< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Банківські операції" за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом підготовки "Фінанси і кредит", що навчаються за програмою професійного спрямування "Банківська справа" є базовою спеціальною дисципліною.

Метою посібника є сприяння формуванню системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Основними завданнями, які стоять перед навчальною дисципліною, є вивчення змісту завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; а також розгляд основ організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконання конкретних банківських операцій та фінансових розрахунків за ними, засвоєння ролі, специфіки та практики оцінки стану кредитоспроможності позичальника, рівня фінансової стійкості банку тощо.

Методологія вивчення дисципліни включає сукупність таких методів, як: історичний і макроекономічний підходи до оцінки процесів і явищ, що відбуваються у банку, альтернативність розв'язання фінансових завдань; аналіз, узагальнення та визначення можливих перспективних сфер застосування накопиченого позитивного досвіду банківництва як в Україні, так і поза її межами.

Послідовність викладання матеріалу відповідає Галузевому стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво", навчальному плану спеціальності.

Предмет навчальної дисципліни - діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Вивчення дисципліни "Банківські операції" спирається на власну логіку і зміст та ґрунтується на базових знаннях, якими оволоділи студенти зі статистики, мікро- і макроекономіки, теорії грошей та кредиту, фінансів, основ інвестування, економічного аналізу та інших.

Основні знання, які одержує студент після вивчення дисципліни - це опанування загальних питань організації діяльності та функціонування комерційних банків, їх економічної сутності, порядку створення та організацію діяльності, структури активних і пасивних банківських операцій; порядку формування ресурсів комерційних банків; механізму здійснення банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку.

Основні уміння - пов'язані зі спроможністю майбутніх фахівців оцінювати діяльність комерційного банку за різними напрямками, забезпечувати раціональне використання його ресурсів, враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів; вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку.

Навчальний посібник орієнтовано на набуття основних навичок щодо проведення фінансових розрахунків за банківськими операціями та послугами; визначення оцінки ефективності діяльності комерційного банку в цілому та з огляду на виконання вимог щодо додержання економічних нормативів, визначених центральним банком; прийняття оптимальних управлінських рішень, пошуку високоефективних методів впливу на діяльність комерційних банків за всіма напрямками тощо. Значне місце у вивченні дисципліни займає порівняльна характеристика і економічна оцінка діяльності комерційних банків держав з різним рівнем розвитку ринкових відносин.

У процесі вивчення дисципліни "Банківські операції" повинні бути розглянуті чинне законодавство України, діючі нормативні акти НБУ, навчальні посібники і підручники, монографічні джерела, матеріали періодичних видань, відомчі документи тощо.

Основними формами вивчення дисципліни є аудиторна робота студентів під керівництвом викладачів та засвоєння програмного матеріалу в процесі самостійної роботи над законодавчими та нормативними актами, навчально-методичною і науковою літературою, періодичними фаховими виданнями.

Для набуття практичних навичок з питань організації діяльності комерційних банків і здійснення ними різноманітних операцій навчальним планом передбачаються практичні заняття з виконанням завдань, у тому числі ситуаційних, із здійсненням фінансових розрахунків по активних і пасивних банківських операціях.

Зміст курсу визначається змістовними модулями та переліком тем, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2006 р. № 444.

Тематичний план дисципліни поділено на 4 змістові модулі, що дасть змогу студентам вивчати дисципліну в логічній послідовності, та систематично перевіряти отримані знання.

Вивчення курсу здійснюється з акцентом на індивідуалізацію навчання та підсилення ролі самостійної роботи, що знайшло відображення у структурі навчального посібника. Це сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю необхідних практичних навичок майбутніми фахівцями у галузі банківництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >