< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'єднання підприємств (організацій).

Підприємства можуть також на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності. Створення такого об'єднання може бути заборонене лише за умови порушення антимонопольного законодавства України. Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми і концерни, холдинги та промислово-фінансові групи, а також інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими ознаками.

Основними документами, що визначають принципи функціонування об'єднання, є договір і (або) статут, які затверджуються його засновниками. Підприємства, що ввійшли до складу таких організаційних структур, зберігають право юридичної особи. В об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть входити підприємства інших держав. Об'єднання також є юридичною особою і, відповідно, може мати самостійний і зведений баланси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, а також печатку зі своєю назвою.

Об'єднання характеризується особливою системою відносин власності і взаємних зобов'язань. Підприємства, що входять до його складу, зберігають свій економічний суверенітет і здебільшого не відповідають за зобов'язання об'єднання — так само, як і об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, що входять до його складу. Такі взаємозобов'язання можуть бути додатково внесені у статутні документи об'єднання тільки за згодою всіх сторін.

За учасниками об'єднання зберігається право виходу із його складу зі збереженням взаємних зобов'язань і договорів, укладених із іншими підприємствами й організаціями. Об'єднання може бути ліквідоване за спільним рішенням його учасників, у зв'язку із зменшенням кількості учасників до одного і за рішенням суду або арбітражу.

У межах делегованих об'єднанню повноважень воно може: укладати від свого імені договори, користуватися кредитом банку, виступати на ринку цінних паперів, створювати підприємства, здійснювати експортно-імпортні операції та іншу зовнішньоекономічну діяльність, представляти інтереси об'єднання та його учасників у стосунках з іншими підприємствами.

Як правило, для підприємств, що входять до його складу, об'єднання не вважається вищестоящим органом у нашому традиційному розумінні. Воно виконує тільки ті функції і має тільки ті повноваження, які підприємства-учасники передають йому добровільно. Якщо об'єднання здійснює комерційну діяльність, його учасники мають право на отримання частки прибутку (доходу) від цієї спільної діяльності.

Для успішної роботи об'єднання створюється відповідна система управління. Вищим органом управління є загальні збори (конференція, рада) повноважних представників підприємств-учасників, а виконавчим — правління (рада) директорів на чолі з президентом (генеральним директором). Для забезпечення управлінських функцій створюється виконавчий апарат управління. Вищий орган управління об'єднання призначає ревізійну комісію.

Майно об'єднання утворюється за рахунок вкладів учасників, доходів від власної діяльності, кредитів банків, позареалізованих доходів тощо. Учасники об'єднання не мають відособлених прав на його майно, їхні вклади в майно об'єднання можуть мати вигляд пайових і вступних внесків.

Об'єднання дозволяють раціональніше використовувати матеріальні, фінансові та інші ресурси за рахунок організації спільної діяльності, поділу праці, кооперації, об'єднання зусиль та фінансових засобів.

Підсумки

  • 1. Підприємство — це самостійна, ініціативна, постійна діяльність у сфері виробництва, надання послуг і торгівлі, що здійснюється на власний страх і ризик з метою отримання прибутку.
  • 2. Суб'єктами підприємницької діяльності в Україні відповідно до форм власності діють підприємства таких основних видів: приватне підприємство, підприємство колективної власності, комунальне підприємство, державне підприємство; підприємство, засноване на змішаній формі власності.
  • 3. У світовій практиці розрізняють три основні організаційні форми підприємницької діяльності: одноосібна власність, партнерство і корпорація. Вагоме місце в господарській діяльності розвинутих країн займає суспільне (державне) підприємство. Сьогодні в усіх економічно розвинутих країнах і в багатьох країнах, що розвиваються, сформувалася тенденція до скорочення сфери державного підприємництва.
  • 4. Переведення економіки на ринкові закони супроводжується формуванням нових форм господарювання, до яких передусім належать: господарські товариства, кооперативи й об'єднання підприємств.
  • 5. В Україні підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги та промислово-фінансові групи, а також інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими ознаками.

Терміни і поняття

Підприємництво; банкрутство; ліцензія; одноосібне володіння; товариство; корпорація; корпорація колективного володіння; концерн; подвійне оподаткування; диверсифікація; консорціум; асоціація, картель; синдикат; пул; трест; кооператив; акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство; акція; дивіденд.

Питання для повторення

  • 1. Які умови необхідні для розвитку підприємництва?
  • 2. Назвіть основні чинники успіху підприємницької діяльності.
  • 3. Які основні види підприємств в економіці України пере хідного періоду?
  • 4. Яку політику проводить уряд України щодо малих підприємств?
  • 5. Перерахуйте основні види господарських товариств за типом відповідальності та дайте їм характеристику.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >