< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками

Наукові та науково-дослідні інститути HAH України, галузевих АН, наукові підрозділи державних вищих навчальних закладів, крім бюджетної наукової тематики, можуть виконувати науково-дослідні роботи (НДР) за договорами із замовниками та отримувати за це відповідну плату (доходи), яка планується і обліковується у складі коштів спеціального фонду. Підставою для виконання таких робіт є договір, укладений науковою установою із замовником. У договорі необхідно передбачити обсяг наукової роботи та етапи її виконання, порядок здавання виконаної роботи замовнику, вартість робіт і порядок розрахунків та інші питання, що регулюють відносини замовника і виконавця. До договору додаються: технічне завдання, протокол узгодження договірної вартості роботи, календарний план її виконання, кошторисні розрахунки, штатний розклад виконавців тощо.

Облік витрат на виконання договірних НДР ведуть позамовним методом. Кожному договору надається порядковий номер замовлення, відкривається окрема картка аналітичного обліку витрат. Облік витрат ведуть за статтями відповідно до кошторису. Основними статтями витрат на НДР є витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; вартість витрачених матеріалів, спеціального обладнання і устаткування; витрати на службові відрядження; Оплата робіт співвиконавців; інші прямі та накладні витрати.

До витрат на оплату праці зараховують витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати наукових працівників як Штатних, так і працюючих за сумісництвом, а також Науково-технічного та науково-допоміжного персоналу, зайнятого виконанням робіт за конкретним договором. Нарахування зарплати та її віднесення на конкретні замовлення здійснюють на підставі табеля відпрацьованого часу, підписаного науковим керівником підрозділу — виконавця робіт.

Спеціальне обладнання та устаткування для виконання НДР виготовляється безпосередньо в установах або купується у спеціалізованих постачальницьких організаціях за рахунок коштів замовника. Вартість якого устаткування повинна передбачатися у кошторисі витрат на виконання НДР. Якщо спеціальне устаткування за умовою договору або письмової згоди замовника після закінчений теми залишається у виконавця, то воно оцінюється за ціною можливою використання (справедливою вартістю) і оприбутковується у складі основних засобів, матеріалів або МШП. При цьому на вартість оприбуткованих зворотних цінностей витрати на виконання НДР не зменшуються. Названі Цінності прибуткуються як безоплатно одержані і враховуються як доходи спеціального фонду.

Окрему статтю витрат становить оплата За науково-дослідні, дослідно-конструкторські, експериментальні, лабораторно-аналітичні та інші роботи, виконані сторонніми (спеціалізованими) підприємствами і організаціями, якщо такі роботи наукова установа не може виконати своїми силами або вважає це недоцільним. З виконавцями цих робіт наукова установа укладає окремий договір.

До статті "Накладні витрати" відносять витрати, які на момент їх здійснення неможливо економічно доцільним методом віднести безпосередньо на собівартість конкретної теми. Це витрати, пов'язані з управлінням, обслуговуванням та організацією НДР установи в цілому. Такі витрати збирають (накопичують) на окремому субрахунку 826 "Витрати до розподілу" і періодично, як правило, щомісячно, розподіляють і списують на собівартість окремих замовлень (тем) пропорційно витратам на оплату праці основних виконавців.

Для обліку витрат на виконання НДР за договорами та розрахунками із замовниками та співвиконавцями планом рахунків передбачено такі субрахунки:

 • 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи";
 • 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";
 • 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами";
 • 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами".

Витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідних робіт за договорами, обліковують за дебетом субрахунку 823 в кореспонденції з кредитом рахунків запасів, грошових коштів та зобов'язань. За кредитом субрахунку 823 відображають фактичну собівартість виконаних і зданих замовнику НДР у кореспонденції з дебетом субрахунку 723. Витрати з незакінчених тем до повного їх закінчення і здачі замовникам обчислюють у складі незавершеного виробництва, вартість якого оцінюють за фактичними витратами згідно з карткою аналітичного обліку витрат на замовлення (тему НДР).

Розрахунки із замовниками здійснюють, як правило, безготівковим методом. Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у розмірі, передбаченому договором. За кошти цього авансу виконавець НДР здійснює поточні витрати на НДР і закуповує передбачене кошторисом спеціальне обладнання, устаткування, матеріали.

Здавання замовнику виконаних НДР проводиться в мір] готовності окремих етапів (розділів), передбачених календарний планом, і оформляється спеціальним актом, який є підставок для оформлення рахунка на оплату (за мінусом відповідної час тки перерахованого авансу). Оплата замовником закінчених НДР проводиться платіжним дорученням за договірною вартістю з вирахуванням раніше перерахованих авансів і проміжних платежів.

У бухгалтерському обліку операції з виконання науково-дослідних робіт бюджетними організаціями відображаються такими проведеннями (табл. 7.9).

Таблиця 7.9. Основні господарські операції з обліку виконання науково-дослідних робіт за договорами

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Надійшов аванс від замовника на виконання НДР за договором

313, 323

351

2. Придбано спеціальне обладнання для виконання

НДР за договорами

купівельна вартість (без ПДВ)

на суму ПДВ, включену в податковий кредит

на суму ПДВ, не включену в податковий кредит

 • 203
 • 641
 • 823
 • 364, 675
 • 364, 675
 • 364, 675

3. Передано спеціальне обладнання зі складу науковому підрозділу для виконання НДР за договорами (з одночасним зарахуванням його на за балансовий рахунок 02)

823

203

4. Видано зі складу різні матеріали для виконання НДР за договорами

823

201,231, 234 і ін.

5. Нарахована зарплата працівникам, зайнятим виконанням НДР, з обов'язковими нарахуваннями на соціальні заходи

823

661,651-654

6. Списані витрати на відрядження наукових працівників з виконання НДР за договорами (згідно із затвердженими авансовими звітами)

823

362

7. Перераховано співвиконавцям, залученим до {виконання НДР за договорами

635

313, 323

8. Прийняті виконані НДР від співвиконавців

823

635

9. Здано виконані НДР замовнику (за актом) собівартість виконаних робіт договірна вартість робіт (без ПДВ) на суму ПДВ з вартості робіт

723 634 634

823 723 641

10. Зараховано раніше одержаний аванс на виконання НДР у погашення заборгованості замовника

351

634

11. Прибуткується вартість спеціального обладнання, що залишається установі після закінчення НДР за договором (з одночасним списанням Його із забалансового рахунка 02):

у складі основних засобів (з урахуванням зносу)

104, 106

131,711

одночасно другий запис

811

401

у складі МШП

221

711

одночасно другий запис

811

411

у складі різних матеріалів

231,234

711

12. Результати від виконання НДР в кінці року

відносяться на результати виконання кошторису

прибуток

723

432

збиток

432

723

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

 • 1. Поняття, склад і класифікація коштів спеціального фонду.
 • 2. Завдання та основні вимоги до організації обліку коштів спеціального фонду.
 • 3. Склад і відображення в обліку надходження і використання коштів, одержаних як плата за послуги бюджетних установ.
 • 4. Відображення в обліку сум за дорученнями та операцій з ними.
 • 5. Поняття та відображення в обліку інших власних надходжень бюджетних установ.
 • 6. Особливості обліку депозитних сум.
 • 7. Охарактеризуйте порядок обліку витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень.
 • 8. Дайте характеристику обліку витрат і доходів підсобних (навчальних) сільських господарств у складі бюджетних установ.
 • 9. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку науково-дослідних робіт за договорами та розрахунків із замовниками.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >