< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовка пропозицій

Пропозиція - це документ, в якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських організацій, установ.

Реквізити пропозиції: назва міністерства, якому підпорядкована установа; повна назва організації - автора документа; адресат; назва виду документа; дата документа; місце написання документа; текст документа; підпис.

Складання рапортів

Рапорт - службовий документ, що застосовується у діяльності органів внутрішніх справ України, військових колективах. Така форма повідомлень містить переважно питання про дозвіл на виїзд, тимчасове звільнення від присутності з точним визначенням часу вибуття й прибуття, адреси перебування та телефону.

У роботі правоохоронних органів інформацію доповідного характеру також виконують рапортом, в якому доповідають про ситуацію, стан справ, що має місце, чи факт виконання певної роботи.

Виконується рапорт як з ініціативи працівника, так і за вказівкою керівника.

Підготовка рефератів

Реферат - це:

  • 1) короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;
  • 2) доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат готується за кількома джерелами. У ньому подаються як чужі, так і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Реквізити реферату: назва міністерства, якому підпорядкована установа; назва закладу, в якому навчається автор; назва кафедри, на якій виконано роботу; назва реферату; прізвище, ім'я, по батькові виконавця; прізвище, ім'я, по батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь керівника роботи; місце і рік написання реферату;. зміст роботи; текст; перелік використаної літератури; підпис і дата написання документа.

Текст реферату повинен містити:

  • - вступну частину;
  • - основну частину;
  • - висновки;

За кількістю матеріалу реферат має бути не менше 15 друкованих сторінок.

Написання рецензій

Рецензія - це критичний відгук (аналіз і оцінка) на друковану наукову працю, статтю чи художній твір.

Реквізити рецензії: - назва виду документа; - заголовок, який містить назву рецензованої роботи; прізвище та ініціали її автора; рік публікації; - назва видавництва; текст, що складається з двох частин (короткий виклад змісту роботи та висновки; зауваження і пропозиції автора рецензії); - підпис та посада особи, яка рецензувала роботу; - дата підготовки рецензії.

У разі необхідності рецензію засвідчують відбитком печатки або спеціального штампу.

Написання скарг

Скарга - це документ, в якому особа (установа) скаржиться на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.

Реквізити скарги: адресат (назва установи або посадової особи, яка має повноваження щодо розгляду даної скарги); адресант (прізвище, ім'я, по батькові, посада, домашня адреса і паспортні дані особи, яка подає скаргу); назва виду документа; текст документа; дата написання документа;, підпис; засвідчення підпису.

Підготовка списків

Список - документ інформативного характеру який містить перелік осіб, предметів.

Складається список у табличній формі. У першій колонці ставиться порядковий номер, потім подаються найменування об'єктів, прізвища та ініціали працівників (якщо необхідно), наводяться інші відомості - рік народження, освіта, місце проживання.

Деякі списки підлягають затвердженню посадовими особами (наприклад, список на одержання житлової площі).

Складаються списки в певному порядку Якщо це список осіб за алфавітом, то ім'я та по батькові ставиться після прізвища. Зразок складеного списку наведено в додатку 4.33.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >