< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виконання бюджету

Поняття обліку, його види та завдання

Поняття обліку, його види, облікові вимірники

Поняття обліку є досить широким і багатогранним, оскільки він пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю людей. Необхідність обліку виникла в глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

Облік - це процес спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об'єктами, то такий облік називається господарським.

Господарський облік - це облік господарської діяльності підприємства, функціональної діяльності бюджетної установи, суспільства загалом, тобто це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація фактів, явищ та господарських процесів. Залежно від призначення облікової інформації господарський облік поділяють на:

  • - оперативний;
  • - статистичний;
  • - бухгалтерський.

Оперативний облік ведеться безпосередньо на місцях проведення господарських операцій (чисельність працівників, хід виконання плану тощо), у тому числі тих, які не можуть бути відображені іншими видами обліку. Дані оперативного обліку використовуються для поточного контролю і спостереження за окремими операціями на певних ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними безпосередньо в процесі виконання.

Статистичний облік вивчає і контролює масові соціально-економічні та суспільні процеси, явища природи (перепис населення, використання робочого часу, працівників тощо). Дані про господарські факти, явища і процеси статистичний облік отримує з оперативно-технічного і бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність бюджетної установи зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах повинен забезпечити систематичний контроль за ходом виконання кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих установ, використання матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням, сприяти ефективнішій фінансово-господарській діяльності та розвитку соціальної сфери установ.

Бюджетні установи (установи чи організації, визначені або створені згідно з Конституцією України, а також установи чи організації, що створені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України чи місцевих бюджетів) використовують виділені з бюджетів усіх рівнів державні кошти за цільовим призначенням у процесі виконання покладених на них функцій та здійснення заходів, передбачених кошторисами.

Облікові вимірники. У бухгалтерському обліку в бюджетних установах для кількісного відображення руху засобів, коштів, обсягів здійснення господарських процесів використовують три види вимірників:

  • - натуральні;
  • - трудові;
  • - грошові (вартісні).

Натуральні вимірники застосовують для отримання даних про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні і надають інформацію про кількість однорідних об'єктів обліку в кг, м2, м3, га тощо. Ці вимірники використовують для обліку матеріальних цінностей. За допомогою натуральних вимірників одержують не тільки кількісну, але й якісну характеристику об'єктів.

Трудові вимірники використовують для визначення кількості витраченої праці та виражаються в одиницях часу (людино-дні, людино-години, людино-хвилини тощо). У поєднанні з натуральними вимірниками з їх допомогою розраховують заробітну плату.

Грошові вимірники використовуються для узагальненого відображення господарських засобів, джерел їх утворення, процесів і результатів в єдиній вартісній оцінці в грошових одиницях (гривні). Грошовий вимірник є найбільш універсальним і узагальнюючим.

У бухгалтерському обліку в бюджетних установах використовуються всі види вимірників, але основним є грошовий, за допомогою якого можна узагальнити всі фінансові та господарські факти, явища, процеси. Господарські факти, які не мають грошової оцінки, в бухгалтерському обліку не відображаються.

Користувачі економічної інформації бухгалтерського обліку у бюджетній сфері можуть бути:

  • - внутрішніми (органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи) - з метою планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів Державного казначейства, а також для управління бюджетними коштами;
  • - зовнішніми (Міністерство фінансів України та його органи, інші органи законодавчої та виконавчої влади) - з метою оцінки попередніх та планованих результатів виконання державного та місцевих бюджетів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >