< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ревізійна комісія адвокатів регіону (ст. 51 Закону)

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

Голова і члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років та адреса робочого місця яких знаходиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду.

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, КДК адвокатури регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України.

Значення такого самоврядного органу, як ревізійна комісія, важко переоцінити. Але тільки в тому разі, коли конференція - єдина інстанція, якій є підзвітним цей орган, підійде до обрання і оцінки актів комісії з відповідною компетентністю і принциповістю. Ревізійна комісія не підзвітна відповідній раді і не контролюється нею за Законом і Положенням про неї.

Ревізійна комісія перевіряє діяльність ради адвокатів регіону і КДК і доповідає конференції лише результати фінансово-господарської діяльності цих органів адвокатського самоврядування. Вона не втручається в інші питання, які входять до компетенції PAP і КДК. Але питання фінансово-господарської діяльності найвиразніше характеризують обличчя згаданих вище посадових осіб та методи діяльності колективних органів керівництва.

Особливо важливим є те, що за ч. З ст. 51 Закону ревізійна комісія регіону "... може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України".

Таке положення Закону має слугувати запорукою того, що будь-які порушення фінансово-господарської діяльності не будуть приховані від широкого загалу адвокатської спільноти регіону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (ст. 52 Закону)

Є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

  • - розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
  • - узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
  • - виконує інші функції відповідно до цього Закону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

  • - залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;
  • - змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
  • - скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;
  • - направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про ВКДКАУ яке затверджується з'їздом адвокатів України.

Раніше ми відмічали позитивні положення Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у справі вивільнення адвокатського самоврядування від прискіпливої опіки з боку держави та підвищити її ролі в судочинстві й суспільстві.

Щоправда, окремі тенденції нового закону про адвокатуру насторожують. Звільняючи адвокатуру від надмірного опікування і повсякденного втручання у внутрішні організаційні питання з боку держави, автори та лобісти Закону відрегулювали від імені держави найдрібніші організаційні питання побудови адвокатського самоврядування, яке завжди було прерогативою і ознакою громадських об" єднань будь-якого спрямування: регламенти засідань, квоти органів, строки і порядок розгляду дріб'язкових справ та їх оскарження. Що за цим стоїть? Стурбованість нездатністю адвокатів вирішувати питання, які є їхньою повсякденною справою? Мабуть зовсім інше...

Мета одна - за десятками дрібних прописних деталей непомітно проштовхнути два-три слова, які суттєво вихолощують усе сказане раніше. Головна мета - не відпустити адвокатуру у вільне плавання, а зберегти надійний вплив на основні важелі її розвитку і діяльності.

Головне у цьому сенсі досягнення Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" - закладення правової основи монополізму однієї структури на ринку надання правових послуг. Силове об'єднання усіх адвокатів під дахом однієї структури - НААУ. Фактор добровільності повністю проігноровано, що закономірно породжує спротив.

У будь-якому разі вплив на РАУ збережено через активне підтримання владними структурами однієї зі сторін, а вплив на ВКДКАУ збережено через підпорядкування її в певних питаннях Раді НААУ. Так, ч.2 п.1 ст. 52 встановлює: що "Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України".

Щодо регіональних КДК, то вони згідно з положенням про регіональну КДК, підконтрольні і підзвітні лише конференції адвокатів регіону (ст. 1, п. 1.4).

Тобто РАУ отримує правову можливість впливати на низку питань через функцію контролювання діяльності ВКДКАУ

Деякі положення ст. 52 Закону суттєво змінюють і посилюють самостійність та незалежність інституту адвокатури в цілому через відмову держави від втручання в роботу Вищої і периферійних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Попереднє Положення давало Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури право розглядати скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона мала право скасовувати або змінювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Нині Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Тобто особа може оскаржити не лише рішення КДК, але і дії чи бездіяльність останніх, що значно посилює дисципліну виконання Закону і Положення.

Водночас Закон вивільняє ВКДКАУ від деяких непритаманних цій комісії функцій, залишаючи розгляд питання на розсуд адвокатів. Так, у недалекому минулому ВККА, наприклад, здійснювала контроль за діяльністю КДКА, аналізувала практику застосування ними законодавства та інших актів, зазначених у п. 10 "в" Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, здійснювала перевірку якості виконання комісіями покладених на них функцій. Вона встановлювала порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами законодавства, міжнародних актів про права і свободи людини, професійних обов'язків, а також за застосуванням усіх законних засобів захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, дотриманням моральних і етичних норм. З цією метою комісія встановила порядок організації і проведення перевірок кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури скарг про порушення, вчинені адвокатом, або про низький рівень правової допомоги.

Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Положення про КДК регіону ряд цих функцій делегують регіональним КДК А.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >