< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕХАНІЗМ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека малого підприємства: суть та об'єктивна необхідність

Враховуючи важливість розвитку СМП для соціального та економічного зростання, значно актуалізується діяльність щодо гарантування економічної безпеки як цього сектору економіки, так і кожного малого підприємства.

Проблема безпеки малих підприємств має двоїстий характер. З одного боку, функціонування підприємств цього сектору економіки здійснюється в умовах складного та нестабільного зовнішнього середовища, для якого характерні високі відсоткові ставки за банківськими кредитами, нестабільність законодавства і державної політики, неефективна податкова політика, кримінальні зазіхання на майно, що істотно знижує рівень життєздатності малих підприємств. З іншого боку, з огляду на велику частку малих підприємств у загальній кількості суб'єктів підприємницької діяльності, кризові тенденції на мікрорівні створюють передумови негативних тенденцій у сфері економічної безпеки. Необхідність гарантування економічної безпеки малого підприємства (ББМП) обумовлюється складним зовнішнім середовищем, бажанням досягти поставлених цілей. У зв'язку з цим потрібно усвідомлювати аспекти, складові й механізми виникнення загроз ББМП.

Об'єктивна необхідність гарантування економічної безпеки набуває особливої гостроти для малого підприємництва внаслідок таких причин:

 • - стихійно-хаотичного і недостатньо керованого з боку країни формування цього сектору економіки у період трансформації економіки і суспільства;
 • - об'єктивно вищого рівня вразливості підприємств цього сектору внаслідок його розмірів, рівня забезпеченості матеріальними і фінансовими ресурсами;
 • - недосконалого конкурентного середовища, проявів монополізму та клієнтських відносин, корупції у відносинах "бізнес - держава";
 • - надмірно високого рівня криміналізації й тінізації у секторі малого і середнього підприємництва.

Актуальність проблеми зміцнення ББМП в Україні підтверджується також загальними тенденціями розвитку цього сектору економіки: значною часткою підприємств, які не приступили до діяльності, або збиткових чи недостатньо фінансово стійких; високим рівнем "тінізації" підприємництва й проникнення кримінального капіталу; надмірною концентрацією у високорентабельних і потенційно "тінізованих" галузях економіки.

Економічну безпеку малого підприємства можна охарактеризувати як такий стан функціонування, за якого підприємство та його продукція є конкурентоспроможними на ринку. Одночасно гарантується: найбільш ефективне використання ресурсів, інтелектуального та кадрового потенціалу; стабільність функціонування, стійкість та прогресивність розвитку; сформовано надійну постійно діючу систему моніторингу та протидії негативним впливам зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування малого підприємства.

Поняття "економічна безпека малого підприємства" є похідним, проте ширшим, ніж "конкурентоспроможність", оскільки має розглядатися не статично на певний момент часу, а як здатність підприємства до відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу.

Головна мета формування системи гарантування ЕБМП - забезпечення його стабільної та мінімально необхідної ефективності функціонування. Основними цілями діяльності гарантування ББМП є: сприяння досягненню мети підприємства; забезпечення ефективного використання ресурсів; запобігання руйнівному впливові зовнішнього середовища; забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності; належного використання інформації; охорона комерційної таємниці; гарантування безпеки персоналу, майна і капіталу малого підприємства.

Типова структура ЕБМП містить такі складові:

 • 1) техніко-технологічну - передбачає створення такої техніко-технологічної бази, структури і бізнес-процесів, які підсилюють конкурентоспроможність підприємства; йдеться також про якість техніки і технологій, відповідність їх сучасним вимогам, раціональне використання технологій;
 • 2) інтелектуально-кадрову - передбачає дії із запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємства через ризики і загрози, пов'язані із персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами загалом; одночасно засвідчує якість персоналу малого підприємства та його інтелектуальний потенціал;
 • 3) продуктову - відображає конкурентоспроможність продукції малого підприємства, рівень попиту на неї завдяки відповідності асортименту, якості, ціни, способів просування на ринок, враховуючи темпи реалізації продукції;
 • 4) політико-правову - забезпечує захищеність функціонування малого підприємства законами, інструкціями, нормативними документами, згідно з чинним законодавством, правильного укладення договорів та нормативних документів;
 • 5) інформаційну - охоплює джерела інформації, її обробку, зберігання та охорону; передбачає захист власної інформації, у тому числі конфіденційної, проведення ділової розвідки, інформаційно-аналітичної роботи із зовнішніми та внутрішніми суб'єктами;
 • 6) фінансову - охоплює питання фінансової забезпеченості та економічної ефективності функціонування, використання ресурсів, стійкості до банкрутства та отримання прибутку;
 • 7) екологічну - передбачає дотримання екологічних норм, екологічної чистоти продукції та недопущення забруднення довкілля;
 • 8) силову - передбачає наявність відповідної служби на підприємстві, що гарантує охорону майна, капіталу, фізичну безпеку працівників і особливо управлінського персоналу; здійснює взаємодію із правоохоронними та іншими державними органами. Ця складова реалізується внаслідок створення відділу безпеки.

Розподіл ЕБМП на функціональні складові дає змогу: досліджувати найважливіші фактори, які впливають на їх стан; вивчати основні процеси, що сприяють гарантуванню ЕБМП; проводити аналіз розподілу і використання ресурсів; розглядати економічні індикатори, що відображають рівень забезпечення функціональних складових економічної безпеки; розробляти заходи за всіма складовими (напрямами) ЕБМП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >