< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок надання і погашення кредитів шляхом врахування векселів

Врахування векселів полягає в тому, що банк купує у векселедержателя (постачальника) за індосаментом на ім'я банку векселі до настання терміну платежу за ними. Банк стає кредитором-векселедержателем, терміново оплачує пред'явникові вексель, стягуючи на свою користь суму дисконту.

Сума дисконту (знижка від номінальної суми векселя) якраз і є доходом банку при врахуванні векселів.

Сума дисконту визначається від номінальної вартості векселя за обліковим процентом за період, що залишається до погашення векселя. Тому врахування банками векселів ще називають обліковим кредитом, або дисконтним кредитом, цей кредит короткостроковий, на встановлену суму ліміту.

Розраховують суму дисконту за формулою:

де Д - сума дисконту;

Н - номінальна сума векселя;

Т - строк у днях від дня обліку до дня платежу;

П - обліковий процент (процентна ставка річна).

Ціна векселя, яку отримує векселедержатель як суму облікового кредиту, визначається так:

де Ц - ціна (сума) облікового кредиту.

За векселем, що передбачає платіж не в місці врахування, стягують у дисконтному банку з векселедержателя порто (поштові видатки) і дамно (комісія іногороднім банкам за інкасування іногородніх векселів), а також можуть використовувати дві процентні ставки за цього кредитування.

Розрахунок суми, яка належить до сплати пред'явникові векселя, може здійснюватися в цьому разі за формулою:

де Р - сума, що виплачується пред'явникові за врахований вексель;

S - номінальна сума векселя;

і - процентна ставка, за якою нараховуються проценти на номінальну суму векселя;

д - дисконтна ставка, за якою розраховується дисконт і проценти, що утримуються на користь банку;

v - процентна ставка, за якою нараховується комісія;

g - процентна ставка, за якою нараховується дамно;

р - сума порто;

n - кількість днів року;

д1 - кількість днів від дня врахування до дня платежу за векселем;

д2 - кількість днів від дня, з якого нараховуються проценти на номінальну суму векселя, до дня платежу за векселем.

Банкам вигідні операції облікового кредиту ще й тому, що цей вид кредиту не лімітується центральним банком, тобто кожен банк керується лише наявністю власних кредитних ресурсів, розробленою кредитною політикою та дотриманням загальних економічних нормативів ризику. Правда, дохід банк хоча і стягує при оформленні договору на врахування векселів, перераховує на дохідний рахунок після того, як вексель буде оплачений платником.

Векселепред'явник (векселедержатель, індосат) подає в банк для одержання облікового кредиту такі документи:

 • • заява;
 • • реєстр векселів. Іногородні векселі, що будуть оплачуватися не за місцем знаходження дисконтного банку, записуються в окремий реєстр;
 • • оригінали векселів;
 • • дві ксерокопії кожного із векселів з лицьового та зворотного боків;
 • • копії установчих документів;
 • • баланс і звіт про фінансові результати на останню звітну дату;
 • • комерційний контракт;
 • • довідка про операції на поточному рахунку.

Опрацювання працівниками вексельного підрозділу банку векселів у процесі їх врахування проходить у такому порядку:

 • • перевірка векселів, а також проставлених на них бланкових індосаментів;
 • • трансформація бланкових індосаментів у банківські (позичальник, проставивши бланкові індосаменти, повинен залишити перед своїм підписом достатньо місця, щоби банк поставив свій штамп);
 • • перевірка реєстру і векселів на економічну та юридичну надійність;
 • • реєстрація векселів у Книзі реєстрації;
 • • учинення на векселях і в реєстрі реєстраційних номерів;
 • • оформлення кредитної оцінки, передання у кредитний комітет (комісію).

Юридична експертиза передбачає перевірку справжності векселів та законності володіння векселями (володарями векселя є ремітент, останній індосат, пред'явник векселя), а також перевірку складення векселя згідно з вимогами, перевірку правильності акцепту, індосаментного ряду, наявності хоча б 2-х підписів (векселедавця і першого векселедержателя).

Економічна експертиза полягає в тому, що перевіряють платоспроможність не тільки позичальника-ремітента, векселедавця та платника, а й індосантів.

Кредитний комітет надає остаточний дозвіл на цей вид кредитування, відкриває ліміт кредитування, який не перевищує загальної суми кредитоспроможності позичальника та залежить від вартості векселів, поданих до врахування.

Після укладення договору на врахування оформляють Відомість реєстрів, поданих до врахування векселів, де вказано кількість і суму векселів. Векселі приймають на зберігання у сховище банку за Актом прийняття-пере-давання векселів.

Для своєчасного отримання банком платежу від векселедавця чи акцептанта банківські працівники на кожний робочий день складають Термінову відомість врахованих векселів у двох примірниках (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Термінова відомість врахованих векселів, з терміном оплати ... березня 200Х року

N0 векселів

Найменування

Сума векселів

Відмітка про оплату

Примітка

векселедавців

пред'явників

1

2

3

4

5

6

Векселедавцям та акцептантам банк посилає спеціальні повідомлення для здійснення ними оплати врахованих векселів у день настання терміну платежу.

Дисконтний банк повинен також слідкувати за станом заборгованості кожного позичальника, який отримав обліковий кредит, тому оформляється спеціальна Книга обліго (винен) вексельних позичальників, яка має форму особових рахунків, відкритих для пред'явників та платників за векселями. Після своєчасного отримання платежу у відомості роблять відмітку "погашено", а також на оплаченому векселі (рис. 5.3).

Врахування векселів із погашенням у дисконтному банку

Рис. 5.3. Врахування векселів із погашенням у дисконтному банку:

 • 1 - подання векселя і документів до врахування;
 • 2 - платіж за векселем мінус дисконт;
 • 3,4,5 - опрацювання векселя в банку;
 • 6 - подання векселя до платежу;
 • 7 - оплата векселя платником, погашення його.

Є ще два різновиди облікового кредиту - безоборотне врахування та врахування з реверсом.

За безоборотного врахування пред'явник векселя вибуває з числа осіб, що зобов'язані за цим векселем. В індосаменті на ім'я банку проставляється відповідне застереження.

Врахування векселів із реверсом передбачає таку ситуацію, коли пред'явник векселя оформляє банкові позавексельне зобов'язання на викуп цих векселів до настання строку платежу за ними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >