< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Склад і показники статистики інвестицій підприємств

Одним із чинників економічного зростання та модернізації підприємств є інвестиції - довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою подальшого розвитку.

У Законі України "Про інвестиційну діяльність" поняття "інвестиції" визначене як сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. До таких цінностей належать:

 • - гроші, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
 • - рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);
 • - майнові права інтелектуальної власності;
 • - сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених як технологічна документація, навиків і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");
 • - права користування землею, водою, іншими ресурсами, будівлями, спорудами, а також інші майнові права;
 • - інші цінності.

Групування інвестицій у статистиці підприємств здійснюють за об'єктами та географією інвестиційної діяльності (рис. 6.6).

У статистичному обліку капітальними інвестиціями є сукупність інвестицій у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, термін служби яких перевищує один рік.

За функціональним призначенням капітальні інвестиції розподіляють на валові та чисті. Валові капітальні інвестиції призначені як для простого, так і для розширеного відтворення основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури, а чисті - охоплюють відповідні витрати лише на розширене відтворення.

Обсяг чистих інвестицій можна розрахувати як різницю валових інвестицій та амортизаційних відрахувань, які спрямовуються на просте відтворення основних засобів та іншого майна підприємств.

Види інвестицій у статистиці підприємств

Рис. 6.6. Види інвестицій у статистиці підприємств

За об'єктами інвестування розрізняють капітальні інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи. їх різновиди у статистиці підприємств наведені у табл. 6.838.

У практиці планування та обліку господарської діяльності у складі капітальних вкладень виокремлюють:

 • 1) вартість будівельно-монтажних робіт;
 • 2) вартість усіх видів виробничого устаткування, а також зарахованих до основних засобів інструментів та інвентарю;
 • 3) вартість інших капітальних робіт.

Співвідношення між цими складовими характеризує елемент-но-технологічну структуру капітальних вкладень. Позитивною тенденцією у динаміці такої структури прийнято вважати поступове збільшення частки витрат на устаткування, інструмент та інвентар за відносного зменшення частки вартості будівельно-монтажних робіт.

Таблиця 6.8. Склад валових капітальних інвестицій у статистиці підприємств

Види інвестицій за об'єктами Інвестування

Основні складові

Капітальні інвестиції в матеріальні активи

o Витрати на виконання будівельних і монтажних робіт, проектно-наукових робіт.

Витрати на придбання будівель, споруд і незавершених будівництвом об'єктів, на придбання машин та обладнання, що потребує або не потребує монтажу, виробничого інструменту, господарського інвентарю (без малоцінних та швидкозношуваних предметів) та транспортних засобів. Витрати на формування основного стада, робочої та продуктивної худоби.

 • o Витрати на насадження та вирощування багаторічних плодово-ягідних культур, на створення захисних лісосмуг.
 • o Інші витрати, пов'язані зі збільшенням вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, у тому числі витрати, пов'язані з поліпшенням об'єктів (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 • o Витрати на розвідку корисних копалин (відкриття нових родовищ мінералів або палива) для їх наступного освоєння протягом декількох років.
 • o Витрати на створення і придбання програмного забезпечення, яке передбачається використовувати понад рік.
 • o Вартість придбаних оригіналів літературних і художніх творів, радіо- та телевізійних програм, фільмів, записів спортивних подій тощо.
 • o Витрати, пов'язані з переданням прав власності

на основний капітал, які складаються з таких компонентів: усі фахові збори і комісійні, стягнуті з покупця активів, оплата послуг юристів, архітекторів, геолого-розвідувальників, інженерів, оцінювачів та ін., включаючи комісійні, виплачені агентам з нерухомості, аукціоністам тощо, усі податки, що сплачуються покупцем активів у зв'язку з переданням прав на ці активи.

 • o Витрати на придбання права користування природними ресурсами, майном, права на об'єкти промислової власності.
 • o Витрати на придбання ліцензій, торгових знаків та інші нематеріальні активи.

Важливе значення для оцінки інвестиційного потенціалу підприємств має вивчення структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування, які офіційна статистика поділяє на такі групи:

 • - кошти державного бюджету;
 • - кошти місцевих бюджетів;
 • - власні кошти підприємств та організацій;
 • - кредити банків та інші позики;
 • - кошти іноземних інвесторів (міжнародних організацій, юридичних і фізичних осіб інших держав);
 • - інші джерела фінансування.

Оцінка структури та структурних зрушень у джерелах інвестиційної діяльності підприємств свідчить про динаміку активності певної групи потенційних інвесторів - держави та місцевих органів влади, фінансових інститутів, вітчизняних та іноземних інвесторів, можливість підприємств самостійно провадити інвестиційну діяльність за рахунок власних коштів.

Фінансові інвестиції передбачають використання капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава. Статистична оцінка обсягів і структури цього виду інвестицій може здійснюватися як на основі даних статистичних спостережень, так і широкого залучення адміністративних даних, зокрема інформації, отриманої від всіх учасників фондового ринку країни (емітентів цінних паперів, інвесторів, посередників, державних інститутів, які здійснюють правове регулювання фондового ринку, банківських установ, інвестиційних компаній).

Підприємства можуть провадити зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з інвестиціями, які, своєю чергою, поділяють на прямі та портфельні.

Прямі іноземні інвестиції - це внески нерезидентів до статутного фонду та обсяги прав власності нерезидентів39 на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери, що становлять не менше 10% вартості статутного фонду резидента, а також інвестиції, отримані в результаті укладання концесійних договорів про спільну інвестиційну діяльність. До категорії прямих інвестицій належать кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів.

Пряма інвестиція передбачає довгострокові взаємовідносини, які відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора в резидентському підприємстві в економіці іншої країни. Пряме інвестування передбачає суттєвий вплив інвестора-нерезидента на управління підприємством - резидентом з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Портфельні інвестиції - це інвестиції у формі цінних паперів, які забезпечують участь у капіталі (акції, паї і т.п.), внесків у формі рухомого та нерухомого майна (зазначені види становлять у статутному фонді підприємства до 10%), а також боргових зобов'язань.

Організаційні та методологічні засади щодо збору статистичної інформації в Україні з прямих інвестицій відповідають міжнародним стандартам, зокрема, наведеним у Керівництві з платіжного балансу Міжнародного валютного фонду і посібнику "Стандартне визначення прямого іноземного інвестування" Організації економічного співробітництва та розвитку, та чинному законодавстві України. Дані про прямі інвестиції в Україну та з України надаються Держстатом України Національному банку України для використання при складанні платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

Статистичний аналіз співвідношення прямих і портфельних інвестицій дає змогу оцінити ступінь інтернаціоналізації загальнодержавного інвестиційного потенціалу, а, відповідно, - інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.

Для аналізу динаміки інвестиційних процесів, здійснення макроекономічних розрахунків, прогнозування розвитку секторів економіки України використовують індекси капітальних інвестицій. Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, що обрані для порівняння.

Відповідно до Методики, яка розроблена і використовується органами державної статистики України з урахуванням міжнародної практики обліку капітальних інвестицій, індекс капітальних інвестицій визначається як відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у певному кварталі, продефльованої на відповідні індекси цін, до середньоквартальної вартості активів, у які інвестовано кошти у базисному році.

де / - звітний квартал, Ь - базисний рік; у - вид активів; т - кількість видів активів, які беруть участь у розрахунку; V - обсяг капітальних інвестицій за видом активу у у кварталі V, ІіЛіь ~ індекс цін капітальних інвестицій за видом активів j в кварталі / до середньоквартального значення базисного року Ъ V - середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій за видом активу] у базисному році:

де V.V ^ V.ипз, V. ,пу - обсяги капітальних інвестицій за видом активу у за І, П, Ш та IV квартали відповідно базисного року.

Програмами державних статистичних спостережень передбачено розрахунок і публікацію індексу інвестицій в основний капітал як складової індексу капітальних інвестицій.

Сучасна статистика підприємств дає змогу кількісно оцінити обсяг інвестицій, у тому числі зовнішніх (прямих і портфельних) та внутрішніх (фінансових та реальних) на підставі запровадження обов'язкової статистичної звітності підприємств за формами:

 • - № І-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства". В окремому розділі цього звіту підприємства надають інформацію про валові капітальні інвестиції в матеріальні і нематеріальні активи;
 • - № 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції". У звіті розділ 1 присвячений інформації про інвестиції в матеріальні (земля, капітальне будівництво, машини та інше обладнання, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва, капітальний ремонт тощо) та нематеріальні активи.

Крім перелічених форм, дані про інвестиційну діяльність підприємств передбачені такими формами звітності підприємств: квартальна № 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну"; річна № 1 - інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового

підприємства"; № 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу", № 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" та ін.

Додатковим джерелом інформації прогнозного характеру про наміри підприємств провадити інвестиційну діяльність у найближчій перспективі є кон'юнктурні обстеження ділової активності підприємств. Програма цих обстежень в Україні передбачає можливість здійснення короткотермінових прогнозів інвестиційної активності на підставі результатів анкетного опитування керівників підприємств у промисловості, сільському господарстві, транспорті, будівництві та роздрібній торгівлі (див. підрозділ 11.2).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >