Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Взаємозв'я30к бухгалтерського обліку з іншими економічними дисциплінами Завдання бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Фінансовий та управлінський облік Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" План рахунків бухгалтерського обліку Сутність систем і форм бухгалтерського обліку та їх розвиток Загальні поняття про принципи застосування форм бухгалтерського обліку Меморіально-ордерна форма Журнал-Головна форма Принципи побудови журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку Принципи побудови машинно-орієнтованих форм бухгалтерського обліку. Засоби обчислювальної техніки і програмні засобиДокументування і кодування господарських операцій Машинограми синтетичного та аналітичного обліку. Довідкові машинограми ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Основи побудови фінансового обліку активів підприємств Предмет навчальної дисципліни "Фінансовий облік-І"Що розуміють під активами підприємства? Метод навчальної дисципліни "Фінансовий облік-І"В яких Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку визначені методологічні засади формування інформації про активи підприємства? Зміст та структура навчальної дисципліни "Фінансовий облік-І"Яка мета вивчення дисципліни "Фінансовий облік-І"?Які завдання поставлені з вивчення дисципліни "Фінансовий облік-І"? Облік грошових коштів Економічний зміст і завдання обліку грошових коштівЯкі завдання вирішує бухгалтерія при обліку грошових коштів? Облік касових операційЯк розуміти терміни, що вживаються при організації обліку ведення касових операцій?Ким обмежується гранична сума готівкового розрахунку?Чи встановлюється ліміт зберігання готівки в касі?На яких умовах можна видавати готівку в підзвіт?Як поступити, якщо підзвітна особа повертає суму надмірно витрачених коштів пізніше встановленого терміну?Хто на підприємстві здійснює ведення касових операцій?Хто забезпечує збереження грошових коштів?Яким документом оформляється надходження і видача готівки?У якому обліковому реєстрі здійснюється аналітичний облік касових операцій?Що означає і включає в себе бухгалтерська обробка звітів касира?На якому рахунку ведеться синтетичний облік касових операцій і з якими рахунками він кореспондує?У якому обліковому реєстрі ведеться облік касових операцій? Облік коштів на рахунках підприємства у банках у національній валютіЯкі рахунки можуть бути відкриті в комерційних банках для підприємств, установ і організацій?Які документи необхідно надати в установу банку для відкриття рахунка?Які встановлені вимоги до оформлення картки із зразками підписів?Яким нормативним документом регламентовано порядок проведення безготівкових розрахунків у господарському обороті України?На підставі яких розрахункових документів здійснюються безготівкові розрахунки?Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень. Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях. Застосування грошових чеків. Виписка банку: як проводиться її бухгалтерська обробка?З якими рахунками кореспондує поточний рахунок?В якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний облік операцій поточного рахунка? Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валютіЯкі документи необхідно оформити для відкриття валютних рахунків?Які кошти можна зараховувати на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів?На які цілі використовується іноземна валюта юридичною особою-резидентом з поточного рахунка?Якими документами оформляються операції за валютним рахунком?У якій грошовій одиниці ведеться бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті?На яких рахунках ведеться облік валютних операцій?Як відображуються на бухгалтерських рахунках курсові різниці?Як відображується на бухгалтерських рахунках реалізація продукції нерезидентам за іноземну валюту?Як відображується на бухгалтерських рахунках продаж валюти, що знаходиться в розпоряджень ні підприємства?Які особливості бухгалтерського обліку придбаної підприємством іноземної валюти?У яких регістрах ведеться облік операцій в іноземній валюті? Облік грошових коштів на інших поточних рахунках у банкуЧи відкривають сільськогосподарські підприємства інші рахунки в банках?Коли виникає потреба у відкритті рахунка для обліку грошових коштів на капітальні інвестиції?З якими рахунками кореспондує рахунок з обліку грошових коштів на капітальні інвестиції?Чи застосовується на сільськогосподарських підприємствах акредитивна форма розрахунків?Що таке акредитив? Які види акредитивів може відкривати банк?Які документи необхідно надати банку для відкриття акредитива?Який встановлюється термін дії акредитива?Де ведеться облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків?Що таке розрахунковий чек?Який встановлений порядок розрахунків чеками?Як обліковуються Чекові книжки? Облік інших коштівЩо належить до грошових документів ?Що відноситься до грошових коштів у дорозі?З якими рахунками кореспондує рахунок 33 "Інші кошти"? Облік фінансових інвестицій та операцій з векселями Облік фінансових інвестиційЯким нормативним документом визначається порядок обліку і розкриття інформації про фінансові інвестиції?Як класифікуються цінні папери згідно з чинним законодавством?Що таке акція?Придбання і реалізація акцій. Який встановлюється термін відкритої підписки на акції і на яких умовах? Як визначається балансова вартість акцій?Які застосовуються методи оцінки фінансових інвестицій в асоційовані підприємства ?Як оцінюються інвестиції в дочірні підприємства ?Що розуміють під інвестиціями пов'язаним сторонам?Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку фінансові інвестиції?Як обліковуються фінансові інвестиції, що придбані шляхом обміну на цінні папери власної емісії?Як обліковуються фінансові інвестиції, що придбані шляхом обміну на Інші активи?Як відображуються в бухгалтерському обліку інвестиції, придбані з метою продажу?Як визначається амортизована собівартість фінансових інвестицій та її відображення на рахунках бухгалтерського обліку?На яких рахунках ведеться облік фінансових інвестицій із застосуванням методу участі в капіталі?Як обліковуються акції власної емісії?Як ведеться облік викуплених акцій у акціонерів?Що таке облігація і яких видів вони випускаються?Як здійснюється бухгалтерський облік операцій з облігаціями? Облік операцій з векселямиЩо таке вексель і причини, які зумовили відродження в Україні вексельного обігу?Який прийнятий порядок видачі простих векселів і які реквізити при цьому необхідно заповнити?Які терміни найчастіше зустрічаються при застосуванні вексельних операцій (визначення термінів)?Який прийнято порядок видачі переказних векселів?На що необхідно звернути увагу при заповненні вексельних бланків?Як відображуються в бухгалтерському обліку розрахунки з використанням векселів?Як відобразити в бухгалтерському обліку продавця і покупця розрахунки при застосуванні простих векселів?Як відобразити в бухгалтерському обліку трасанте, трасата і ремітента застосування при розрахунках переказних векселів?Як здійснюється облік (дисконт) векселя?Як відображуються в бухгалтерському обліку вексельні розрахунки за допомогою авалю?В яких регістрах журнально-ордерної форми обліку відображуються вексельні операції? Облік розрахунків з дебіторами Економічний зміст розрахункових операційЧи приймають до виконання платіжну вимогу стягувача у разі недостатності коштів на рахунку?Яка встановлена черговість списання коштів із рахунка?Які встановлені терміни позовної давності при безготівкових та готівкових розрахунках? Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"Визначення та оцінка дебіторської заборгованостіСпособи визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості Облік розрахунків з покупцями та замовниками Облік розрахунків за виданими авансами Облік розрахунків з підзвітними особамиЩо вважається службовим відрядженням і якими нормативними документами воно регламентується?Хто здійснює направлення працівника у відрядження і на який термін?Які встановлені граничні норми добових витрат?Які витрати крім добових відшкодовує підприємство при службових відрядженнях?Які особливості оплати витрат при відряджанні державних службовців та інших осіб, які відряджаються підприємствами, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів?Який встановлено порядок видачі грошей підзвітним особам?Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або підзвіт: На яких рахунках здійснюється бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами? Облік розрахунків за нарахованими доходамиЯк класифікуються підприємства за нарахованими дивідендами?Як відображується на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та сплата дивідендів?Як відображуються на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та сплата відсотків і роялті? Облік розрахунків за претензіямиУ яких випадках можуть виникати розрахунки за претензіями?На яких рахунках відображаються операції претензійного характеру?На підставі яких первинних документів і в яких регістрах відображаються розрахунки за претензіями? Облік розрахунків з відшкодування матеріального збиткуЯкий встановлено порядок визначення розміру збитків від розкрадання і нестач матеріальних цінностей?Який установлено порядок обліку розрахунків по відшкодуванню підприємству завданих збитків? Облік розрахунків із різними дебіторамиЯкі господарські операції відображуються на субрахунку 377 з обліку розрахунків з квартиронаймачами?Які господарські операції відображуються на субрахунку 377 з обліку розрахунків з батьками дітей, що перебувають у дитячих закладах підприємства?Як організується облік розрахунків з громадянами за продукцію, тварин і птицю, що вирощується за договорами, а також прийнята для реалізації? Облік резерву сумнівних боргів Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів Економічний зміст запасів на сільськогосподарських підприємствах і завдання їх облікуЯкі запаси визнаються активами?На які класифікаційні групи поділяються виробничі запаси у сільськогосподарських підприємствах?У чому полягає завдання обліку запасів?Як відображуються запаси за діючим Планом рахунків? Оцінка запасівЗа якою вартістю оцінюються придбані або вироблені запаси за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"?Як здійснюється оцінка запасів на етапах їх руху?Метод середньої вартості (середньозважена собівартість). Метод оцінки запасів за цінами перших закупок (ФІФО) Облік виробничих запасів Документальне оформлення надходження виробничих запасів Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху виробничих запасів Облік готової продукції сільськогосподарського виробництваЩо належить до сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів?Як оцінюється сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при первісному визнанні? Документальне оформлення надходження і використання готової продукції Синтетичний та аналітичний облік сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Облік малоцінних та швидкозношуваних предметівЩо належить до малоцінних та швидкозношуваних предметів?Як визначається первісна вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів?Як ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів у місцях зберігання і експлуатації?На підставі яких первинних документів оформляється надходження і списання малоцінних та швидкозношуваних предметів?Як ведеться синтетичний та аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів?У чому полягають особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, що придбані за рахунок коштів цільового фінансування? Облік товарів Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів за Журнально-ордерною формою Облік поточних біологічних активів Економічний зміст і об'єкт бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва Завдання обліку поточних біологічних активів тваринництва Оцінка і порядок оформлення надходжень поточних біологічних активів тваринництва зі сторони Оцінка і порядок оформлення надходження приплоду Оцінка і порядок документального оформлення визначення приросту тварин Документальне оформлення реалізації тварин і птиці переробним підприємствам Оцінка і порядок документального оформлення руху тварин на підприємстві Документальне оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу Облік тварин за центрами відповідальності (на фермах, у бригадах, цехах) Порядок проведення інвентаризації поточних біологічних активів тваринництва та їх оцінка на дату балансу Характеристика рахунка для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва Облік основних засобів та інших необоротних активів Економічний зміст основних засобів та інших необоротних активів і завдання їх обліку Визначення та класифікація основних засобівЯк класифікуються основні засоби для цілей бухгалтерського обліку?Що відноситься до інвестиційної та операційної нерухомості? Оцінка основних засобівЯк визначається оцінка основних засобів?Що потрібно розуміти під справедливою вартістю?Як оцінюються основні засоби, що створені власними силами?Як визначається залишкова вартість основних засобів? Облік переоцінки основних засобів Облік надходження основних засобівЯк обліковується переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості при оцінці за справедливою вартістю? Облік амортизації (зносу) необоротних активівЩо таке амортизація?Що розуміють під терміном корисного використання об'єкта?Які застосовуються методи нарахування амортизації?На підставі яких документів нараховується знос (амортизація) необоротних активів?На яких рахунках бухгалтерського обліку відображується нарахування зносу основних засобів та інших необоротних активів?Які особливості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів передбачені в податковому обліку?Як визначається вартість об'єктів амортизації в податковому обліку? Облік вибуття основних засобів Облік ремонту та поліпшення основних засобів Облік основних засобів в оренді Облік Інших необоротних активівЩо належить до інших необоротних активів ?На яких рахунках ведеться облік інших необоротних матеріальних активів?Як ведеться облік малоцінних необоротних матеріальних активів? Облік нематеріальних активівЩо розуміють під нематеріальними активами?Що визнається нематеріальним активом?Як оцінюються нематеріальні активи?Що є підставою для взяття на облік нематеріальних активів?На яких рахунках ведеться облік нематеріальних активів?Створення нематеріального активу власними силамиЯк нараховується амортизація на нематеріальні активи? Облік втрат зменшення корисності або вигод від відновлення корисності необоротних активівЯка необхідність у застосуванні П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів"?Які ознаки е свідченням зменшення корисності активу?Як визначаються і відображаються вигоди від відновлення корисності активу?Як визначити втрати від зменшення та вигоди від відновлення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки?Як розкривається інформація про зменшення відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітності? Облік довгострокових біологічних активівЩо належить до довгострокових біологічних активів рослинництва і на підставі, яких первинних документів вони обліковуються ?Як документально оформляється процедура списання багаторічних насаджень державними підприємствами?Як документально оформляється процедура списання багаторічних насаджень внаслідок дії форсмажорних обставин? Облік капітальних інвестицій Економічний зміст капітальних інвестицій Первинний облік капітальних інвестиційЩо в підставою для обліку капітальних інвестицій при здійсненні будівництва підрядним способом?На підставі яких первинних документів ведеться облік придбаних основних засобів?На підставі яких первинних документів ведеться облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів (формування основного стада)?На підставі яких первинних документів ведеться облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів (закладання і вирощування багаторічних насаджень)? Синтетичний та аналітичний облік витрат на капітальні інвестиціїНа якому рахунку ведуть синтетичний облік капітальних інвестицій?Які особливості обліку капітального будівництва, здійсненого господарським і підрядним способами?Як здійснюється облік капітальних інвестицій з придбання основних засобів?Як здійснюється облік капітальних інвестицій з придбання (створення) нематеріальних активів?Як здійснюють облік витрат на придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів (формування основного стада)?Як здійснюють облік витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень?В яких регістрах журнально-ордерної форми ведуть синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій? ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Теоретичні основи та принципи організації бухгалтерського обліку капіталу і зобов'язань підприємства Предмет організації бухгалтерського обліку капіталу і зобов'язань підприємства Метод організації обліку капіталу і зобов'язань Мета та завдання вивчення дисципліни "Фінансовий облік - II" Облік розрахунків за зобов'язаннями Суть розрахунків за зобов'язаннямиЯкі терміни використовуються для визначення зобов'язань?Як поділяються зобов'язання?Що належить до довгострокових зобов'язань?Що належить до поточних зобов'язань?Які види оцінок використовуються для визначення балансової вартості зобов'язань ? Обпік довгострокових та короткострокових векселів виданихПриклад 1. Облік довгострокових зобов'язань з оренди Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями Облік розрахунків з постачальниками та підрядникамиХто належить до постачальників і підрядників?Який встановлено порядок здавання-приймання товарів?Як документально оформити надходження вантажів (робіт, послуг)?Який прийнято порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей?Як необхідно організовувати синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками?З якими рахунками кореспондує рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" при проведенні розрахункових операцій? Облік розрахунків за податками й платежамиЯкі види податків та зборів передбачені Податковим Кодексом України? Фіксований сільськогосподарський податок Податок на додану вартість Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами Облік розрахунків за страхуваннямУ чому суть загальнообов'язкового державного соціального страхування?Які діють види загальнообов'язкового державного соціального страхування?Бухгалтерський облік розрахунків за страхуванням Облік розрахунків з Пенсійним фондом за єдиним соціальним внеском Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Інші розрахунки за страхуванням Облік розрахунків з учасникамиЗа рахунок яких джерел виплачуються дивіденди?У які терміни і за якою періодичністю виплачуються дивіденди?Що с підставою для виплати дивідендів?Який встановлено порядок оподаткування дивідендів?Як організовувати облік розрахунків з учасниками? Облік розрахунків за іншими операціями Облік кредитів банків Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку Облік довгострокових кредитів банків Облік короткострокових позичок Облік доходів майбутніх періодів Облік праці та її оплати Економічний зміст і завдання обліку Трудові відносини на підприємстві Трудовий договір (контракт) Трудові книжки Форми первинного обліку Колективний договір Матеріальна відповідальність працівників Розірвання трудового договору Форми і види оплати праціЩо є основою організації оплати праці?Що таке тарифна сітка?Що таке тарифний розряд і тарифікація праці?Які існують форми оплати праці?Які є види оплати праці? Склад фонду оплати праціЯкий склад фонду оплати праці?Які виплати не входять до складу фонду оплати праці? Первинний облік праці та її оплатиУ яких первинних документах ведуть облік затрат праці та її оплати? Узагальнення та групування даних з обліку праціУ яких реєстрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для організації розрахунків з оплати праці?У яких регістрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для розподілу на об'єкти калькуляції? Особливості оформлення трудових угод і оплата робіт за трудовими угодамиНа підставі якого документа здійснюється оплата за роботи, виконані за трудовою угодою? Визначення середньої заробітної платиУ яких випадках обчислюється середня заробітна плата?Період, за яким обчислюється середня заробітна платаЯкі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати?Які види виплат не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати? Облік розрахунків допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністюЯкий порядок призначення допомоги з тимчасової непрацездатності?У яких випадках нараховується допомога з тимчасової непрацездатності?У яких випадках не надається допомога з тимчасової непрацездатності?Які встановлені розміри допомоги з тимчасової непрацездатності?Кому видається допомога у зв'язку з вагітністю і пологами, в якому розмірі і порядок її нарахування?Які встановлено періоди оплати допомоги з тимчасовою непрацездатністю?Який порядок нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаною з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням?У яких випадках оплачується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тільки за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності?За який розрахунковий період обчислюється середньоденна заробітна плата (дохід)?Які види оплат включаються для обчислення середньої заробітної плати?Який порядок нарахування і допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю? Облік розрахунків щорічних і додаткових відпустокЯкі є види відпусток?Який порядок надання щорічних відпусток?Який порядок оплати відпусток? Особливості нарахування інших додаткових оплатЯкий порядок оплати святкових та неробочих днів?Порядок нарахування надбавки за стаж роботи у цьому господарствіПорядок нарахування додаткової оплати праці працівникам підприємства за класністьПорядок нарахування надбавки за класність водіям Утримання із заробітної плати Утримання із заробітної плати податну на доходи фізичних осіб Утримання із заробітної плати працівника за виконавчими листами та інші утримання Нарахування на заробітну плату та утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Порядок надання звітності про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів Синтетичний облік розрахунків з оплати праці та контроль за використанням фонду оплати праціНа якому рахунку облічують розрахунки з оплати праці? У яких реєстрах журнально-ордерної форми облічують розрахунки з оплати праці і здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці? Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати за роботи, виконані працівниками підприємстваЯким стандартом бухгалтерського обліку визначаються методологічні засади формування інформації про виплати працівникам?Яке значення мають терміни, що використовуються у П(С)БО 26 "Виплати працівникам"?На які категорії П(С)БО 26 поділяє виплати працівникам?Що включають в себе поточні виплати працівникам?Що включають в себе виплати при звільненні?Що включають в себе виплати по закінченні трудової діяльності і як вони відображаються в бухгалтерському обліку?Як розрахувати вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою по закінченні трудової діяльності на дату балансу?Як розрахувати протягом звітного періоду витрати на відсотки за програмою?Як розраховуються актуарні прибутки та збитки?Як розрахувати вартість раніше виконаних працівниками робіт?Як здійснюється скорочення та остаточні розрахунки за програмою? Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань Визначення власного капіталу та його функціїЯкою мірою наведене визначення власного капіталу відповідає формуванню власних джерел у реформованих сільськогосподарських підприємствах?Що є складовими власного капіталу? Облік статутного капіталуУ яких випадках може збільшуватися статутний капітал в акціонерному товаристві?У яких випадках може зменшуватися статутний капітал?Як впливає зменшення вартості чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю на статутний капітал?Які особливості обліку статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ)?Які особливості обліку статутного капіталу а приватних (приватно-орендних) підприємствах? Облік пайового капіталу Облік додаткового капіталу Обпік резервного капіталу Облік вилученого капіталуЯк відображується на бухгалтерських рахунках повторний випуск в обіг викуплених акцій?Як відображується на бухгалтерських рахунках анулювання власних викуплених акцій? Облік неоплаченого капіталу Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)Як визначається прибуток нерозподілений?На яких бухгалтерських рахунках відображаються операції зі списання збитків?Як здійснюється облік використання прибутку у звітному періоді? Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів Облік цільового фінансування і цільових надходжень Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності Сутність доходу, його визнання й оцінкаЩо є передумовою визнання доходу?За якими групами класифікуються в бухгалтерському обліку визнані доходи від звичайної діяльності?Як оцінюється дохід? Облік формування доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Економічний зміст реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Первинна документація з реалізації продукції Синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг Облік заставних закупівель зерна у сільськогосподарських товаровиробників Облік формування доходу і витрат іншої операційної діяльностіЯк обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від первинного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю?Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від реалізації іноземної валюти?Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів?Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходу і втрат від операційної курсової різниці?Як обліковуються операції, пов'язані а отриманням доходів і втрат від штрафів, пені, неустойок?Як обліковуються доходи і витрати від списання активів?Як обліковуються доходи і витрати від списання дебіторської і кредиторської заборгованості?Де обліковується дохід від безоплатно одержаних активів?Де обліковуються інші доходи і витрати операційної діяльності?Де обліковують витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств та закладів оздоровчого та культурного призначення? Облік формування доходу і витрат фінансової діяльностіЯка встановлена методика обліку доходів від участі в капіталі?Яка встановлена методика обліку інших фінансових доходів та інших фінансових витрат?Що розуміють під терміном запозичення?Що розуміють під терміном капіталізація фінансових витрат?У яких випадках капіталізують фінансові витрати? Облік формування доходу і витрат від іншої звичайної діяльностіЯк обліковується дохід від реалізації фінансових інвестицій?Як обліковується дохід від відновлення корисності активів?Як обліковується дохід та втрати від неопераційної курсової різниці?Що обліковується на субрахунку 745?Що обліковується на субрахунку 746?Що обліковується на субрахунку 971?Як обліковуються втрати від зменшення корисності активів?Що обліковується на субрахунку 974?Що обліковується на субрахунку 975?Що обліковується на субрахунку 976?Що обліковується на субрахунку 977? Облік формування надзвичайних доходів і витратЗ якими страховими компаніями мають стосунки сільськогосподарські підприємства?Як визначається страхова сума обов'язкового страхування?Як визначається загальний збиток у разі загибелі або пошкодження врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень?На якому рахунку обліковуються втрати і доходи від надзвичайних подій?На якому рахунку обліковуються втрати і витрати від надзвичайної діяльності?Які надзвичайні доходи і втрати притаманні сільськогосподарським підприємствам і як вони обліковуються ? Податок на прибуток підприємств Податковий прибуток та податок на прибуток підприємства 17 "Податок на прибуток" Облік податку на прибуток Порядок формування та облік фінансових результатів Поняття фінансових результатів та порядок їх формуванняЩо вважається моментом виникнення доходів і витрат ?Як обчислюється фінансовий результат у відповідності з вимогами П(С)БО 30 "Біологічні активи"?Як формується чистий прибуток (збиток) ? Облік формування фінансових результатів Інвентаризація активів і зобов'язань підприємства Мета і завдання інвентаризації Терміни проведення інвентаризаціїЯкі терміни проведення інвентаризації рекомендовані підприємствам агропромислового виробництва? Порядок проведення інвентаризаціїЯкі особливості проведення інвентаризації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах?Які особливості проведення інвентаризації дорослої худоби та тварин на вирощуванні та відгодівлі?Які особливості проведення інвентаризації незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва? Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку Фінансова звітність Склад і призначення фінансової звітностіЯкими нормативними документами передбачено порядок складання та подання фінансової звітності і кому вона подається? Характеристика П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" Характеристика П(С)БО 2 "Баланс" Характеристика П(С)БО З "Звіт про фінансові результати" Характеристика П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" Характеристика П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" Виправлення помилок та інші зміни у фінансових звітахЯк здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах?Як відобразити в обліку зміни облікової політики і облікової оцінки?Як здійснюється виправлення помилок, допущених після дати балансу? Примітки до річної фінансової звітності згідно з вимогами П(С)БОНа що необхідно звернути увагу при розкритті інформації у Примітках до річно фінансової звітності щодо нематеріальних активів?Як розкривається інформація про основні засоби у Примітках до річної фінансової звітності?На чому необхідно зосередити увагу при розкритті інформації про запаси в Примітках до річної фінансової звітності?Які показники щодо власного капіталу підлягають розкриттю в Примітках до річної фінансової звітності?Яка додаткова інформація про рух грошових коштів розкривається у Примітках до річної фінансової звітності?Як розкривається Інформація про дебіторську заборгованість у Примітках до річної фінансової звітності згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"?Як розкривається інформація про зобов'язання у Примітках до річної фінансової звітності згідно зі стандартом 11 "зобов'язання"?Який встановлено порядок розкриття інформації щодо виправлення помилок, які мали місце на підприємстві? Характеристика Додатку до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6) УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК Теоретичні основи управлінського обліку Зміст та аспекти управлінського облікуХто є користувачами бухгалтерської інформації?Що є основними завданнями управлінського обліку?Який зв'язок системи управління підприємством і управлінським обліком? Предмет, методи та основні принципи побудови управлінського облікуЩо є предметом управлінського обліку?Які методи застосовуються в управлінському обліку?Які основні принципи застосовуються в управлінському обліку? Структура навчальної дисципліни "Управлінський облік" Системний підхід і основні способи класифікації витрат Економічний зміст витрат Класифікація витратЩо відноситься до вичерпних та невичерпних витрат?Що відноситься до витрат на продукцію і витрат на обліковий період?Що відноситься до прямих і непрямих витрат?Що відноситься до основних, накладних та конверсійних витрат?У чому суть змінних і постійних витрат?У чому суть релевантних витрат і доходів?У чому суть маржинальних та середніх витрат?Що розуміють під дійсними та можливими витратами?Що розуміють під контрольованими та неконтрольованими витратами? Склад витрат виробництва Класифікація витрат за елементами та її зв'язок із класифікацією витрат за статтями калькуляції Бюджетування Суть бюджетування та визначення основних термінівЩо розуміють під бюджетуванням?Що відноситься до об'єктів бюджетування? Бюджетне планування Складання бюджету реалізації Складання бюджету виробництва Складання бюджету придбання виробничих запасів для забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції Складання бюджету прямих матеріальних витрат Складання бюджету прямих витрат на оплату праці Складання бюджету накладних витрат на управління виробництвом сільськогосподарської продукції Складання бюджету собівартості сільськогосподарської продукції, робіт та послуг Складання бюджету адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством Складання бюджету витрат на збут (комерційних витрат) Складання бюджету собівартості реалізованої продукції за бюджетний період Складання бюджетного звіту про фінансові результати Складання бюджету грошових коштів Складання бюджетного балансу Бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів Бюджетний контроль Напрямки аналізу фінансово-господарської діяльності підприємстваФакторний аналіз виконання бюджетів Структурний аналіз активів і пасивів та розрахунок балансових пропорцій Аналіз поточного фінансового стану підприємства Експрес-аналіз фінансового стану підприємства Аналіз рентабельності Переваги та недоліки бюджетування Облік виробництва Завдання обліку виробництва Характеристика обліку виробництва як складової фінансового та управлінського обліку Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатації машин й обладнанняНа якому рахунку обліковують витрати, виконані роботи (послуги) допоміжними виробництвами?Що обліковується на субрахунку "Ремонтні виробництва"?Як ведеться облік на субрахунку "Автомобільний транспорт"?Як ведеться облік за субрахунком "Енергетичні виробництва (господарства)"?Як ведеться облік на субрахунку "Водопостачання"? Як ведеться облік на су-брехунку "Гужовий транспорт"? Облік витрат та виконання робіт машинно-тракторного парку Економічний зміст витрат машинно-тракторного парку і завдання їх обліку Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин Бухгалтерський облік витрат машинно-тракторного парку Розрахунок визначення калькуляційних різниць між плановою і фактичною собівартістю транспортних робіт тракторного парку Облік витрат на організацію виробництва і управління Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління Облік та розподіл загальновиробничих витрат Облік адміністративних витрат Облік витрат майбутніх періодів Облік витрат і виходу продукції рослинництва Облік витрат і виходу продукції тваринництва Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв Облік браку у виробництві Облік витрат за елементами Призначення рахунків для обліку витрат за елементами Облік матеріальних витрат Облік витрат на оплату праці Облік відрахувань на соціальні заходи Облік амортизації Облік інших операційних витрат Зведений облік виробництва Калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) на сільськогосподарських підприємствах Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництвОб'єкти обчислення собівартості в допоміжних виробництвах.Визначення собівартості послуг вантажного автотранспорту. Визначення собівартості послуг гужового транспорту. Обчислення собівартості електроенергії. Визначення собівартості теплоенергії. Визначення собівартості води. Визначення собівартості газу. Обчислення собівартості продукції рослинництваЯку облікову роботу необхідно виконати до визначення собівартості продукції рослинництва?Обчислення собівартості продукції зернових культур. Визначення собівартості кукурудзи. Обчислення собівартості технічних культур. Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів. Обчислення собівартості продукції тваринництваЗагальні положення. Визначення собівартості продукції вирощування та відгодівлі худоби і птиці. Визначення собівартості продукції скотарства. Визначення собівартості продукції в м'ясному скотарстві.Визначення собівартості продукції свинарства. Визначення собівартості продукції вівчарства. Визначення собівартості продукції птахівництва. Визначення собівартості продукції конярства. Визначення собівартості продукції кролівництва. Визначення собівартості продукції звірівництва. Визначення собівартості продукції рибництва. Визначення собівартості продукції бджільництва. Визначення собівартості продукції шовківництва. Визначення собівартості сперми плідників. Облік на позабалансових рахунках Економічний зміст позабалансових рахунків та їх призначення Облік орендованих необоротних активів Облік активів, що перебувають на відповідальному зберіганні Облік контрактних зобов'язань Облік непередбачених активів і зобов'язань Облік гарантій та забезпечень наданих Облік гарантій та забезпечень отриманих Облік списаних активів Обпік бланків суворого обліку Облік амортизаційних відрахувань
 
Наст >