< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами

Заклади банків не рідше одного разу на два роки мають право перевіряти дотримання касової дисципліни в підприємствах, організаціях, закладах, які ці банківські заклади обслуговують (незалежно від форми власності), а також одержувати від них інформацію про касові обіги за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачання грошей.

Перевіркою питань готівкового обігу і порядку ведення касових операцій в нашій державі займаються також працівники ДПС, фінансових органів, ДКРС, органів МВС України.

Керівники закладів банку затверджують плани перевірок дотримання касової дисципліни в підприємствах, організаціях, закладах та з інших питань, з яких заклади банку мають право проводити перевірки. У цих планах визначається перелік підприємств, організацій, закладів, у яких плануються перевірки дотримання касової дисципліни. Це не стосується перевірок дотримання касової дисципліни в закладах та організаціях, що перебувають на державному й місцевих бюджетах, де перевірки здійснюють фінансові органи.

Відповідно до планів перевірок працівники бухгалтерського обліку закладів банку готують необхідну інформацію про суми готівки, що здана до кас банку, в підприємствах, організаціях, закладах, які перевірятимуть. У перевірках касової дисципліни беруть участь всі економісти закладу банку. Особи, що скеровуються на перевірку, зобов'язані мати із собою посвідчення на право перевірки, підписане керівником закладу банку.

Перевірка дотримання касової дисципліни здійснюється за даними фінансового обліку підприємств, організацій, закладів (а в окремих випадках й за первинними грошовими та іншими документами) за встановлений період (квартал, півріччя), але не менше, ніж за три місяці з обов'язковим виділенням операції за кожен місяць.

Умови зберігання грошей, цінностей, наявність готівки безпосередньо в касах підприємств, організацій, закладів працівники закладів банків не перевіряють. Проте може здійснюватись контроль за достатністю в касах розмінної монети для видачі здачі громадянам.

Під час перевірки касової дисципліни працівники закладів банків визначають:

 • o наявність встановленого ліміту залишку готівки в касі. Понадлімітні залишки готівки в касі обчислюють прямим рахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому (або самостійно визначеним ним) обслуговуючим закладом банку лімітом залишку готівки в касі (незалежно, були в цей день надходження та витрачання готівки (касові обіги) чи ні). У випадку, якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлений, то вся наявна в його касі готівка розглядається як позалімітна. Готівка, що видана під звіт (у тому числі і на відрядження), але не витрачена й не повернена до каси підприємства не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт (за відрядженнями - не пізніше 3 робочих днів після повернення з відрядження) в повній сумі виданій під звіт чи у сумі, не підтвердженій авансовими звітами наступного дня після закінчення зазначених вище термінів, додається до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. Обчислена таким чином розрахункова сума порівнюється із встановленим лімітом залишку готівки в касі. У випадку використання підприємством, організацією, закладом готівки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг), на виплату заробітної плати або дивідендів, використана сума включається до фактичних залишків готівки в касі саме того дня, коли були проведені такі виплати, з наступним порівнянням отриманої суми із встановленим лімітом каси;
 • o повнота оприбуткування готівки, одержаної з банку, в касі підприємства, організації, закладу; відповідність записів сум у касовій книзі підприємства про отримані з банку або здані в банк гроші, даним наявним в банку. Якщо під час перевірки виявлені значні зловживання, то в цьому випадку матеріали перевірки необхідно негайно передати правоохоронним органам;
 • o забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки в касі, термінів і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не виплачених у встановлений термін сум. Якщо виявлені зазначені порушення, то потрібно з'ясувати, протягом якого часу і яка сума не була здана в банку та чому таке трапилось, коли і на яку суму перевищено ліміт каси, що перевіряється;
 • o правильність використання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Проблема полягає в тому, що деякі керівники підприємств (організацій, закладів) помилково вважають, що готівку з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) можна довільно використовувати. Проте, це не так, адже готівку можна використовувати лише у суворій відповідності з вимогами НБУ. Зокрема, готівка з виручки може використовуватись, за певних обставин, на виплати, пов'язані з оплатою праці; на видачу підзвітних сум; на проведення готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) тощо;
 • o точність ведення касової книги та своєчасність й повнота відображення в ній надходжень і вибуття готівки; правильність оформлення касиром прибуткових та видаткових касових ордерів. Результати перевірки правильності здійснення операцій з готівкою

підприємствами, організаціями, закладами оформляються актом з доданням до нього довідки. У цьому акті вказують на стан надходження готівки до кас підприємств, організацій, закладів, що перевіряються.

Акт й довідка підписуються керівником, головним (старшим) бухгалтером підприємства, організації, закладу і представником (представниками) банку. У випадку відмови підписувати акт з боку підприємства, організації, закладу в акті роблять напис "відмовився" і додається певне письмове пояснення. Коли ж під час перевірки порушень не виявлено, перевіряючий складає лише довідку про проведену ним перевірку.

У випадку виявлення порушень касової дисципліни або зловживань окремі примірники актів перевірок мають бути передані податковій адміністрації чи правоохоронним органам для застосування до порушників певних санкцій, визначених законодавством.

Матеріали про наслідки перевірок дотримання касової дисципліни підприємствами, організаціями, закладами і вжиті щодо порушників заходи щомісячно (до третього числа включно місяця наступного, за місяцем завершення перевірки) подаються для узагальнення дирекціям (управлінням) банків.

Дирекції (управління) банків подають своїм центральним банкам, регіональним управлінням НБУ (до сьомого числа (включно) місяця, наступного за місяцем завершення перевірки) синтезовані (узагальнені) матеріали із зазначенням суттєвих типових фактів порушень касової дисципліни, а регіональні управління - Національному банку до 12 числа (включно) місяця, наступного за місяцем завершення перевірки.

До порушників норм із регулювання обігу готівки застосовують фінансові санкції у вигляді штрафу:

 • o за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки;
 • o за не оприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки - у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;
 • o за не встановлення лімітів залишків кас - у п'ятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен випадок. Відповідальність за не встановлення лімітів залишків готівки в касах покладається на заклади комерційних банків. Ці штрафи перераховуються у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Від якого іноземного слова походить слово "банк"?
 • 2. Дайте визначення терміна "банк".
 • 3. Які характерні ознаки сучасних банків?
 • 4. Зі скількох рівнів складається банківська система України?
 • 5. Яку роль виконує Національний банк України (НБУ)?
 • 6. В чому полягає значення НБУ для розвитку вітчизняної економіки?
 • 7. Розкажіть про структуру Національного банку України.
 • 8. Що розуміють під поняттям "функція" в нашому випадку, тобто коли мова йде про НБУ?
 • 9. Що таке операція Національного банку України?
 • 10. Перелічіть основні функції НБУ.
 • 11. Охарактеризуйте види операцій, які здійснює НБУ.
 • 12. Які права має Національний банк України у випадку порушення юридичними особами банківського законодавства і власних нормативних актів?
 • 13. На які групи поділяються економічні нормативи НБУ?
 • 14. За яких умов економічні нормативи вважаються звітними?
 • 15. Хто конкретно проводить контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів?
 • 16. Як часто заклади банку мають право перевіряти дотримання касової дисципліни на підприємствах, в організаціях, закладах?
 • 17. Що визначають працівники закладів банків під час перевірки касової дисципліни на підприємствах, в організаціях, закладах?
 • 18. Які документи складають працівники закладів банків за результатами перевірки правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами?
 • 19. Як, ким і з якою періодичністю узагальнюються матеріали про наслідки перевірок касової дисципліни і вжиті щодо порушників заходи?
 • 20. Які фінансові санкції застосовуються до порушників норм з регулювання обігу готівки?

Рекомендована література за розділом 11

Основна література

 • 1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - С.75-86; 180-194.
 • 2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 1999. - С. 325-353.
 • 3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф. Пу-довкіна та ін. - К.: Либідь, 1992. - С.182-201.
 • 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 12 грудня 2000р. № 2121-ІІІ.
 • 5. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. №679 - ХІУ.

Додаткова література

 • 6. Господарське право: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - С.427-462.
 • 7. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у редакції від 1 червня 2000 р. № 1776- ІІІ.
 • 8. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 144-153.
 • 9. Інструкція про організацію роботи щодо готівкового обігу установами банків України / Затверджена постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 р. № 69.
 • 10. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Затверджене постановою Правління НБУ від 19

лютого 2001 р. № 72.

 • 11. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 р. № 436/95.
 • 12. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та

доп. - К.: ЦНЛ, 2006. - С. 287-299.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >