< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління поточним функціонуванням операційної системи

Оперативний менеджмент операційної системи

Суть, принципи та види планування (сукупне, календарне, агреговане та сіткове планування). Планування виробничої програми.

Сукупне планування. Сіткове планування. Методи сіткового планування: переваги та недоліки. Техніка управління методом оцінки та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ). Календарне планування. Планування виробничої програми. Послідовність розроблення виробничої програми. Окремі випадки формування виробничої програми.

Функції, принципи, завдання, основні вимоги до оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом.

Функції оперативного керування виробництвом. Принципи оперативного управління виробництвом. Система оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Функціональні підсистеми операційної системи. Організація диспетчеризації виробництва.

Системи оперативного управління "точно в термін" Досвід оперативного управління виробництвом фірми " Тойота ".

Види систем оперативного управління. Розклади та графіки Ганта як інструментарій поточного планування та контролю операцій. Система "Канбан". система "Дзідока". системи "Тойота".

Управління постачанням та інфраструктурою підприємства

Управління операційною інфраструктурою підприємства.

Інфраструктура. Інфраструктура підприємства. Ремонтне господарство. Інструментальне господарство. Енергетичне господарство. Транспортне господарство. Складське господарство.

Контроль в системі операційного менеджменту.

Цілі, види, методи, засоби контролю в системі операційного менеджменту. Інформація в реальному часі і контроль.

Управління матеріальними ресурсами та виробничими запасами.

Принципи формування і функціонування системи управління матеріальними ресурсами. Управління процесом використання матеріалів. Місце Й види виробничих запасів в системі підприємства. Управління виробничими запасами

Основні системи управління запасами

Управління запасами при залежному і незалежному попиті. Закупки "точно в термін".

Товарно-матеріальний запас. Залежний і незалежний попит. Класифікація систем керування запасами. Визначення рівня резервного запасу. Управління запасами при залежному попиті. MRP - системи. Закупки "точно в термін".

Управління матеріально-технічним постачанням і збутом.

Роль і значення служби постачання. Планування матеріально-технічного постачання. Система постачання виробництва. Управління збутом. Оперативна діяльність по збуту продукції.

Прогнозування

Види прогнозування. Компоненти попиту. Якісні методи прогнозування.

Управління якістю

Етапи розвитку та закордонний досвід управління якістю.

Основні історичні етапи управління якістю. Структури управління якістю. Періоди становлення вітчизняного менеджменту якості. Закордонний досвід управління якістю. Аналіз програм забезпечення якості У.Е. Лемінга, Д.Джурана, П. Кросбі, К. Ішикава, Ш. Шинго, Методи Дж. Тагуші. Підходи до управління якістю.

Система якості.

Сутність поняття "якість". Система якості. Вимоги до якості. Принцип віддзеркалення якості. Петля якості. Стандартизація і сертифікація.

Стандарт. Стандартизація. Міжнародні і регіональні стандарти. Стандарти обов'язкового і добровільного використовування. Відмінні особливості європейської і міжнародної стандартизації. Сертифікація. Етапи організації робіт із сертифікації. Аудит.

Система управління якістю продукції і послуг.

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Процеси системи управління якістю продукції. Система управління якістю послуг. Структура системи якості послуг.

Показники якості.

Класифікація показників якості продукції. Рівень якості продукції Одиничні показники якості продукції.

Менеджмент якості на базі концепції TQM.

Загальне управління якістю TQM. Методи та інструменти управління якістю. Задачі, тактика, методичні засоби TQM. Відмінності основних принципів традиційної системи управління і системи TQM. Стратегії системи TQM.

Методи та інструменти управління якістю.

Класифікація методів управління якістю. Інструменти контролю якості. Інструменти управління якістю. Організаційне забезпечення якості. Складові "Будинку якості".

Управління продуктивністю операційної діяльності

Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання.

Продуктивність праці. Рівень продуктивності праці. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці. Чинники зростання продуктивності праці. Резерви підвищення продуктивності праці.

Продуктивність та конкурентноздатність організації.

Продуктивність. Продуктивність підприємства (організації). Управління продуктивністю організації. Вимірники продуктивності організацій. Цикл продуктивності. Конкурентноздатність. Конкурентноздатність фірми

Управління результативністю операційних систем.

Багатокритеріальні системи управління результативністю операційних систем. Взаємозв'язок між показниками результативності виробничих систем. Процес управління продуктивністю виробничої системи. Моделювання процесу управління продуктивністю.

Управління використанням виробничих фондів (основних і оборотних). Основні фонди підприємства Виробнича (технологічна) структура основних фондів. Натуральні та вартісні показники основних фондів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >