< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань.

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Яке з наведених визначень найбільш повно відображає суть поняття наявних доходів:
  • а) величина нарахованих виплат і натуральних видач;
  • б) доходи, які утворюються в сфері матеріального виробництва в процесі створення первинного розподілу новоствореної вартості (національного доходу);
  • в) частина особистих доходів громадян, що залишається після сплати податків (індивідуального прибуткового і на соціальне страхування), а також сумарні доходи населення, які воно використовує на власний розсуд;
  • г) номінальні доходи, скориговані на зміни Цін на товари і тарифи, послуги.
 • 2. Дайте визначення поняттю "тарифна сітка":
  • а) абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій робітників за одиницю робочого часу;
  • б) шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації;
  • в) нормативний документ, в якому всі види робіт, що виконуються на тому чи іншому виробництві, розподіляються на групи залежно від їхньої складності;
  • г) нормативний акт умов життєдіяльності, в якому відображають потреби та інтереси робітників.
 • 3. Тарифна ставка в широкому розумінні визначає:
  • а) частку працівника у фонді оплати праці;
  • б) абсолютний розмір оплати праці за одиницю часу;
  • в) ставку, яка використовується при оплаті праці керівників;
  • г) розмір оплати праці, який не враховує фактично відпрацьований час.
 • 4. Під поняттям "якість життя" розуміють:
  • а) сукупність показників, які характеризують розселення, екологію, умови життя, умови праці, розподіл бюджету часу, наявність закладів охорони здоров'я, освіти, побутового та комунального обслуговування, торгівлю, транспорт, зв'язок і систему комунікацій, культуру обслуговування тощо;
  • б) рівень споживання матеріальних і нематеріальних благ та послуг;
  • в) ступінь відповідності умов і рівня життя певним стандартам чи нормативам;
  • г) правильна відповідь не зазначена.
 • 5. Охарактеризуйте зміст безтарифної системи оплати праці:
  • а) організація оплати праці, що ґрунтується на принципі часткового розподілу зароблених колективом коштів між працівниками, згідно з прийнятими співвідношеннями в оплаті праці різної якості;
  • б) система, за якої певна частина заробітку залежить від особистих заслуг і загальної ефективності роботи підприємства;
  • в) система, за якої розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу;
  • г) правильна відповідь відсутня.
 • 6. Яка із зазначених систем не належить до відрядної форми оплати праці:
  • а) акордна;
  • б) за посадовим окладом;
  • в) непряма відрядна;
  • г) прогресивна.
 • 7. Погодинна форма оплати праці залежить від:
  • а) кількості виготовленої продукції;
  • б) кількості наданих послуг;
  • в) посадового окладу;
  • г) кількості відпрацьованого часу.
 • 8. До комплексних методів заохочення праці персоналу належать:
  • а) матеріальна винагорода (премії, доплати);
  • б) сукупність прямих (система премій), непрямих (пільги на харчування, проїзд), негрошових (охорона праці, просування по службі) методів підсилення мотивації до праці;
  • в) нематеріальні форми заохочення;
  • г) матеріальні та нематеріальні форми заохочення.
 • 9. У світовій практиці застосовують такі два основні підходи до побудови бюджету прожиткового мінімуму;
 • а) статистичний та нормативний;
 • б) ресурсний та комбінований;
 • в) суб'єктивний та об'єктивний;
 • г) комбінований та статистичний.
 • 10. Який розмір мінімального прожиткового мінімуму на одну працездатну особу:
  • а) 498 грн;
  • б) 557 грн;
  • в) 669 грн; г)701 грн.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. До чинників, що впливають на збільшення вартості робочої сили, належать:
  • а) зростання продуктивності суспільної праці;
  • б) процеси, пов'язані з міграцією робочої сили;
  • в) посилення попиту на нові товари та послуги;
  • г) збільшення витрат на житло.
 • 2. Основними принципами розподілу доходів населення є:
  • а) принцип розподілу за працею;
  • б) принцип розподілу за здібностями;
  • в) принцип розподілу за вартістю робочої сили;
  • г) принцип субсидіарності.
 • 3. До складу поточних потреб належать:

а) особиста безпека;

 • б) освіта;
 • в) матеріальне багатство;
 • г) фізіологічна потреба в товарах і послугах.
 • 4. Які з наведених показників належать до відносних показників оцінки рівня життя населення:
  • а) ВВП на душу населення;
  • б) індекс споживчих цін;
  • в) частка умовно вільної частини сукупного доходу;
  • г) співвідношення середньодушового сукупного доходу і прожиткового мінімуму.
 • 5. За методикою ООІІ індекс людського розвитку розраховують на основі таких показників, які
 • а) рівень інтелекту;
 • б) рівень життя;
 • в) рівень освіти;
 • г) рівень бідності.

в. До найбільш важливих функцій заробітної плати належать:

 • а) відтворювальна;
 • б) контрольна;
 • в) стимулююча;
 • г) регулююча.
 • 7. Які системи формують склад погодинної форми оплати праці:
  • а) проста погодинна;
  • б) складна погодинна;
  • в) акордна;
  • г) погодинно-преміальна.
 • 8. Механізм організації оплати праці містить такі складові:
  • а) державне регулювання;
  • б) договірне регулювання;
  • в) механізм визначення індивідуальної заробітної плати на рівні підприємства (структурного підрозділу);
  • г) організацію матеріального стимулювання.
 • 9. Які з перерахованих складових додаткової заробітної плати належать до надбавок:
  • а) за вислугу років;
  • б) за високу інтенсивність праці;

: в) за високі досягнення в праці спеціалістів; г) за додатково відпрацьований час.

 • 10. На яких принципах ґрунтується матеріальне стимулювання праці в умовах ринкової економіки:
  • а) оплата праці робітників підприємства є ціною їх робочої сили;
  • б) підвищення ролі та значення системи договірного регулювання оплати праці;
  • в) підвищення продуктивності праці;
  • г) механізмі оплати праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >