< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності

Об'єм і структура програми аудиту залежить від поставлених цілей перевірки. Замовник може запросити аудиторську перевірку на найрізноманітніші тематики. До таких аудиторських перевірок можна віднести:

 • o дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності;
 • o фінансовий стан підприємства;
 • o виконання контрактних угод;
 • o компоненти фінансових звітів;
 • o маркетингова діяльність;
 • o сегменти бухгалтерської звітності.

Крім того в план і програму проведення можна включити проведення консультацій.

Саме тому, від поставленої цілі залежить також і об'єм перевірки, і окремі частини господарської діяльності, бухгалтерської і фінансової.

Якщо мова йде про перевірку звітності, то в основу перевірки ставлять наявність звітності, її стан, реальність бухгалтерських і фінансових показників.

Одночасно, також перевіряється порядок відображення господарських операцій.

Саме тому предмет аудиту залежить від:

 • o напрямку аудиторської діяльності, тобто яка сфера діяльності перевіряється;
 • o від періоду діяльності, тобто за який період перевіряється інформація: минулий, теперішній і майбутній.

Тобто предметом аудиту є господарська і виробнича діяльність підприємства та його інформаційний стан за певний період.

Під методом аудиторської діяльності розуміють комплекс прийомів і способів використаних при вивченні об'єктів, їх можна розділити на три групи:

 • o фактичні: зважування, обмірювання, вимірювання, лабораторний аналіз, контрольний запуск сировини у виробництво;
 • o документальні: вивчення документів, зустрічна перевірка, взаємна перевірка, математичне моделювання, довідки, аналіз;
 • o оцінка ресурсів, достовірність господарських операцій та фінансової звітності.

Такі прийоми можуть застосовуватись при аудиті як внутрішньої так і зовнішньої інформації.

Різниця: "ревізія" та "аудит"

При всеосяжному підході і розгляді таких економічних категорій необхідно виходити з наступних принципів:

 • o належності власності;
 • o цільових;
 • o методологічних.

При розгляді підходів по належності власності на підприємствах, встановлюють, що ревізія проводиться в державних підприємствах.

Цільові ревізії можуть проводитися в окремих не державних підприємствах по завданню судово-слідчих органів.

Ревізія проводиться органами державного контролю. Під ревізією розуміють метод документального контролю по виявленню фінансового стану підприємства, цілісності власності й законності здійснення господарських операцій.

На відміну від ревізії при аудиті, в першу чергу, перевіряють достовірність фінансових звітів. Аудит, крім того, є незалежною перевіркою.

Підсумки проведення ревізії оформлюються актом або довідкою. При ревізії повинна бути забезпечена повнота обстеження об'єкту, вирішені завдання по збереженню власності підприємства і виявленню законності операцій.

Оплату за проведення ревізії здійснює організація-виконавець вищестояща ланка. Підсумком проведення аудиту оформлюється аудиторський висновок.

Цільові принципи проведення ревізії та аудиторської перевірки є дуже важливими. Так, при поставленій цілі проведення ревізії встановлюється необхідність повного виявлення порушень. Після проведення ревізії розробляються заходи по їх ліквідації.

При проведенні аудиту на чолі цільової задачі ставиться виявлення й локалізація порушень, а також встановлення достовірності показників фінансових звітів і даних бухгалтерського обліку. При цьому встановлюють негативний вплив на платоспроможність замовника. Аудиторські перевірки проводять на основі господарських договорів. Розрахунок за проведення перевірки здійснює замовник.

Аудиторська перевірка проводиться по принципу розумної достатності. При цьому вирішуються завдання по залученню додаткових пасивів й повноти нарахування й внесення податків в бюджет. А за результатами аудиторської перевірки складається аудиторський висновок.

Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінами

Аудит в Україні займає дедалі більш вагоме місце в системі господарського контролю. Аудит, як і інші економічні науки, тісно пов'язаний з вищими науками: філософією, політологією, управлінням, бухгалтерським обліком, статистикою, аналізом господарської діяльності, фінансами та ін. Економічні закони розкривають суть та необхідність аудиту в період ринкових відносин як правової сили.

Аудит необхідний не тільки для захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації, а й для вираження продуктивних сил. Вони повинні відповідати суб'єктам соціальних відносин. Якщо контроль є однією з функцій управління виробничим процесом, то аудит - дзеркалом виробничої діяльності підприємства. Аудит, як і інші економічні науки, є важелем економічного процесу ринкових відносин.

В аудиті використовують прийоми статистичних досліджень та знання з організації фінансового стану об'єкта, який досліджується. Формування знань про правильність ведення та відображення господарських процесів допомагає зрозуміти бухгалтерський облік, порядок оформлення первинної документації, ведення бухгалтерських регістрів, складання балансу та іншої звітності. Упровадження у практику нових стандартів бухгалтерського обліку в аудиті, економіко-математичних методів вимагає більш відповідального ставлення до ведення господарювання в державі. Це пояснюється зростаючим зв'язком аудиту з математичним програмуванням, обчислювальною технікою та електронною обробкою економічної інформації.

Впливаючи на правильність розпаювання земель, створення акціонерних та приватних підприємств, аудит спирається на юридичні науки та чинне законодавство. Аудиторські кадри постійно користуються наявною інформацією Інтернету та іншими формами забезпечення інформацією: телебаченням, радіо тощо. У цьому успіх та висока ефективність незалежного контролю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >