знаки (марки), малюнки, що їх наносять на вироби, тару або упаковку товару. 5. Текстова (буквений символ, число) або графічна інформація на товарі або упаковці, яка дозволяє учаснику логістичного ланцюга ідентифікувати товар або його властивості. Виконує функції ідентифікатора, джерела інформації та емоційного стимулятора. 6. Сукупність знаків, які характеризують виріб, наприклад: позначення, шифр, номер партії (серії), порядковий номер, дата виготовлення, товарний знак підприємства-виробника, марка матеріалу, група селективності, монтажні або транспортні знаки тощо.

Маркування виробниче - текст, умовні позначення або малюнок, які нанесені виробником на товарі і упаковку, товар або упаковку, на товар, упаковку та на інші носії інформації, або тільки на інші носії інформації. Є результатом окремої технологічної операції виробничого (технологічного) процесу. Способи його нанесення на вироби: механічний, електрофізичний, хімічний, лазерний, ливарний, гравірування, наплавлення, напаювання, друкування, методи голографії і т. п. Носіями виробничого товарного маркування можуть бути безпосередньо вироби, тара (упаковка, тара-упаковка), окремі види товаросупровідних документів, а також етикетки, контре-тикетки, кольєретки, ярлики і бирки, вкладиші, контрольні стрічки, клейма та штампи.

Маркування відправника - у практиці комерційної діяльності зустрічається при транспортуванні дрібних вантажів (вантажобагажів) поштовими (багажними) вагонами, тобто при відправленнях товарів засобами поштового зв'язку. Такі відправлення мають місце, наприклад, при торгівлі за каталогами (так звана посилкова торгівля).

Маркування торгове - текст або якесь умовне позначення, що наноситься продавцем на упаковку або товар, або на носії торговельного маркування з метою забезпечення виконання ідентифікуючої функції про факт продажу товару. Носіями торговельного товарного маркування є цінники, талони, квитанції, товарні і касові чеки.

Марочна назва: 1. Частина торгової чи товарної марки, яку можна вимовити (слово, буква або група слів чи букв), і які для споживачів співвідносяться з продуктом, що випускається, наприклад: "Аеросвіт", "Баланс", "Saturn", "ВАЗ", "КамАЗ", "Ford", "Chevrolet", "Столичная", "Sony", "Adidas", "Прилуки" тощо. 2. Товарна марка, яка властива конкретному виду товару з визначеними споживчими властивостями (параметрами властивостей, компонентним складом, рецептурою), що відрізняють його від інших товарів того самого виду навіть одного і того самого виробника. Наприклад: горілка товарної марки "Наливайко" і марочні назви горілок "За волю!" і "За долю", "За любов".

Марочний знак (фірмовий знак) - частина торгової чи товарної марки, яку можна розпізнати без назви (символ, малюнок, позначення, колір чи їх поєднання, спеціальні шрифти тощо) і яка дає можливість споживачеві легко відрізняти товар даної фірми від подібних з ним товарів (товарів-ана-логів). Наприклад: символ "чотири переплетені кільця" дає змогу легко впізнати автомобіль фірми "Ауді"; шрифт літер чи поєднання кольорів на етикетці - напій фірми "Кока-Кола", зображення лева на емблемі кіностудії "Метро-Голдвін-Майєр" тощо.

Марочний продукт - у маркетинговій практиці продукт (переважно продовольчі товар), що має стійкий показник вищого ґатунку. Наприклад, марочне вино, марочний коньяк тощо.

Марочний товар - комплекс заходів (викладка товару, розміщення рекламних матеріалів тощо), спрямованих на "виділення" певних товарів у місцях продаж, привертання до них уваги споживачів і стимулювання останніх до здійснення покупки.

Назва місця походження товару (НМП) - назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця і має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Наклейка - допоміжний засіб упаковки у вигляді невеликого аркуша паперу чи полімерної плівки, яка наклеюється на місця технологічних стиків (швів) упаковки. Слугує як для розміщення основних інформаційних даних про виріб і виробника (аналогічних на бандеролі) так і в якості контрольної марки для запобігання незаконному відкриванню упаковки.

Нехарчові замінники бувають органічного чи мінерального походження та непридатні для харчових цілей. Багато з них можуть завдати шкоди здоров' ю людини, а інколи призвести до летального наслідку.

Нормативна документація (нормативний документ) - документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як "стандарт", "кодекс усталеної практики" і "технічні умови".

Партіонна ідентифікація - визначення належності представленої частини товару (середнього зразка, одиничних екземплярів) конкретній товарній партії. Складність полягає в тому, що в більшості випадків відсутні чи не досить надійні критерії для ідентифікації. Серед продовольчих товарів маркування, яке ідентифікує конкретну партію товару, застосовується лише для консервів шляхом впресовування закодованих відомостей на дно чи кришку банки. Але на більшості продовольчих та непродовольчих товарів така інформація відсутня.

Пересортиця - це дії, спрямовані на обман покупців завдяки заміні товарів вищих гатунків нижчими. До фальсифікації відноситься лише пересортиця, обумовлена суб'єктивними причинами. У той же час зниження якості та ґатунку окремих груп харчових продуктів під час зберігання не є фальсифікацією.

Попереджувальні знаки - призначені для інформування споживачів про безпеку споживання чи експлуатації потенційно небезпечних товарів, шляхом попередження про можливу небезпеку або вказівкою до дій щодо її попередження. Ними у символьній формі фактично подаються відомості про властивості безпеки товарів на рівні її видів (хімічної, радіаційної, пожежної, електричної тощо). У структурі виробничого товарного маркування вони бувають в основному у вигляді піктограм. Смислове значення їх графічної частини також може доповнюватися мовними знаками - відповідними написами попереджувального змісту.

Преміум-бренд - найдорожчі у вартісному виразі торгові і товарні (як об' єкти купівлі-продажу).

Принцип "трьох Д" - загальна назва вимог до товарної інформації, яка побутує у фаховій літературі: достовірність, доступність і достатність.

Реклама: 1. Оповіщення різними способами для створення широкої популярності чи відомості кому-небудь або чому-небудь з метою приваблювання споживачів, покупців, глядачів; а також - оголошення з таким оповіщенням. 2. Інформація про споживні властивості товарів і види послуг з метою створення попиту на них. 3. Довільна платна форма неперсональної презентації і просування товарів, послуг, ідей тощо через засоби масової інформації. 4. Згідно з чинним законодавством - це інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Реклама недобросовісна - реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державні чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Недобросовісна реклама чинним законодавством забороняється, а відповідальність за неї несе винна особа.

Реклама порівняльна - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи. Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, регулюються законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе рекламодавець. Рішення щодо визнання порівняння в рекламі неправомірним приймає Антимонопольний Комітет України (АМКУ).

Реклама прихована - інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману щодо дійсної мети таких програм, передач або публікацій.

Реклама соціальна - інформація будь-якого виду, поширена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно коричних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і поширення якої не має на меті отримання прибутку. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або виробника, на рекламодавця, на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Рекламні засоби - у Законі України "Про рекламу" визначаються як засоби, що використовують для доведення реклами до її споживача, причому там же передбачено їх поділ на засоби внутрішньої і зовнішньої реклами.

Розрахункові товаросупровідні документи -документи, які призначені для документального оформлення угод про ціни, про оплату транспортних витрат, про спільне (або одностороннє) покриття витрат, в т. ч. і транспортних, а також інших витрат, якщо в укладеному договорі купівлі-продажу (або постачання) ці дані не були передбачені. Вони призначені для збереження і подання даних про ціну і вартість товару при оплаті за нього. Дані про кількість товарів, їх упаковку та розфасовку тут, як правило, також є, але вони не основні.

Стандарт: 1. Державний стандарт, галузевий стандарт, технічні умови та інші нормативні документи, затверджені відповідним органом, в яких встановлюються загальні принципи чи характеристики щодо визначених об' єк-тів стандартизації або технічні вимоги, яким повинна відповідати конкретна продукція. 2. Документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу.

Тавро: 1. мітка, яку випікають на шкірі, рогах чи копитах свійських тварин; клеймо як знак. 2. Особливий знак, помітки на виробі, товарі, що вказує, хто їх зробив, виготовив або кому вони належать; клеймо як знак. 3. Знаряддя, яким роблять таку мітку; клеймо як знаряддя.

Технічний регламент - нормативно-технічний акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст.

Технічні умови (ТУ): в Україні - категорія нормативних документів із стандартизації. Документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. Вони містять вимоги (конкретизують їх), що регулюють відносини між постачальником (розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції, для якої відсутні ДСТУ чи ГСТУ (або в разі потреби конкретизації вимог зазначених документів). Вимоги ТУУ не повинні суперечити обов' язковим вимогам ДСТУ та ГСТУ.

Товарний знак (зареєстрований товарний знак): 1. За тлум. словн. - це знак фірми згідно з ним же - це спеціальний знак підприємства. 2. За визначенням фахівців - це позначення дає можливість відрізняти товари і послуги одного підприємства-виробника (юридичної чи фізичної особи) від однойменних товарів і послуг іншого виробника. Він може бути реалізований у вигляді плоскої чи об' ємної фігури (наприклад, етикетка, крій упаковки, пляшка оригінальної форми), музичної фрази і навіть запаху. 3. Позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути: слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об' ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень і т. д.). У якості товарного знака можна зареєструвати також звукові сигнали (наприклад, позивні радіостанції), а також певну кольорову гаму, етикетку чи наклейку на товарі і т. п.

Товаросупровідна документація - документи, що містять необхідну і достатню для ідентифікації товарних партій інформацію на всьому шляху товаропросування.

Транспортне маркування - текст, умовні позначення та малюнки на упаковці, тарі, тарі-упаковці, і/або продукції, які інформують про відправника продукції (вантажу), її одержувача і/або способи поводження з упакованою продукцією (вантажем) при її транспортуванні, зберіганні та вантажних роботах. Структурні елементи: основні, додаткові та власне інформаційні написи, а також маніпуляцій ні написи та маніпуляцій ні знаки. Крім того, маркування на транспортній тарі може включати товарний знак і/або найменування та інші реквізити виробника, позначення нормативного документа на виріб і тару, спеціальний номер тари. На багаторазову тару наноситься напис "Тара багаторазового використання".

Фальсифікація - це дії виробника або продавця, які мають на меті обман покупця та/або споживача шляхом підробки об' єкта купівлі-продажу з корисливою метою.

Фальсифікація інформаційна - обман споживача шляхом подання йому неточної або спотвореної(неправдивої) інформації про склад та/або властивості товару. Даний вид фальсифікації "забезпечується" спотворенням, тобто усвідомленою суб' єктивною зміною інформаційних даних у маркуванні, супровідній документації та рекламі.

Фірмове найменування (фірмова назва) - назва (найменування) комерційної організації, яка фіксується в установочних документах. При цьому юридична особа, фірмова назва якої зареєстрована, має виключне право на її використання.

Функції ЗТІ - зовнішній прояв властивостей ЗТІ у системах відносин "товар-споживач" і "товар - навколишнє середовище" або, інакше кажучи, їх роль і призначення в інформаційному забезпеченні товару. Функціями ЗТІ, співвідношення котрих дуже відрізняється залежно від їх видів, є такі: власне інформаційна, ідентифікаційна, вказівка, емоційно-мотиваційна, пропагандистська, рекомендаційна, регламентна, попереджувальна, обмежувальна, наказово-розпорядча, описова.

Харчові замінники - це значно дешевші харчові продукти, які відрізняються низькою харчовою цінністю та подібністю до натурального продукту за одним чи декількома ознаками (вода для рідких продуктів чи імітатори).

Цінність інформації - можливість надання споживачеві додаткової свободи дій через розширення набору можливих альтернатив і допомогу правильного оцінювання їх наслідків.

Цінність торгової марки - грошова вартість стійкої та розрекламованої торгової марки, див. також - преміум-бренд.

Штрих кодова символіка - сукупність стандартних правил, за якими будуються штрих-коди. Вона передбачає певні правила кодування кожного символу (цифри, букви, знаку), які мають визначені вимоги до друку, нанесення і зчитування штрих кодових позначок. У світовій комерційній практиці правила штрихового кодування визначаються системою БАМ, иСС, структурною частиною якої є Асоціація товарної нумерації України (ЄАН-Україна).

Штриховий код (ШК) - знак, що забезпечує автоматизовану ідентифікацію та автоматизований облік інформації про товар. Він є послідовністю штрихів та проміжків визначеного розміру, тобто кожна цифра або буква у штриховому коді відображається їх комбінацією за чітко визначеними правилами (штрих кодовою символікою) так, що закодовану тут інформацію можна автоматично зчитати за допомогою спеціальних пристроїв - сканерів штрихового коду.

Якісні товаросупровідні документи - документи, які призначені для подання і збереження інформації про якість товару (взірців, товарних партій, окремих виробів). У них подаються не тільки відомості про якісні характеристики товарів, їх значення, градації якості (стандартні, нестандартні, брак, відхилення), але й дані про найменування товарів, виробників (постачальників, відправників), дати виготовлення (відвантаження), а також інші необхідні дані.

Якісна (кваліметрична) ідентифікація - встановлення відповідності вимогам якості, які передбачені нормативною документацією. Цей вид ідентифікації дозволяє виявити відповідність товарному чорту чи іншим градаціям якості, які вказані на маркуванні та/чи в супровідних документах. При виявленні невідповідності сорту негативний результат ідентифікації визначається як особливий вид фальсифікації - пересортиця.

Якісна фальсифікація - це підробка товарів за допомогою харчових чи нехарчових добавок для поліпшення органолептичних властивостей при збереженні чи втраті інших споживчих властивостей або заміна товару вищого ґатунку нижчим.

Якість інформації - сукупність властивостей, які відображають ступінь придатності конкретної інформації про об' єкти та їх взаємозв' язки для досягнення цілей, які стоять перед користувачем.

Ярлик - за енциклопедичним визначенням цей термін спочатку означав ханський дозвіл, наказ, слово старшого молодшому, а потім цим терміном почали позначати листки чи наклейки на чому-небудь (речах, виробах, товарах) з найменуванням, клеймом за якими-небудь спеціальними відомостями (ярлик на пляшку, багажний ярлик, вантажний ярлик тощо).

Ярлик пакувальний - різновид ярлика, який застосовується для маркування групи виробів, які запаковані у споживчу тару, папір і зв' язані в пачки без додаткової упаковки. Реквізитами пакувальних ярликів є такі: товарний знак підприємства-виробника; його найменування і місцезнаходження; найменування виробу; його артикул або номер моделі; позначення стандарту на виріб; розмірні характеристики; ґатунок (сорт); кількість виробів в упаковці; колір; номер пакувальника.

Ярлик товарний - Різновид ярлика, містить такі реквізити: найменування товару та виробника, його адресу, сорт виробу, ціну, дату випуску, а також окремі ідентифікуючі дані (наприклад, на ярликах, що підвищуються до одягу, вказують артикул виробу, номер моделі, розмір і дату випуску). Крім того, ярлик може містити фірмовий і товарні знаки, або інші необхідні умовні позначення. Виготовляються вони, як правило, з гнучких матеріалів: паперу, тонкого картону, еластичних шкір, цупких тканин, плівкових матеріалів тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >