< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

Бюджетна політика — сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку. Розробляється бюджетна політика органами влади — законодавчою, виконавчою відповідного рівня із залученням фахівців — науковців, практиків як вітчизняних, так і зарубіжних.

Сутність бюджетної політики й основні її напрями зображені на схемах (рис. 10.4.1 та 10.4.2).

Бюджетна політика має реалізовуватися за допомогою двох органічних складових — бюджетної стратегії та бюджетної тактики. Бюджетна стратегія — це довгостроковий курс бюджетної політики, а бюджетна тактика — методи реалізації бюджетної політики на коротший термін.

Для практичної реалізації бюджетної політики в державі створюється бюджетний механізм, який відображає конкретну Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі

сутність бюджетної політики

спрямованість бюджетних відносин у складній соціально-економічній системі держави. Потрібно зазначити, що бюджетна політика — це органічна складова фінансової політики держави і відповідно бюджетний механізм є складовою фінансового механізму.

Бюджетний механізм — сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку. Характеристика бюджетного механізму подана в табл. 10.4.1.

Характеристика бюджетнго механізму

Отже, бюджет може на основі виробленої бюджетної політики, використовуючи бюджетний механізм, впливати на соціально-економічні процеси. Умовно це можна зобразити у вигляді схеми (рис. 10.4.3).Вплив бюджету на соціально-економічні процеси

Розглянемо детальніше вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Цей вплив може здійснюватися прямими та непрямими методами.

До прямих методів можна віднести законодавчі та інші нормативні акти, які безпосередньо регулюють "правила гри" всіх учасників економічних відносин — держави, суб'єктів господарювання, населення. Саме цими методами визначаються ставки податків, інших зборів, механізм їх стягнення, відповідальність за порушення "правил гри". Такі акти є основою здійснення господарської діяльності.

До непрямих методів належать дії державних органів щодо перерозподілу бюджетних ресурсів, визначення складових бюджетних ресурсів, основні напрями їх використання.Вагомим є значення бюджету і в соціальному напрямі. Це досягається відповідно до законодавчо закріпленого механізму в кожній конкретній державі. Залежно від особливостей державного устрою, національних традицій, правлячої коаліції партійних об'єднань, рівня економічного розвитку держави та інших факторів через бюджет фінансуються складові соціальної сфери — наука, культура, спорт, охорона здоров'я, освіта, забезпечується утримання інвалідів, пенсіонерів тощо.

Досягти оптимального співвідношення між економічним та соціальним напрямами — значить задовольнити інтереси всіх соціальних груп населення. Як правило, повною мірою це питання не вирішено в жодній країні світу, можна лише говорити про задоволення потреб більшої частини суспільства.

Бюджет також впливає на ефективність господарювання підприємств і організацій. Використовуючи такі бюджетні важелі, як ставки податків, процентні ставки, бюджетний контроль та штрафні санкції, держава має вагомий вплив на цих суб'єктів економічних відносин.

Фактори впливу на бюджет.

Зв'язок бюджету із зовнішнім середовищем взаємний — не лише він має вплив на соціально-економічні процеси, а й сам зазнає впливу конкретних факторів. Ці фактори розглядають з позицій об'єктивності й суб'єктивності та за напрямами — економічні, соціальні, політичні. Для наочності подамо їх у вигляді схем (рис. 10.4.4 та рис. 10.4.5).

Висновки

  • 1. Термін "бюджет" походить від старонормандського слова, фінансовий зміст отримав на початку XIX ст., у сучасних умовах має широкий спектр значень.
  • 2. Вивчення дисципліни "Бюджетна система" є об'єктивною необхідністю для студентів історичних, економічних та юридичних спеціальностей.
  • 3. Бюджет як економічна категорія є формою існування реальних розподільних відносин у суспільстві.

Об

4. У ринковій економіці бюджет відіграє роль особливого регулятора соціально-економічних процесів у державі.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. Що було поштовхом для розвитку бюджетних відносин у Росії та інших зарубіжних державах у другій половині XIX ст.?
  • 2. Назвіть українських учених, які працювали над бюджетними проблемами наприкінці XIX — на початку XX ст.
  • 3. Назвіть можливі значення терміна "бюджет".
  • 4. Перелічіть ознаки й особливості бюджету як економічної категорії.
  • 5. Назвіть основні функції бюджету.
  • 6. У чому полягає сутність бюджетної політики України?
  • 7. Назвіть складові бюджетного механізму.

Які об'єктивні й суб'єктивні фактори впливають на бюджет?Фактори, що впливають на формування і використання бюджету

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >