< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Сутність доходів Державного бюджету

Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів.

Залежно від конституційного устрою держави може бути кілька рівнів доходів бюджету — від загальнодержавного до нижчих адміністративно-територіальних угруповань. Україна згідно з Конституцією є унітарною державою, і тому доходи бюджету мають два рівні — державний та місцеві. До місцевих відносять бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, обласні, міські, районні, сільські та селищні.

У цьому параграфі розглядаються доходи Державного бюджету.

Головним джерелом доходів бюджету є національний дохід. Основними методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу національного доходу і утворення бюджетних доходів, є податки, збори, неподаткові платежі, позики, емісія грошей.

Співвідношення між ними залежить від економічної та соціальної ситуації в державі, рівня економічного розвитку держави, стратегії держави в міждержавних відносинах. Податки, збори та обов'язкові платежі є головним методом перерозподілу національного доходу, їх частка в окремих країнах може досягати 90 %.

Джерела доходів

Джерела доходів Державного бюджету України визначені Бюджетним кодексом та іншими нормативними актами. Конкретизація доходів та ставок відрахувань уточнюється в Законі про Державний бюджет на поточний рік. Розглянемо класифікацію доходів, подану в табл. 15.2.1*14.

*14: {Цит. за: Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В. Цитована праця. — С. 53.}

Класифікацфя доходів Державного бюджету

У першому розділі бюджетної класифікації "Класифікація доходів бюджету" визначені такі джерела доходів:

податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

офіційні трансферти;

цільові фонди.

Податкові надходження — це передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори й інші обов'язкові платежі.

Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження від штрафів і санкцій, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:

доходи від власності та підприємницької діяльності;

адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

надходження від штрафів та фінансових санкцій;

інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:

надходження від продажу основного капіталу;

надходження від реалізації державних запасів товарів;

надходження від продажу землі та нематеріальних активів;

податки на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть надходити:

від органів державного управління;

урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;

з іншої частини бюджету*15.

*15: {Юрій С. /., Стоян В. /., Мац М. Й. Цитована праця. — С. 78—79.}

На рівень доходів Державного бюджету впливають зовнішні та внутрішні фактори (рис. 15.2.1). Вони можуть мати

Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на доходи Державного бюджету

економічне, соціальне, політичне, національне спрямування. Розглянемо лише економічний напрям як найбільш вагомий.

Склад доходів Державного бюджету України передбачений ст. 29 Бюджетного кодексу.

Доходи Державного бюджету України включають: доходи (за винятком тих, які згідно з Бюджетним кодексом закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори й обов'язкові

платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

гранти і дарунки у вартісному обрахунку;

міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Розглянемо планові цифри доходів Державного бюджету

України на 2003 р. У ст. 1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" початково передбачалось "установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 50.020.875,9 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 39.511.422 тис. грн та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 10.509.453,9 тис. грн, згідно з додатком № 1 до цього Закону".

Зважаючи на сприятливу соціально-економічну ситуацію, зростання обсягів ВВП, Верховна Рада постановила:

І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" такі зміни*16:

*16: {Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 10—11. — Ст. 86 (із змінами, внесеними законами України від 6 березня 2003 p. № 630-1V та від 3 квітня 2003 p. № 653-1V).}

— у статті 1:

у частині першій цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замінити відповідно цифрами "52.959.040,4", "41.916.465" та "11.042.575,4".

Класифікація доходів Державного бюджету подана в табл. 15.2.2.

Висновки

Доходи Державного бюджету залежать від стану економічного розвитку держави, рівня сплати платежів до бюджету, ефективності системи контролю за цими платежами.Класифікація доходів бюджету

  • 1. Важливе значення для рівня доходів бюджету мають зовнішні та внутрішні чинники.
  • 2. В умовах України вагомий вплив на рівень доходів відіграє "тіньова економіка". Вивести економіку з цієї "тіні" — одне із головних завдань всіх гілок влади.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. У чому сутність доходів Державного бюджету?
  • 2. Назвіть критерії класифікації доходів.
  • 3. Перелічіть основні зовнішні і внутрішні фактори впливу.
  • 4. Назвіть склад доходів, передбачений Бюджетним кодексом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >