< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік векселів отриманих

Розрахунки векселями є одним із засобів попередження безнадійної заборгованості. Правда, цей спосіб є більш складним, але надійнішим. Перевага векселів полягає в тому, що по них нараховуються відсотки (плата за використання основної суми боргу протягом певного часу) і вони є більш дієвим інструментом при вирішенні спорів, ніж звичайні рахунки до отримання. Крім того, векселі можна продати банкам або іншим фінансовим установам для отримання фінансування.

Вексель - це зобов'язання клієнта заплатити визначену суму грошей на вимогу власника векселя або у зазначений час.

Векселі використовуються при розрахунках як за торговельною, так і за неопераційною заборгованістю. При цьому векселедавець відображає в обліку векселі до оплати, а векселеотримувач - векселі отримані.

Вексель можна виписувати на пред'явника для отримання оплати за умови його пред'явлення або як переказний (тратта), який акцептуються покупцем або його банком у встановлений строк. Переказний вексель виписує векселеодержувач (трасант) іншим особам шляхом переказного розпорядження (індосаменту). Переказ векселя робить трансанта умовно зобов'язаним перед третьою стороною, тому такі зобов'язання повинні бути розкриті у примітках до фінансових звітів.

Дата оплати вказується шляхом напису її на векселі або визначається якимось іншим способом (наприклад: "17 серпня 2008 року", "3 місяці з дати оформлення"; "60 днів з дати оформлення"). Строк векселя визначає тривалість дії векселя в днях і його можна визначити способом зворотнім до того, яким визначається дата оплати векселя.

Сума відсотків по векселю розраховується за формулою:

Сума відсотків = номінал векселя х відсоткову ставку строк векселя.

Сума погашення - це загальна сума, яка виплачується по векселю в день його погашення.

Вона складається з номінальної вартості векселя і суми відсотків по векселю. В окремих випадках можуть виписуватися безвідсоткові векселі.

Наприклад, в рахунок покриття дебіторської заборгованості підприємство "Юрекс" отримало вексель на суму $5,000 під 12 % річних строком на 60 днів. Сума відсотків за весь період дії векселя складе:

$5,000 х 12 /100 х 60/360 = $ 100

(або сума відсотків за два місяці складе: $5,000 х 12/100 х 2 /12 = $100).

Сума погашення дорівнює:

$5,000 + $ 100 = $ 5,100.

З метою спрощення розрахунків суми відсотків, як правило, припускають, що рік складається з 360 днів.

Бухгалтерські записи з обліку векселя будуть наступні: Отримання векселя:

Векселі отримані 5,000

Рахунки до отримання 5,000

Погашення векселя після закінчення терміну його дії (60 днів):

Грошові кошти 5,100

Векселі отримані 5,000

Доходи за відсотками 100

Якщо за векселем, після закінченні строку його дії, буде відмовлено в оплаті:

Рахунки до отримання 5,100

Векселі отримані 5,000

Доходи за відсотками 100

Цим проведенням відновлюється дебіторська заборгованість, збільшена на суму відсотків по векселю, які повинен сплатити покупець.

З метою одержання грошей до настання терміну оплати векселя підприємство може продати його банкові чи іншій фінансовій установі. Пр.4 цьому банк повідомляє векселедавця (покупця товарів), що вексель знаходиться з банку і що оплата має бути адресована йому Такий вид фінансування називається обліком векселя або дисконтуванням. Векселі отримані стають дисконтованими, коли векселетримач індосує вексель (з регресом або без регресу) на ім'я третьої особи та отримує грошові кошти. Відсоток, який стягує банк з цієї операції на свою користь, називається обліковою ставкою. Ця ставка, в більшості випадків, більша за відсоткову ставку по векселю.

Сума облікової ставки розраховується наступним чином:

Сума облікової ставки = сума погашення х відсоток облікової ставки х обліковий період.

Підприємству, яке продало вексель банку, виплачується різниця між сумою погашення і обліковою ставкою.

Наприклад, за 30 днів до дати погашення підприємство "Аргон" продало банку вексель номіналом $10,000, виданий під 12% терміном на 60 днів. Облікова ставка банку за векселем складає 14%. Виходячи з цього, виплата за векселем буде розрахована як сума погашення за мінусом облікової ставки:

сума погашення = $10,000 + ($10,000 х 12/100 х 60 /360) = $10,200;

облікова ставка = $10,200 х 14/100 х 30/360 = $119:

виплата = $10,200 - $119 = $10,081.

В обліку ця операція буде відображена наступним чином:

Грошові кошти 10,081

Векселі отримані 10,000

Доходи за відсотками 81

Якщо сума виплати менша за номінальну вартість дисконтованого векселя, то різниця відображається на дебеті рахунка "Витрати за відсотками" (або "Фінансові витрати").

Наприклад, якщо підприємство "Аргон" продало банку вексель номіналом $10,000, виданий під 12 % терміном на 60 днів,

облікова ставка банку за векселем складає 24 %, то в результаті розрахунків отримаємо:

> сума погашення = $10,000 + ($10,000 х 12/100 х 60 /360) = 10.200;

> облікова ставка = $10,200 х 24/100 х 30/360 = $204;

> виплата = $10,200 - $204 = $9,996.

При цьому записи в обліку будуть наступні:

Грошові кошти 9,996

Витрати за відсотками 4

Векселі отримані 10,000

Банк, як правило, має право регресу до продавця векселя, тобто, якщо векселедавець не оплатить векселя у визначений строк, то його повинен буде оплатити продавець векселя. Якщо вексель передається без регресу, то підприємство, яке здійснило передачу, не несе щодо нього подальшої відповідальності.

Векселі, отримані в одному звітному періоді, можуть бути оплачені в наступному звітному періоді. У такому випадку, згідно з принципом відповідності доходів і витрат необхідно зробити коригувальний запис для відображення частини доходу за відсотками у тому періоді, коли вони зароблені.

Наприклад, в рахунок покриття дебіторської заборгованості 30.11.2007 р. підприємство "Юрекс" отримало вексель на суму $5,000 під 12 % річних строком на 60 днів. Сума відсотків за весь період дії векселя складе:

$5,000 х 12 /100 х 60/360 = $100. У тому числі відсотки, які необхідно нарахувати як зароблені доходи у 2007 р. дорівнюють 1/2 від загальної їх суми, тобто $50.

Для відображення суми відсотків, нарахованих за звітний період, в якому вексель був виписаний, робиться запис (31.12.2007 р.): Нараховані відсотки, які підлягають отриманню 50

Доходи за відсотками 50

При отриманні підприємством "Юрекс" суми погашення по векселю і відсотків у місяці погашення (29.01.2008 р.) буде зроблено запис:

Грошові кошти 5,100

Векселі отримані 5,000

Нараховані відсотки, які підлягають отриманню 50

Доходи за відсотками 5 0

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >