Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальна частина Поняття, методи і система господарського права Господарські правовідносини та господарське право Предмет регулювання господарського права Господарські правовідносини, їх ознаки та види Методи господарського права Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності Основні напрями економічної політики держави Засоби державного регулювання господарської діяльності Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки Правові засади захисту економічної конкуренції Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Правове становище Антимонопольного комітету Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Господарське законодавство Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види Система господарського законодавства Суб'єкти господарських правовідносин Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання Поняття та види суб'єктів господарського права Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація Припинення суб'єкта господарювання Правове становище підприємств Поняття підприємства як організаційної форми господарювання Види та організаційно-правові форми підприємств Організаційна структура та управління підприємством Правове становище державних підприємств Правове становище комунального унітарного підприємства Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності Правове становище приватних та інших підприємств Правовий статус господарських товариств Поняття господарського товариства Види господарських товариств Майно та майнові права у господарському товаристві Права і обов'язки учасників господарського товариства Управління господарським товариством Правове становище об'єднань підприємств Поняття об'єднання підприємств Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств Асоційовані підприємства та холдингові компанії Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання Правовий статус громадянина-підприємця Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання Майнова основа господарювання Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання Правовий режим майна суб'єктів господарювання Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання Корпоративні права Правові засади приватизації державного та комунального майна Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію Об'єкти приватизації Суб'єкти приватизації Приватизаційний процес Способи приватизації Договірні відносини приватизації Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності Поняття та види цінних паперів Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів Регулювання ринку цінних паперів Господарські зобов'язання Загальні положення щодо господарських зобов'язань Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань Припинення господарських зобов'язань Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання Господарські договори Поняття та ознаки господарського договору Види господарських договорів Функції господарського договору Зміст і форма господарського договору Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів Відповідальність у господарсько-правових відносинах Основні засади господарсько-правової відповідальності Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності Підстави та межі господарсько-правової відповідальності Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Відшкодування збитків у сфері господарювання Штрафні та оперативно-господарські санкції Адміністративно-господарські санкції Правове регулювання банкрутства Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства Організаційно-правові питання запобігання банкрутству Підстави для застосування банкрутства Провадження у справах про банкрутство Ліквідаційна процедура Мирова угодаОсоблива частина Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції Правове регулювання енергопостачання Правове регулювання біржової торгівлі Поняття та юридичні ознаки біржі Функції, права та обов'язки товарної біржі Види біржових угод Правила біржової торгівлі Правовий статус фондової біржі Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання Поняття договору оренди. Об'єкти оренди Сторони в договорі оренди Порядок укладання договору оренди Умови договору оренди Припинення договору оренди Правове регулювання Правове регулювання інших видів господарсько-торговельної діяльності (бартер, зберігання у товарному складі) Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій Правове регулювання зберігання у товарному складі Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти Агентський договір: зміст, виконання та припинення Правове регулювання діяльності транспорту Види транспорту в Україні. Законодавство про транспорт Правове становище транспортних організацій Транспортні господарські договори Правове регулювання капітального будівництва Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Державне регулювання інвестиційної діяльності Правові форми реалізації інвестиційної діяльності Особливості правового регулювання інноваційної діяльності Правове регулювання банківської діяльності Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види Поняття та види кредиту. Кредитний договір Порядок відкриття рахунків у банках Порядок та форми розрахунків у господарському обороті Правове регулювання страхової діяльності Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність Правове становище учасників страхової діяльності Державний нагляд за страховою діяльністю Правове регулювання цін та ціноутворення Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення Види цін та порядок їх встановлення Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності Фінансова звітність суб'єктів господарювання Статистична інформація суб'єктів господарювання Правові засади аудиторської діяльності Поняття та зміст аудиторської діяльності Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту Суб'єкти аудиторської діяльності Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг Правове регулювання комерційної концесії Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії Договір комерційної концесії Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Види зовнішньоекономічної діяльності Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Правове становище торгово-промислових палат Правовий режим іноземних інвестицій Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України Форми і види іноземних інвестицій Державна реєстрація іноземних інвестицій Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами) Гарантії і компенсації іноземним інвесторам Спеціальні режими господарювання Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку Правове регулювання концесійної діяльності в Україні Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
 
Наст >