< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегії конкурентів

За наявності відмінностей у стратегіях, що реалізуються рівень конкуренції відносно знижується. Всі перелічені чинники ставлять конкуруючі туристичні фірми в певні умови функціонування, справляють істотний вплив на конкурентні стратегії туристичних фірм. Від умов конкуренції, що склалися на ринку, залежатимуть заходи, що вживаються, і відповідна реакція конкурентів на ці заходи, здійснювана фірмами для досягнення власної конкурентної переваги. Таким чином, при розробці фірмами власних конкурентних стратегій важливо враховувати можливу реакцію зовнішнього середовища на ці акції. Стосовно туристичного ринку можна виділити два типи можливої реакції за інструментами у відповідь реакції і два типи - за її характером.

За інструментами реакції виділяють: 1) цінові методи (зниження/підвищення ціни) та 2) нецінові методи (збільшення/скорочення витрат на просування турпродукту).

За типом реакції умовно можна виділити: 1) позитивну еластичність реакції; 2) негативну еластичність реакції залежно від того, чи протилежна відповідна реакція конкурента на дію туристичної фірми чи аналогічна їй. Як показують дослідження, в основному переважає позитивна еластичність.

Конкуренція стосовно способів просування туристичних продуктів на ринок найбільш імовірна за таких характеристик ринку: велика диференціація у витратах конкуруючих фірм; сильна ринкова концентрація; ринкова диференціація; швидке зростання ринку.

Цінові методи конкуренції більш пріоритетні при високій стандартизації турпродукту.

Аналіз показників діяльності конкурентів

Аналіз показників діяльності конкурентів може бути здійснений на основі "характеристики туристичної фірми" або "конкурентного досьє" для кожного конкурента, банку даних маркетингової інформації, що є необхідним елементом. Звичайно, не всі чинники на ринку можуть бути всебічно проаналізовані. Особливі у зв'язку з комерційною таємницею труднощі являє структура витрат і видатків конкурента. Тут можуть бути одержані такі приблизні дані: чисельність персоналу; структура прямих і накладних витрат; порівняльна вартість матеріалів, комплектуючих турпродуктів; капіталовкладення в основний капітал і запаси; обсяг продажу.

Ступінь детальності аналізу залежить від наявності відповідної інформації і рівня небезпеки даного конкурента.

Аналіз конкурентних стратегій на ринку

Не зважаючи на те, що поведінка туристичної фірми на ринку характеризується деякою, тільки їй одній властивою комбінацією стратегічних ідей (які значно корелюються з наявними можливостями туристичної фірми), вибір маркетингової стратегії диктується певними правилами.

Передусім, він залежить від того, чи в рамках стандартного або спеціалізованого бізнесу розміщена ринкова ніша туристичної фірми (диференціація турпродуктів). При стандартному бізнесі туристична фірма займається створенням стандартних туристичних продуктів, і тоді важливою характеристикою, що визначає зміст її стратегії, виявляється масштаб справи: від глобального до локального (ринкова диференціація).

У другому випадку туристична фірма зосереджується на створенні туристичних продуктів, що рідко зустрічаються (або взагалі відсутніх на ринку - диференціація турпродуктів). При цьому вона може або дотримуватися маркетингової стратегії адаптації до особливих запитів ринку, або ж протилежної лінії - замість пристосування себе до вимог ринку спробувати змінити саме ці вимоги (ринкова диференціація).

Таким чином, існує щонайменше чотири основних типів маркетингової стратегії конкурентної боротьби, кожний з яких орієнтований на різні умови маркетингового середовища і різні ресурси, що є у розпорядженні фірми. Туристичні фірми, що дотримуються їх, кожна по-своєму, але однаково вдало пристосовані до вимог ринку, і всі вони потрібні для нормального функціонування економіки.

Таким чином, на ринку відбувається співіснування і взаємне доповнення туристичних фірм різних типів, і конкурентна боротьба, відповідно, ведеться різними методами на основі різних конкурентних стратегій. При цьому повне витіснення одного і типів туристичних фірм неможливе, оскільки неможлива повна уніфікація людських потреб.

Конкурентна боротьба, таким чином, будується на диференціації ніш, тож туристичні фірми через свою неоднакову пристосованість до діяльності в різних ринкових умовах прагнуть працювати тільки на тих сегментах ринку, де вони сильніші за конкурентів.

За термінологією Портера, туристичні фірми що орієнтуються на одну нішу, називаються стратегічною групою. Диференціація ніш ослабляє конкурентну боротьбу між різними стратегічними групами і підсилює її усередині таких груп.

Природне зростання туристичної фірми в ході циклу життя часто пов'язане з послідовною зміною стратегій.

Річ у тому, що просте збільшення в розмірах без зміни стратегії маркетингу приречене на невдачу - щоб продовжувати розвиток туристична фірма повинна міняти конкурентні стратегії.

Необхідність аналізу особливостей і характеру маркетингової стратегії конкурентів пов'язана з тим, що це дає можливість оцінити їх імовірні дії при просуванні на ринок своїх турпродуктів.

Прогноз поведінки конкурентів звичайно спирається на врахування таких чинників:

  • - розміру і темпів збільшення прибутковості фірми-конкурента;
  • - мотивів та цілей політики зі створення, просування і продажу турпродукту;
  • - поточної та передуючої стратегії просування і продажу турпродукту;
  • - структури витрат на процес створення турпродукту;
  • - системи фірми зі створення, просування і продажу турпродукту;
  • - рівня управлінської культури.

Виявлення переваг і недоліків у діяльності конкурентів

Виявлення слабких та сильних сторін діяльності конкурентів є кінцевим висновком МІС конкуренції на ринку.

Виявлені недоліки в діяльності конкурентів використовуються для розробки власної маркетингової стратегії, виявлені сильні сторони використовуються для їх вивчення і впровадження у власній фірмі наявного позитивного досвіду роботи.

Для виявлення слабких і сильних сторін фірм-конкурентів можна скористатися методикою аналізу закріплення, яка враховує уявлення споживачів про турпродукти туристичної фірми та її конкурентів. На основі аналізу закріплення доцільно проводити внутрішній аналіз, спрямований на виявлення невідповідності уявлень, що склалися, в туристичній фірми про зовнішню дійсність, і тим, щоб примусити персонал усередині фірми зрозуміти і прийняти необхідність змін.

У результаті оцінки сильних та слабких сторін кожного конкурента (їх стратегій і цілей) конкуренти ранжируються за "ключовими чинниками успіху", під якими маються на увазі найбільш істотні характеристики ринку, туристичної фірми, конкурентів. Для цього необхідно уточнити список "ключових чинників" (наприклад, за методикою закріплення).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >