< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ЗА РЕЗЕРВНИМИ АКРЕДИТИВАМИ

Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій з відкриття (надання) резервного акредитива

 • 1.1. Наказодавець акредитива для відкриття (надання) резервного акредитива подає до уповноваженого банку-емітента або до банку, у якому він обслуговується, заяву про відкриття (надання) резервного акредитива. Заява складається у довільній формі із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів або оформляється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 41/10321 (далі - Положення про гарантії). Обов'язковими реквізитами для заяви є:
  • (Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

назва документа - "Заява про відкриття (надання) резервного акредитива";

дата складання та номер заяви про відкриття (надання) резервного акредитива. Цю дату має право зазначати уповноважений банк-емітент;

(Абзац третій пункту 1.1 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) назва наказодавця акредитива; назва бенефіціара; назва банку бенефіціара;

назва авізуючого, підтверджуючого, виконуючого, рамбурсуючого банку (за наявності);

підтвердження акредитива (зазначається за потреби);

назва іноземної валюти, у якій відкривається (надається) резервний акредитив, відповідно до Класифікатора;

сума резервного акредитива цифрами та словами;

номер договору або іншого документа, який згідно із законодавством України має силу договору (за наявності);

строк дії резервного акредитива чи обставини, за якими строк дії резервного акредитива вважається закінченим;

посилання на УПДА, або І8Р98, або інші міжнародні документи, затверджені МТП;

(Абзац тринадцятий пункту 1.1 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

умови, за якими вимагатиметься платіж, у тому числі назви документів, які разом з вимогою про платіж/повідомленням, переказним векселем (траттою) потрібно подати до банку-емітента або виконуючого/підтверджуючого банку для отримання платежу за резервним акредитивом;

( Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

спосіб оплати резервного акредитива має зазначатися так:

платити за пред'явленням вимоги про платіж/повідомлення та документів, що підтверджують невиконання зобов'язання наказодавця акредитива (якщо про це зазначено в умовах резервного акредитива), або з розстроченням (відстроченням) платежу;

(Абзац шістнадцятий пункту 1.1 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

платити шляхом акцепту переказного векселя (тратти), який виставлений бенефіціаром;

платити шляхом негоціації;

комісійні винагороди та відшкодування витрат (зазначається, за чий рахунок буде оплачено комісійні винагороди та відшкодування витрат банків);

відбиток печатки, якщо заява подається на паперовому носії, підписи відповідальних осіб наказодавця акредитива (зазначаються відповідно до пункту 3 глави 1 розділу II Положення про гарантії).

 • 1.2. Перелік додаткових реквізитів заяви про відкриття (надання) резервного акредитива заповнюється наказодавцем акредитива відповідно до вимог глави 1 розділу II цього Положення або пункту 5 глави 1 розділу II Положення про гарантії та обирається на власний розсуд уповноваженого банку-емітента та наказодавця акредитива.
 • 1.3. Разом із заявою про відкриття (надання) резервного акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку-емітента документи, передбачені пунктом 6 глави 1 розділу II Положення про гарантії.
 • 1.4. Рішення про відкриття (надання) та умови резервного акредитива приймаються уповноваженим банком-емітентом відповідно до своїх внутрішніх положень.
 • 1.5. У разі відкриття (надання) непокритого резервного акредитива має бути укладений договір про відкриття (надання) резервного акредитива між наказодавцем акредитива та уповноваженим банком-емітентом, у якому має бути передбачено всі умови, за якими відкривається (надається) резервний акредитив, у тому числі умови його забезпечення. Цей договір має засвідчуватися підписами уповноважених осіб обох сторін, які мають право підпису таких документів, та відбитками печатки кожної із сторін.
 • ( Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.6. Після прийняття рішення про відкриття (надання) резервного акредитива та його оформлення уповноважений банк-емітент надсилає на адресу банку бенефіціара (через авізуючий, підтверджуючий банки, якщо вони є) повідомлення про відкриття (надання) резервного акредитива на користь бенефіціара або подає текст резервного акредитива разом із супровідним листом (за потреби) безпосередньо наказодавцю акредитива для подальшого його передавання бенефіціару. Якщо резервний акредитив відкритий (наданий) на умовах підтвердження іншим банком, то він передається бенефіціару виключно через банки, у тому числі через підтверджуючий банк.
 • ( Пункт 1.6 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.7. Резервний акредитив уважається чинним з дати його відкриття (надання), якщо в ньому не зазначено інше. Датою відкриття (надання) резервного акредитива є день надсилання бенефіціару (або підтверджуючому банку, або банку бенефіціара, або авізуючому банку/ам, або банкам-кореспондентам) повідомлення із зазначенням умов резервного акредитива або дата, зазначена на поштовій квитанції, що свідчить про надсилання листа з текстом резервного акредитива поштовим зв'язком, або зафіксований у супровідному листі уповноваженого банку-емітента день передавання листа з текстом резервного акредитива представнику бенефіціара або наказодавцю акредитива для подальшого передавання його бенефіціару. Облік відкритого (наданого) резервного акредитива здійснюється в день набрання ним чинності (день відкриття (надання) акредитива) за відповідними позабалансовими рахунками.
 • ( Пункт 1.7 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.8. Порядок унесення змін до умов резервного акредитива та дострокове анулювання (припинення) резервного акредитива здійснюються уповноваженим банком-емітентом, ураховуючи те, яким Уніфікованим правилам підпорядкований наданий резервний акредитив, якщо УПДА або іншим міжнародним документам, затвердженим МТП, то відповідно до вимог глав 3 та 6 розділу II цього Положення, якщо КР98, то відповідно до вимог глав 3 та 5 розділу II Положення про гарантії.
 • ( Пункт 1.8 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.9. Якщо наказодавець акредитива не виконав основного зобов'язання, забезпеченого резервним акредитивом, то сплата коштів за резервним акредитивом здійснюється уповноваженим банком-емітентом або підтверджуючим/рамбурсуючим банком у разі отримання в строк дії резервного акредитива вимоги про платіж/повідомлення від бенефіціара разом з документами, підтверджуючими невиконання зобов'язань наказодавця акредитива (якщо це було обумовлено умовами резервного акредитива), за реквізитами та інструкціями, отриманими від іноземного банку. У вимозі про платіж/повідомленні (якщо інше не передбачено умовами акредитива) обов'язково має бути зазначена вимога здійснити платіж бенефіціару (його назва), дата виставлення вимоги про платіж/повідомлення, сума та назва іноземної валюти, що вимагається до сплати, підпис бенефіціара. Якщо платіжна вимога/повідомлення надсилається за допомогою телекса або системи Б.Ш.І.Г.Т. тощо, то банк-емітент зобов'язаний перевірити автентичність вимоги про платіж/повідомлення та лише після визнання вимоги про платіж/повідомлення такою, що відповідає умовам резервного акредитива, має здійснюватися сплата коштів за резервним акредитивом. Уразіпред'явлення бенефіціаром або банком бенефіціара, або іншим банком визначених умовами резервного акредитива переказного векселя (тратти) надання вимоги про платіж/повідомлення разом з переказним векселем (траттою) не є обов'язковим, якщо це обумовлено умовами резервного акредитива.
 • ( Пункт 1.9 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.10. Якщо умовами резервного акредитива визначено, що він виконується уповноваженим банком-емітентом за умови пред'явлення вимоги про платіж/повідомлення разом з документами до платежу, то оплата коштів за цією вимогою про платіж/повідомленням здійснюється уповноваженим банком-емітентом на умовах та в строки, передбачені резервним акредитивом, та згідно з інструкціями і реквізитами, зазначеними в умовах резервного акредитива та/або у вимозі про платіж/повідомленні, які отримані від бенефіціара, банку бенефіціара або іншого банку.
 • (Абзац перший пункту 1.10 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Уповноважений банк-емітент здійснює перерахування коштів (міжбанківський платіж) згідно з реквізитами, зазначеними в інструкціях іноземного банку.

 • 1.11. Якщо умовами резервного акредитива визначено, що він виконується уповноваженим банком-емітентом за умови пред'явлення вимоги про платіж/повідомлення з розстроченням (відстроченням) платежу, то уповноважений банк-емітент здійснює оплату за цією вимогою про платіж/повідомленням в день настання строку оплати, що визначений умовами резервного акредитива, або вимогою про платіж/повідомленням згідно з реквізитами, зазначеними в інструкціях іноземного банку, у разі встановлення, що вимога про платіж/повідомлення та/або документи відповідають умовам резервного акредитива.
 • ( Пункт 1.11 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.12. Якщо умовами резервного акредитива визначено, що він виконується уповноваженим банком-емітентом шляхом акцепту переказного векселя (тратти), який виставлений бенефіціаром на уповноважений банк-емітент, то уповноважений банк-емітент має своєчасно акцептувати переказний вексель (тратту) та сплатити надалі держателю переказного векселя (тратти) кошти за цією вимогою про платіж/повідомленням після настання або закінчення строку погашення переказного векселя (тратти) у разі встановлення, що вимога про платіж/повідомлення та/або документи відповідають умовам резервного акредитива.
 • ( Пункт 1.12 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.13. Якщо умовами резервного акредитива визначено, що він виконується шляхом негоціації переказних векселів (тратт), то уповноважений банк-емітент зобов'язаний сплатити негоціюючому банку кошти за резервним акредитивом без права регресу за пред'явленою від нього вимогою про платіж/повідомленням та/або переказним векселем (траттою) за реквізитами та інструкціями, зазначеними в супровідному листі та/або вимозі про платіж/повідомленні.
 • ( Пункт 1.13 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.14. Оплата коштів за резервним акредитивом на умовах, які наведено в пунктах 1.10 - 1.13 цієї глави, здійснюється уповноваженим банком-емітентом або за рахунок коштів наказодавця акредитива (якщо резервний акредитив покритий), або з інших відповідних рахунків уповноваженого банку-емітента. У разі відкриття (надання) резервного акредитива за рахунок іншого забезпечення, прийнятного для уповноваженого банку-емітента, банк вирішує питання щодо погашення заборгованості наказодавця акредитива шляхом звернення стягнення на предмет застави або договірного списання коштів з поточних/депозитних рахунків наказодавця акредитива, або шляхом проведення інших дій, передбачених законодавством України (за умови, якщо це передбачено договором).
 • 1.15. Якщо умовами резервного акредитива визначено, що акредитив підтверджений, то оплата коштів за цим акредитивом на користь бенефіціара (банку бенефіціара або особи, яка визначена умовами резервного акредитива) здійснюється уповноваженим підтверджуючим банком [за умови отримання ним вимоги про платіж/повідомлення, переказного векселя (тратти) або лише вимоги про платіж/повідомлення, або лише переказного векселя (тратти)] у разі встановлення, що вимога про платіж/повідомлення та/або документи відповідають умовам акредитива.
 • ( Пункт 1.15 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.16. Вимога про платіж/повідомлення бенефіціара має бути подана до уповноваженого банку-емітента за допомогою телекса або системи 8.Ш.ІГ.Т., або інших засобів передавання інформації, або на паперовому носії та через банки, пошту тощо, які визначені умовами резервного акредитива.
 • ( Пункт 1.16 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 1.17. Уповноважений банк-емітент, який під час перевірки отриманої вимоги про платіж/повідомлення та документів, що підтверджують невиконання зобов'язань наказодавця акредитива, виявив у них розбіжності або їх невідповідність умовам відкритого (наданого) резервного акредитива, зобов'язаний надіслати повідомлення про відмову від оплати цієї вимоги про платіж/повідомлення. Воно надсилається банку бенефіціара або іншому банку/особі, від якого/якої надійшла вимога про платіж/повідомлення разом з документами, із зазначенням усіх установлених розбіжностей та невідповідностей умовам резервного акредитива. Строк відправлення повідомлення про відмову від оплати за вимогою не може перевищувати строку, установленого правилами, яким підпорядкований резервний акредитив, і починається з дня отримання вимоги про платіж/повідомлення та документів.
 • ( Пункт 1.17 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '
 • 1.18. Уповноважений банк-емітент, який у відповідний строк не надіслав повідомлення, передбачене пунктом 1.17 цієї глави, має сплатити кошти за цим резервним акредитивом незалежно від установлених розбіжностей та невідповідностей умовам резервного акредитива.
 • ( Пункт 1.18 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '
 • 1.19. Якщо протягом десяти банківських днів з дня відправлення повідомлення про відмову від оплати вимоги про платіж/повідомлення уповноважений банк-емітент не отримав листа з проханням повернути надіслані з вимогою про платіж/повідомленням документи, то уповноважений банк-емітент має право повернути ці документи тому, від кого вони надійшли після закінчення десятиденного строку з дня відправлення повідомлення про відмову від оплати вимоги про платіж/повідомлення або зберігати їх у справі за акредитивом до отримання розпорядження бенефіціара.
 • ( Пункт 1.19 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Здійснення уповноваженим банком-резидентом операцій за отриманими резервними акредитивами

 • 2.1. Авізування резервного акредитива, унесення змін до умов отриманого резервного акредитива, дострокове анулювання резервного акредитива та прийняття вимоги про платіж/повідомлення щодо сплати коштів за резервним акредитивом здійснюються уповноваженими банками відповідно до розділу III Положення про гарантії або згідно з відповідними розділами цього Положення.
 • ( Пункт 2.1 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) ( Положення доповнено розділом IV згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

Директор Департаменту платіжних систем

Заступник начальника управління - В. М. Кравець

начальник відділу Департаменту платіжних систем О.Л.Гніденко

Головний економіст Департаменту платіжних систем Н.А.Бугаєнко

ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови П.М. Сенищ

Національного банку України

(Додаток виключено на підставі Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 ) '

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >