< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегія управління доходами та витратами малого підприємства

Управління доходами та витратами малого підприємства є невід'ємною частиною роботи, пов'язаної з розробленням економічної стратегії функціонування малого підприємства. Зокрема, управління доходами спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних і змінних витрат, повної та своєчасної сплати усіх видів податків, обов'язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Таким чином, управління доходами (та, як наслідок, витратами) малого підприємства передбачає: обґрунтування видів діяльності, доцільних для здійснення; встановлення критеріїв ефективності укладених договорів для закупівлі виробничих запасів (товарів і под.); формування гнучкої цінової політики; обґрунтоване використання системи цінових знижок, своєчасність їх впровадження; встановлення економічно обґрунтованого розміру торговельних надбавок (знижок).

Структурно-логічна модель управління доходами малого підприємства зображена на рис. 10.3. Застосування цієї моделі на практиці дає можливість суттєво систематизувати роботу із планування та управління доходами малого підприємства.

Структурно-логічна модель управління доходами малого підприємства

Рис. 10.3. Структурно-логічна модель управління доходами малого підприємства

Оцінка можливих моделей розвитку доходів малого підприємства характеризує процес їх кінцевого вибору за певними критеріями. Цей процес доцільно здійснювати за двома основними етапами:

  • 1) створення моделі розвитку доходів, яка має пройти експертну оцінку на відповідність цілям стратегічного управління доходами та загальним корпоративним цілям розвитку підприємства у стратегічному періоді. На цьому етапі мають бути забраковані усі моделі, які не відповідають означеним вимогам;
  • 2) оцінка альтернативних варіантів моделі розвитку доходів за критеріями: відповідність моделі стану та передбачуваним змінам зовнішнього середовища; відповідність моделі внутрішньому потенціалу та можливостям підприємства; внутрішня збалансованість показників розвитку доходів, що закладаються в модель; прийнятність рівня ризиків, закладених у модель; обсяг витрат ресурсів, необхідний для реалізації моделі.

За умови відповідності цим критеріям може бути обрана найкраща за показниками модель стратегії розвитку доходів малого підприємства.

Вибір інструментів реалізації обраної моделі збільшення доходів малого підприємства завершує процес їхньої розробки. Такими інструментами можуть бути: цінова політика, асортиментна політика, політика розвитку товарів (послуг), планування доходів, орієнтоване на стратегічні цілі їх збільшення та контроль за виконанням цих планів.

В умовах ринкової економіки від уміння прогнозувати та управляти доходами і витратами залежить фінансовий результат діяльності малого підприємства, а відтак і досягнення ним поставлених стратегічних завдань у довгостроковому періоді. Відповідно, планування витрат малого підприємства є однією зі складових стратегії управління його діяльністю.

Стратегія управління поточними витратами малого підприємства схематично зображена на рис. 10.4. Відповідна послідовність дій має розпочинатися із обліку поточних витрат. На наступному етапі здійснюється аналіз обсягу, структури витрат та факторів, які на них впливають. Далі обчислюють величину витрат залежно від планів малого підприємства щодо збільшення чи зменшення обсягів його господарської діяльності. Відповідно до такого планування визначають прогнозовані витрати на плановий період. Наступний етап передбачає здійснення техніко-економічних розрахунків за статтями витрат. Для одержання більш вірогідних результатів прогнозування використовують методи економіко-математичного моделювання. На останньому етапі доцільно провести контроль відповідності фактичної величини витрат запланованим і, відповідно, розпочинати процес управління витратами на наступний плановий період.

Оцінка витрат малого підприємства у процесі їх аналізу має здійснюватись із урахуванням завдань, які достають перед малим підприємством на певному етапі його розвитку. Управління витратами зазвичай спрямоване на досягнення оптимальних їх обсягів та рівня, який забезпечив би передбачений планом обсяг господарської діяльності малого підприємства і його прибуток.

Стратегія управління поточними витратами малого підприємства

Рис. 10.4. Стратегія управління поточними витратами малого підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >