< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прикметник

У діловому стилі переважають відносні прикметники, якісних прикметників значно менше. Проте використання якісних прикметників, а саме їх ступенів порівняння (форми для вияву більшої чи меншої міри якості), спричиняє певні труднощі. В українській мові ці форми можуть бути як однослівними, синтетичними, простими: дорогий - дорожчий - найдорожчий, досвідчений - досвідченіший -найдосвідченіший, - так і двослівними, аналітичними, складеними: дорогий - більш дорогий, найбільш дорогий, досвідчений - більш досвідчений - найбільш досвідчений.

У нормативному акті ступінь більшого чи меншого вияву якості передається звичайно аналітичними формами - з допомогою прислівників більш (найбільш), менш (найменш), а також далеко, надто, дуже і т. ін. Оскільки творення таких форм практично можливе від усіх якісних прикметників, ці аналітичні форми вільно відмінюються, сприймаються як стилістично нейтральні, у той час як однослівні форми мають виразний емоційний колорит.

Утворюючи ступені порівняння, враховуємо:

 • а) прислівник дуже вказує на абсолютний ступінь вияву ознаки, найбільш - на відносний ступінь вияву ознаки, бо тут можливі йменш, більш, найменш. Пор: дуже якісний - більш/менш якісний;
 • б) в українській мові відсутній прикметник самий на позначення ступеня вияву ознаки, тому вирази на кшталт самий досконалий, самий розумний вважаються такими, що не відповідають нормам літературної мови. У такому разі мовними нормами передбачено вживання префікса най-: найдосконаліший, найрозумніший. Можливі варіанти підсилення ступеня ознаки за допомогою часток що, як: якнайрозумніший, щонайдосконаліший. При вживанні таких форм у документах слід зважати на їх емоційно-експресивне навантаження;
 • в) при творенні вищого/найвищого ступеня порівняння прикметника (складена форма) прислівники більш/менш, найбільш/найменш слід додавати до форми прикметника, а не до простої форми вищого ступеня порівняння прикметника: більш/менш дешевий (не більш/менш дешевший), найбільш/найменш дешевий (не найбільш/найменш дешевший), більш вдалий, менш агресивний, найбільш поважний.

ЧИСЛІВНИК

 • 1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру), в запису відтворюється словом, а не цифрою: дві справи на розслідуванні, складено три протоколи.
 • 2. Однозначні числівники, якими позначають часові межі, записують словами: три - п ять місяців.
 • 3. Якщо однозначне число супроводжується одиницями виміру, запис відбувається цифрою: 16 тонн, 5 сантиметрів.
 • 4. Числівники складні й складені зазвичай записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення: За рік порушено 34 кримінальні справи. Тридцять чотири кримінальні справи порушено за рік.
 • 5. Цілі числа, які передаються кількома знаками, записують, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій - кожен четвертий знак: 400 000 т, 879 684 грн.).
 • 6. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник уводиться в текст із відмінковим закінченням: за 2-м класом точності. При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби і, 2, 3-го сортів.
 • 7. Деякі порядкові числівники для розрізнення серед інших позначень пишуться в документах римськими цифрами без відмінкових закінчень: звіт за І квартал.
 • 8. Складні слова, перша частина яких - цифрове позначення, можуть писатися комбіновано: 50-відсотковиЙ, 100-кілометровий. Другу частину такого запису можна скоротити, якщо це одиниця виміру: 50 %, 100-км.
 • 9. Порядкові числівники, які не супроводжуються одиницями виміру, записуються словами: односторонній договір, багатосторонній договір; можливий комбінований запис: двокімнатна квартира (2-кім-натна квартира), чотириповерховий будинок (4-поверховий будинок).
 • 10. Окремі види інформації передаються у формі змішаного запису, який складається із цифр та слів: 679000-679 тис. Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих чисел, але й значно полегшує зорове сприймання, а, отже, - й опрацювання документа.

Узгодження числівника з іменником:

 • а) Із числівником "один" іменники узгоджуються у формі Н. відмінка однини: один гектар, двадцять один відсоток, вісімсот тридцять одна гривня;
 • б) із числівниками "два", "три", "чотири" іменники узгоджуються у формі Н. відмінка множини: сімдесят два гектари, сорок три відсотки, у чотири рази, два інспектори;
 • в) із числівником "п'ять" (і далі) іменники узгоджуються у формі Р. відмінка множини: вісімдесят п'ять гектарів, шість відсотків;
 • г) із дробовими числівниками іменники узгоджуються у формі Р. відмінка однини: одна друга гектара, нуль цілих і п 'ять десятих відсотка;

ґ) із числівником "півтора" узгоджуються іменники чол., серед, роду у формі Р. відмінка: півтора метра, півтора літра, у півтора раза;

 • д) із числівником "півтори" узгоджуються іменники жін. роду у формі Р. відмінка: півтори доби, півтори зміни;
 • е) в усному мовленні при озвученні дробового числівника часто вживають вираз "з половиною". У такому разі узгодження іменника відбувається за цілим числом: два з половиною роки, п 'ять з половиною років.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >