< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія роботи в середовищі АРМ

Технологічний процес роботи в середовищі АРМ визначається процесом діалогового розв'язування конкретної бізнес-задачі. До загальних технологічних дій процесу входять: доступ користувача до системи; введення даних; контроль за інформацією та її редагування; формування інформаційних файлів (бази даних); обчислювальна обробка даних; інформаційно-довідкове обслуговування; відображення інформації. Узагальнену технологічну схему процесу формування бази даних у середовищі АРМ наведено на рис. 4.3.

Роботу зі системою користувач розпочинає з перевірки повноважень. Умовою входження в систему є правильно названий користувачем пароль входження. Хід виконання процедури доступу протоколюється. Введення даних здійснюється з традиційних первинних документів шляхом реєстрації показників первинного документа у відповідній формі (шаблоні), а також з електронних документів. Одночасно з уведенням можливе виконання й арифметичної обробки документів із фіксацією розрахованих показників у відповідних колонках шаблону. Для розрахунків використовують нормативно-довідкову інформацію.

У процесі введення й обробки первинних даних передбачається три види контролю: логічний, візуальний, арифметичний. За логічного контролю на екран виводиться текстове повідомлення про виявлені системою помилки, наприклад, відсутність уведеного коду постачальника чи товару в довіднику.

Узагальнена технологія роботи в середовищі АРМ

Рис. 4.3. Узагальнена технологія роботи в середовищі АРМ

Уводячи дані, користувач візуально контролює їх на екрані (візуальний контроль). За допомогою арифметичного контролю здійснюється контроль за достовірністю введення змінної інформації (контроль за модулем, балансовий контроль тощо). Якщо введення і розрахунки виконані правильно, то користувач пересилає дані в інформаційну базу системи, а в разі потреби -виводить зміст шаблону первинного документа на друк.

Створені на базі ПЕОМ автоматизовані робочі місця функціонально, фізично та органічно настроюються на конкретного користувача (персональний АРМ) або групу користувачів (груповий АРМ). Задачі організаційного управління, які розв'язуються в складі АРМ, можна умовно поділити на три класи. До 1-го класу належать повністю формалізовані задачі (наприклад, господарський та фінансовий облік), для яких можна розробити структуровані процедури прийняття рішень. Задачі цього класу можуть розв'язуватись без участі людини за заздалегідь підготовленим алгоритмом. Для задач 2-го класу характерні слабко структуровані процедури прийняття рішень в умовах неповної інформації. До цього класу належать, наприклад, задачі поточного й оперативного управління запасами. Задачі 3-го класу потребують застосування неструктурованих процедур прийняття рішень, творчого підходу, що ґрунтується на інформованості, класифікації, таланті та інтуїції людини.

Працівників організаційного управління можна, у свою чергу, поділити на три групи: керівники (директори, головні адміністратори тощо), спеціалісти (начальники функціональних служб, головні спеціалісти), технічні працівники (секретарки, касири, комірники). Керівники вирішують, як правило, задачі 3-го класу, рідко - 1-го. Спеціалісти розв'язують задачі 2-го класу, технічні працівники - 1-го. Згідно з характером розв'язуваних задач можна виділити три класи типових АРМів: АРМ Керівника (АРМ-К), АРМ Спеціаліста (АРМ-С), АРМ Технічного та допоміжного персоналу (АРМ-Т).

АРМ-К може мати розподільну та локальну структуру. За розподільної структури дисплей установлюється на столі керівника, а основна функціональна структура (з додатковим дисплеєм) - у секретаря або помічника. Локальна структура АРМ-К передбачає повну функціональну замкненість, яка забезпечує автономну роботу. Вимоги до АРМ-К: наявність достатньо розвиненої бази даних, постійно доповнюваної оперативною інформацією; забезпечення керівника або його помічників можливістю пошуку потрібної інформації в базі даних і наочність подання; наявність діалогових програмних засобів, що забезпечують прийняття рішень із максимальною адаптацією і регулюють організаційно-адміністративну діяльність; забезпечення оперативного зв'язку з іншими джерелами інформації (у межах організаційної структури) та з безпосередніми помічниками; забезпечення можливості накопичення в пам'яті АРМ досвіду роботи і раніше прийнятих рішень.

З урахуванням характеру та особливостей праці керівника програмне забезпечення АРМ-К складається з кількох підсистем: підсистеми забезпечення професійної діяльності (модуль електронний записник; особистий архів; електронний перекидний календар; щотижневий особистий план із блоком найважливіших справ тижня й переліком найважливіших справ місяця); прийняття рішень; рутинних робіт; комунікацій.

АРМ-С призначений для зберігання текстової, числової та фактографічної інформації і дає спеціалістові можливість проводити аналітичну роботу з документами, працювати з персоналом і центральною базою даних, вести комунікаційні діалоги з допоміжними джерелами інформації.

АРМ-Т- автоматизовані робочі місця технічних працівників призначені для виконання технічної роботи, що потребує певних професійних навичок. Для такої категорії службовців характерна робота з документами (близько 70% усього робочого часу) і телефонні переговори. Основні їхні функції - введення даних, оформлення документів (друк, тиражування, розсилання тощо), ведення картотек і архівів, обробка вхідної і вихідної документації, контроль виконавчої діяльності. Характер діяльності технічних працівників мало залежить від специфіки галузі, установи, організації. Тому можливий масовий випуск типових АРМ-Т: АРМ Оператора документів; АРМ Бухгалтера; АРМ Архіваріуса; АРМ Комірника; АРМ Секретаря тощо.

АРМ у системах автоматизації банківських операцій

Системи автоматизації банківських операцій, як правило, базуються на АРМ. Склад АРМ залежить від структури управління банком, розподілу управлінських функцій і цілей тощо. Робота банку із зовнішнім середовищем здійснюється каналами телекомунікацій через АРМ Комунікацій. АРМ забезпечує експорт/імпорт інформації, тобто двосторонній обмін даними із зовнішніми абонентами: пунктом обміну валюти, клієнтами, біржею тощо.

Для забезпечення взаємодії за схемою Клієнт - Банк у клієнта встановлюється програмний комплекс АРМ Клієнта, який дозволяє: вводити і редагувати платіжні документи з використанням типового набору бланків, друкувати підготовлені документи, шифрувати і дешифрувати інформацію та забезпечувати аутентифікацію через механізм електронного підпису, відправляти і приймати документи, файли і повідомлення. У банку, відповідно, для взаємодії з клієнтом встановлюється АРМ Банку. Цей комплекс забезпечує через АРМ Комунікацій аналогічні функції з клієнтом і відправляє платіжні документи, що надійшли від клієнтів, через ЕОМ на обробку у відповідний АРМ.

АРМ Працівника відділу міжбанківських розрахунків забезпечує ведення розрахунків з іншими банками через систему СЕП НБУ - АРМ НБУ, АРМ-КЗ (керівника зміни), АРМ-РП (регіональної палати).

АРМ Працівника кредитного відділу забезпечує укладення і ведення угод, їх пролонгацію і закриття, формування графіків погашення основного боргу і виплату процентів за різними схемами, а також контроль за виконанням цих графіків та нарахуванням пені на основну частину боргу і на проценти. При цьому формується низка відомостей.

АРМ Працівника фондового відділу забезпечує виконання політики банку щодо фондового портфеля, а також виконання довірчих угод із фізичними та юридичними особами. АРМ включає режими: оцінка економічного стану об'єкта інвестицій, розрахунок аналітичних показників за цінними паперами, оцінка інвестиційної привабливості об'єкта, портфеля цінних паперів, облік надходження і рух цінних паперів тощо.

АРМ Працівника депозитного відділу забезпечує залучення тимчасово вільних кошти. Щодо предметної технології до цього АРМ включено такі ж режими, як і до АРМ Працівника кредитного відділу: укладення угоди, розрахунок процентів за різними схемами, прирахування їх до залишку тощо.

АРМ Економіста здійснює: формування електронного платіжного документа; формування витягів з особових рахунків, контроль за нарахуванням процентів на особових рахунках, контроль за залишками і проведеннями на особових рахунках, розрахунок нормативів і показників роботи банку, контроль за роботою філій, формування відомостей для податкової інспекції.

До АРМ, що функціонують у банку, треба віднести також АРМ Бухгалтера банку і АРМ Головного бухгалтера.

На фоні всіх перерахованих підсистем і задач особливе місце займає юридична підтримка прийняття рішень, що реалізується засобами інформаційно-пошукової системи (ІПС). ТПС юридичного забезпечення, як правило складається з програмної оболонки та її наповнення у формі текстових документів, хоча може містити як документальну, так і фактографічну інформацію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >