< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

На основі даних, наведених у табл. 1 та 2, розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг витрат обігу торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися факторно-аналітичним методом.

Таблиця І

Показники

Значення

1. Зростання обсягу товарообороту у плановому періоді, %

5

2. Очікувана у плановому періоді зміна середнього рівня змінних витрат обігу, що склався у попередні періоди, п.п.

0,1

3. Очікуване зростання середнього обсягу постійних витрат обігу, %

6,3

Таблиця 2

Динаміка товарообороту та витрат обігу торговельного підприємства

Показники

1-й період

2-й період

Товарооборот, грн

10525

11999

Витрати обігу, грн

1789

2057

у тому числі:

постійні витрати

1188

1454

змінні витрати

601

603

Разе 'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

„ (Ш+ТпрТОпл) 11999 (100 + 5)

ТОпл = Т02----- =---- = 12598,95 тис. грн,

2 100 100 у

де Т02 - обсяг товарообороту 2-го періоду;

ТпрТОпл - темп приросту товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок середнього обсягу змінних витрат обігу передпланового періоду (Взмпередпд):

~=- Взм, + Взму 601 + 603 ...

В™мр*ш =-^-- =-2-= тМС*

де Взм, -змінні витрати 1-го періоду; Взм 2 — змінні витрати 2-го періоду.

  • 3. Розрахунок середнього рівня змінних витрат обігу передпланового періоду (РВзмпередпя):
  • 2 2

де то1 — обсяг товарообороту 1 -го періоду.

4. Розрахунок зміни рівня змінних витрат обігу внаслідок впливу факторів (АРВзм):

АРВзм = 0,1".и. (дано в умові задачі).

5. Розрахунок можливого (очікуваного) рівня змінних витрат (РВзмт):

РВзм^ = РВзмпередпД + АРВзм = 5,35+ОД = 5,45 %.

  • 6. Розрахунок очікуваного обсягу змінних витрат з врахуванням впливу факторів (Взмт):
  • 0 ТОпл-РВзМп 12598,95-5,45

Взм„„ =-— =-= 686,06 тис. грн.

зд 100 100

  • 7. Розрахунок середнього обсягу постійних витрат обігу передпланового періоду (Впостпередт):
    • -- Впостх +Впостг 1188 + 1454 лл

Впостпередт =-1—-2. =---= 1321,00 тис. грн,

де Впосгщ - постійні витрати 1-го періоду; Впост2 ~ постійні витрати 2-го періоду.

8. Розрахунок очікуваного обсягу постійних витрат у плановому періоді внаслідок дії факторів (Впост^):

_ -=-- (Ш + АВпост^ 1ГЛПП Гі00 + 6,3

Впостт = Впост„ередп^-—-^ = 1321,00-^ "1(Ю J =

= 1404,22 тис. грн,

ДО АВпост -очікуване зростання середнього обсягу постійних витрат обігу в плановому періоді.

9. Розрахунок очікуваного обсягу витрат обігу планового періоду (в,,):

Вт = Впостт + Взмт = 1404,22 + 686,06 = 2090,29 тис. грн.

Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу

Обгрунтувати можливий (очікуваний) обсяг поточних витрат торговельного підприємства. Розрахунки провести за факторно-аналітичним методом.

Таблиця

Показники

Значення

1. Товарооборот плановий, тис. грн

1805

2. Рівень змінних витрат базовий, %

3,51

3. Розмір умовно-постійних витрат базовий, тис. грн

199,55

4. Економія (зменшення):

4,1. Розміру витрат у зв'язку із зростанням продуктивності праці, тис. грн

0,62

4.2. Рівня витрат у зв'язку із прискоренням швидкості обороту товарних запасів, п.п.

0,2

4.3. Рівня витрат у зв'язку із покращанням умов зберігання товарів, п.п.

0,91

4.4. Розмір амортизаційних відрахувань і витрат на утримання основних засобів у зв'язку з вибуттям непрацюючого обладнання, тис. грн

4,01

4.5. Розміру управлінських витрат у зв'язку з удосконаленням управлінської роботи, тис. грн

6,02

Закінчення табл.

Показники

Значення

4.6. Рівня витрат у зв'язку із збільшенням у структурі товарообороту реалізації товарів з низькою витрато-місткістю, ПЛІ.

0,50

4.7. Рівня витрат у зв'язку із збільшенням у складі товарообороту опту, п.п.

0,10

5. Перевитрати (збільшення):

5.1. Розміру витрат на амортизацію й утримання основних засобів у зв'язку із введенням у дію нових основних засобів, тис. грн

5,21

5.2. Рівня витрату зв'язку із проведенням додаткових рекламних заходів, п.п.

ОДІ

5.3. Розміру витрат на перепідготовку кадрів у зв'язку із здійсненням заходів щодо підвищення професіоналізму персоналу, тис. грн

0,05

Розв'язок

1. Розрахунок збільшення рівня змінних поточних витрат

ВНаСЛІДОК ВПЛИВу фаКТОрІВ (^^ЗМ перевитрат ) •

АРВзм тревитрат = АРВзм, = ОД 1 л.п.,

де АРВзм, -збільшення рівня витрат у зв'язку із проведенням додаткових рекламних заходів.

2. Розрахунок зменшення рівня змінних поточних витрат внаслідок дії факторів {^^змекономш) •

АРВзмекономії = АРВзМг +АРВзлц + АРВзмА +№Взли, = = 0,2+0,91+0,5 + 0,1 = 1,71 п.п.,

де АРВзм2 -зменшення рівня витрат у зв'язку із прискоренням швидкості обороту товарних запасів;

ьрвзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із покращанням

умов зберігання товарів; АРВзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із збільшенням у

структурі товарообороту реалізації товарів із

низькою витратомісткістю; АРВзм, -зменшення рівня витрат у зв'язку із збільшенням у

складі товарообороту опту.

3. Розрахунок рівня змінних витрат у плановому періоді

РВзмт = Рзм„ +ЬРВзмперееипрат - АРВзмеІ!ОНОм№ = = 3,51+0,11-1,71 = 1,91%.

4. Розрахунок очікуваного обсягу змінних витрат із врахуванням впливу факторів ^т>а)-

. ТОпл ■ РВзм „ 1805 1,91

Взм „ =-— =-'— = 34,42 тис . грн .

  • 100 100 И
  • 5. Розрахунок базового обсягу постійних витрат планового періоду (Впост,,):

Впост м = 199,55 тис. грн.

6. Розрахунок збільшення обсягу постійних витрат внаслідок дії факторів (&Впосттрі,ттрат) :

аВпостм/хамрап = ДВиос/и, + АВпост2 = 5,21 + 0,05 = 5,26 тис. грн,

де АВяост, -збільшення розміру витрат на амортизацію та утримання основних засобів у зв'язку із введенням у дію нових основних засобів; АВпосш; - збільшення розміру витрат на перепідготовку кадрів у зв'язку із здійсненням заходів щодо підвищення професіоналізму персоналу.

7. Розрахунок зменшення обсягу постійних витрат внаслідок дії факторів ^постаоном")'-

кВпост№ОИОМІІ - АВпостг + АВпост4 + АВпості = = 0,62 + 4,01 + 6,02 = 10,65 тис. грн,

де АВпост, -зменшення розміру витрат у зв'язку із зростанням ' .продуктивності праці; АВпост, - зменшення розміру витрат у зв'язку із покращанням

умов зберігання товарів; АВпост; - зменшення розміру управлінських витрат у зв'язку із удосконаленням управлінської роботи.

8. Розрахунок очікуваного обсягу постійних витрат із врахуванням впливу факторів (Впош„):

Впост^ = Впост,, + АВпост„еревитрат-^поспттаа = = 199,55+5,26-10,65 = 194,17 тис. грн.

9. Розрахунок очікуваного обсягу поточних витрат на плановий період (Впя ):

Впл = Взмп + Впост т = 34,42 +194,17 = 22і,59тис.грн

10. Розрахунок рівня поточних витрат планового періоду (РВпл):

/>5>м=^100 = ^100 = 12,66%. ТОпл 1805

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >