< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми участі держави, Автономної Республіки Крим і територіальних громад у цивільних правовідносинах

Від імені держави як суб'єкта цивільних правовідносин виступають її органи. Зокрема, такими органами є Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Фонд державного майна України та інші. Повноваження державних органів, які представляють державу у цивільних правовідносинах, закріплені у законодавстві України. Так, повноваження Кабінету Міністрів України закріплені у ст. 116 Конституції України і Законі України "Про Кабінет Міністрів України". Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", Кабінет Міністрів України уповноважений доручати Міністерству фінансів України здійснювати емісію казначейських зобов'язань України.

Повноваження Міністерства фінансів визначені в Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому Постановою КМУ від 27.12.2006 № 1837. Зокрема, відповідно до п. 20 цього положення Міністерство фінансів уповноважене здійснювати в установленому порядку випуск облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики та інших державних цінних паперів, передбачених законодавством. Випускаючи державні цінні папери, вказане міністерство вступає у приватні (цивільні) правовідносини.

Держава є уповноваженим суб'єктом права власності на бюджетні кошти. При цьому, відповідно до ст. 47 Бюджетного кодексу, Кабінет

Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України, а Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління його виконанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 ЦК, держава може створювати юридичні особи публічного та приватного права. У разі створення таких осіб функції з управління корпоративними правами держави здійснює Фонд державного майна. Його повноваження, зокрема, закріплені в Постанові Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 "Про управління корпоративними правами держави". На підставі цього нормативного акта Фонд державного майна є представником держави у господарських товариствах, учасником яких є держава.

Статтею 1 Закону "Про управління об'єктами державної власності" передбачено, що управління об'єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органами, інші суб'єкти, визначені цим законодавством. Такими суб'єктами, відповідно до ст. 4 цього ж закону, крім Кабінету Міністрів України, є: Фонд державного майна України; міністерства та інші органи виконавчої влади; органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави; Національна академія наук України, галузеві академії наук.

Територіальна громада села, селища, міста є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, яка встановлюється законом. Вказані громади можуть представляти ради відповідного рівня (сільські, селищні, міські) та їх виконавчі комітети, а також сільський селищний, міський голова. Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок", рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством. Таким чином, сільські і селищні ради не мають права випускати облігації.

Варто зазначити, що, відповідно до ст. 2 Закону України "Про органи самоорганізації населення", жителі села, селища, міста або їх частин для вирішення окремих питань місцевого значення можуть створювати органи самоорганізації населення. Таким органами є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Вказані органи мають власні повноваження, які можуть розширюватись за рахунок повноважень, які їм делегують відповідні сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі її створення) ради. Органи самоорганізації населення можуть також вступати в цивільні правовідносини при виконанні своїх завдань, зокрема, щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг (ч. 3 ст. З Закону Україна "Про органи самоорганізації населення").

Автономна Республіка Крим також набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через відповідні органи влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

Від імені Автономної Республіки Крим може діяти Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Зокрема, відповідно до ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", до її компетенції належить прийняття рішень щодо випуску місцевих позик. Також, відповідно ч. 2 ст. 38 Конституції Автономної Республіки Крим, здійснювати цивільні права і обов'язки АРК може Рада міністрів АРК.

Варто зазначити, що, відповідно до ст. 173 ЦК України, у випадках, встановлених законом від імені держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. Порядок вказаного представництва, відповідно до вказаної норми, повинен визначатися законом. Однак на даний момент не прийнято відповідних актів законодавства України.

Держава, АРК та територіальні громади можуть брати участь у цивільних правовідносинах шляхом створення юридичних осіб. Вказані суб'єкти у випадках та в порядку, встановленому законодавством, можуть створювати юридичні особи публічного права (відповідно-державні і комунальні підприємства, навчальні заклади тощо). Крім того, вони можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо) чи брати участь у їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом (статті 167-169 ЦК України).

Держава, АРК і територіальні громади вступають у відносини власності щодо майна, яке перебуває відповідно у державній чи комунальній власності. Так, держава, АРК і територіальні громади виконують функції власника щодо коштів відповідних бюджетів. Держава виступає суб'єктом речового права власності при набутті права власності на скарб, що є пам'яткою історії та культури.

Також держава АРК і територіальні громади мають особисті немайнові права, такі як право на інформацію, ділову репутацію та інші. Особливий статус в особистих немайнових відносинах належить державі, яка має право на державну таємницю.

Держава, АРК і територіальні громади виступають також суб'єктами зобов'язальних відносин. Так, вони можуть вступати у відносини спадкування за заповітом, якщо визначені як спадкоємці. Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України "Про заставу", сторонами договору застави можуть бути фізичні, юридичні особи і держава. Серед сторін вказаного договору територіальні громади і АРК не визначені, однак вони можуть вступати у заставні відносини з огляду на те, що Автономна Республіка Крим і територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин (статті 168, 169 ЦК України).

Держава є суб'єктом зобов'язальних відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Відповідно до ст. 56 Конституції України, кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Виходячи з того, що функцію безпосереднього обслуговування Державного бюджету України відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу, здійснює Державне казначейство, у випадках, коли держава виступає зобов'язаною особою за деліктними правовідносинами, безпосереднім суб'єктом, що є зобов'язаним здійснити виплату на користь уповноваженій особі, є відповідний орган Державного казначейства.

Як і інші суб'єкти цивільного права, держава, АРК і територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке, відповідно до закону не може бути звернено стягнення (статті 174, 175 ЦК України). Вказані норми не передбачають відповідного правила про відповідальність АРК, однак із аналізу інших норм ЦК України випливає, що Автономна Республіка Крим також відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке, відповідно до закону, не може бути звернено стягнення. Такий висновок, зокрема, випливає зі ст. 176 ЦК України, яка визначає розмежування відповідальності держави, АРК і територіальних громад.

Статтею 176 ЦК України встановлено особисту відповідальність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за своїми зобов'язаннями. Тобто держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад; Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями держави і територіальних громад, а територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад.

Крім того, законом встановлене розмежування відповідальності юридичних осіб, створених державою, АРК чи територіальними громадами. Так, вказані юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями відповідно держави, АРК чи територіальних громад. Натомість відповідальність за зобов'язаннями створених вказаними суб'єктами юридичних осіб настає лише у випадках, установлених законом.

Зокрема, відповідно до ч. 7 ст. 77 ГК України держава може нести відповідальність за діяльність казенних підприємств. Така відповідальність носить субсидіарний характер і настає у випадку недостатності коштів у казенного підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >