< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Значний правочин та правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Також статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних.

Рішення про вчинення значного правочину в залежності від розміру його предмету може прийматись:

 • - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів - наглядовою радою;
 • - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів - загальними зборами за поданням наглядової ради;
 • - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого пра-вочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 • - якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого пра-вочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів - трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину таке питання може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом та внутрішніми документами товариства порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочи-ну, вважається посадова особа органів товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

 • - є стороною такого правочину;
 • - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
 • - отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 • - внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
 • - є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості проінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради (а за її відсутності - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, зокрема про:

 • - предмет правочину;
 • - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочи-ном;
 • - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 • - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. У випадку якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести його на розгляд загальних зборів.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з цього питання. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Вимоги щодо правочину стосовно якого є заінтересованість не застосовуються у наступних випадках:

 • - реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
 • - пропорційного викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
 • - приєднання до товариства, якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90% простих акцій товариства, що приєднується;
 • - надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають товариству позики.

У разі недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків.

Крім того, такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, зазначених вище вимог та вчинення товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >